ПО ПЪТЯ НА СВЕТЛИЯ КОЛЕКТИВ

 

Синволюционните методи – нов компас и карта към Изхода от зациклянето

 

 

„Човекът е ангел с едно крило. Ако хората не се прегърнат, няма да полетят…”

                                                                                                                                    Диоген

 

  Колко ясно, точно и кратко е формулирал побратимяването старият мъдрец. Смятали го за особняк, защото живеел в голяма бъчва /да не забравяме невероятно положителната енергия на заоблеността/ на морския бряг и често, през деня, обикалял със запален фенер – „да търси човека”.

Идеята за побратимяването на народите, расите, религиите, обществата и дори половете, не е нова. Сега обаче, вехтите витии и техните подгласници изкуствено създават напрежение между мъжете и жените като две ярко оформени божествени сублимации на земята. За да могат да бъдат по-лесно манипулирани, непрекъснато им се набива в главите, че не са само два противоположни полюсни типажа, но са различни във всяко отношение. А нещата са гениално прости, както между впрочем, всичко Божествено.

 

Трябва само да се побутнат определени сфери  на организиране и усъвършенстване у човека.

Ако мъжът е повече разум, жената е повече чувство. Разумността е мозъчен фактор, който означава повече светлина, а чувството е сърдечен, който означава повече топлина. Дошло е времето вече не за противопоставяне и единоборство за вземане на връх в живота, а просто за сближаване на позициите на половете – повече топлина да се влее в ума на мъжа и повече светлина в сърцето на жената. Това е истинското „побратимяване” на половете, от което и двата пола ще спечелят. Тогава и мъжът и жената ще използват суперрационално силите на мозъка и сърцето, за да се даде добро направление на човешката воля в планетарен мащаб. Това е истинското побратимяване не само на половете, но и на човечеството. Оттам ще тръгне най-напред сближаването между расите, религиите и народите.

 

Глобализацията е нещо добро, но сега е само механичен процес. Тя може да обедини, но не и да побратими. Истинското побратимяване става, когато се включи съзнанието, тоест мислите и чувствата у човека, които ще се превърнат в неразрушимо дело. Механично създадените форми, макар понякога много полезни, рано или късно, подлежат на разрушение, колкото и да се стремят към съвършенство. Духовните форми винаги пребъдват. Инквизицията изгори на клада хора и книги, но прогресивното им слово остана хиляди години.

 

Тук е мястото да кажем някои фундаментални неща, които изграждат побратимяването на всички нива – физическо /материално/, астрално /духовно, ангелско/, ментално /свръхдуховно, божествено/.

След като прочетат това кратко четиво, мнозина скептици и песимисти ще кажат, че изложеното тука няма голямо значение за човека. Напротив! Не само че има, но това е изключително необходимо за осъзнаване днес.

 И така, тръгваме от физическия /видимия/ свят – поле с най-кондензирана видима енергийност. Има се предвид не само физическия земен свят, а въобще всички материални светове във Вселената. В тях действува един ОСНОВЕН ЗАКОН, който се нарича ЗАКОН НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ. Някои учени го наричат Закон на махалото. Каква е същността му накратко:

Всяка енергийна точка във Вселената има своя антипод - точно същия енергиен антипод и антипод по вид. /Разбирате, че точките могат да бъдат и безкрайно множество, но тука няма да навлизаме в подробности/ И така, двете точки се опитват непрекъснато да изравнят енергийните си потенциали, които по принцип са светлина. Това създава всички видове енергии, а оттам вибрации, трептения, вихри, въртения и пр. Тези сили въртят галактиките, слънцата, планетите, задвижват всичко. Това седи в основата на Спиралата на Еволюцията. Законът на равновесните сили значи е законът за изравняване на потенциалите, тоест да се отнеме „излишното” напрежение, да се намали и сведе до нула. Няма да се задълбочаваме, защото това е „хляб” за специалистите, но ще дадем няколко подробности. Всеки потенциал има три основни полета – магнитно, електрично и торсионно. Монолитното обединяване на трите дава квантовото /светлинно/ поле, защото във Вселената ВСИЧКО Е СВЕТЛИНА и производно на СВЕТЛИНАТА. Светлината носи разум и живот. Няма нищо във Вселената, което да не е разумно и живо. Това е кратката характеристика на Закона на равновесните сили за физическия свят.

Сега ще кажем няколко думи за действието му в астралния и ментален свят.

Там ЗАКОНЪТ НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ се нарича  ЗАКОН НА КАРМА.

Действието му е аналогично, абсолютно същото, но вече в морално-етичен план.

В тези светове той работи с духовни категории, които са също светлинни енергии, но много по-фини. Там той също се стреми да изравни енергийните потенциали на чувствата /респ. емоциите, преживяванията, тоест астралните категории и менталните /мисловно-словесните форми/ по схемата „астрал-астрал” и „ментал-ментал”, а след отнемане на напрежението или духовното израстване на личността, схемата вече действува между сферите „астрал-ментал” и обратно.

Сигурно скептиците и песимистите веднага пак ще ни апострофират казвайки, че моралните категории „добро” и „зло” са извечни и са две разнополюсни точки с различни потенциали, коренно необходими за живота и еволюцията.

Ние пък ще им кажем, че Законът на Кармата е включил „злото” което е изключително земен, човешки продукт и атрибут, патологична ракова клетка в морала на Вселената, само и само за да може и по този неестествено елементарен начин да го използва рационално за обучение на човека и за неговото облагородяване. Ще добавим, че само по себе си „злото” е придатък и катализатор на несъвършените все още морални категории. Само по себе си „злото” не е енергийна точка и няма свой потенциал, а използва потенциала на добрата, светлата страна, към която е паразитно прикрепен и то благодарение на нерационалното мислене и чувстване на стопанина на мозъка, сърцето и тялото човешко.

С други думи, енергийният потенциал на две астрални или две ментални точки се стреми към изравняване не само в собствения си „дом”, но и с всички социални същества около индивида, с които той е имал, има или ще има връзка. Точките се стремят към намаляване на напрежението /изравняване на потенциалите/ от по-несъвършеното към към по-съвършеното/  и това са фактически полюсите символи „плюс” и „минус”. Злото обикновено е придатък и катализатор, разбира се, към по-несъвършения фактор.

Ето, това е технологията на ВСЕЛЕНСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ, простия механизъм на Божествения замисъл – изкачване на стъпалата от метамолекулата до мислещо Човешко Същество, което прилага винаги и навсякъде добродетелите, включени в морално-Етичния кодекс на Вселената, наречен още Вселенска Конституция или Обмен на Добродетелите. С последното название в Космоса се нарича и Законът на Кармата и Законът на Равновесните сили, защото всичко това е едно и също. Строго програмирано движение от НЕСЪВЪРШЕНОТО  към СЪВЪРШЕНОТО  или както някои Светли същества с високо шеговито чувство го наричат ПРОГРАМИРАНИЯ ХАОС.

Няма да ви кажем нищо ново, само ще преповторим старото, но въз основа на това старо писание, за изчистване на кармата, за ненатрупване на нова.

Формула за уравновесяване на потенциалите, тоест за намаляване и ликвидиране на напрежението на всички нива – физическо, астрално и ментално – има. Има такава формула и тя е  проста.

Едновременно твърде проста – на теория и доста трудничка за изпълнение на практика.

Трудно е за човека, който живее на земята, да е недосегаем от Закона за равновесието, но може да намали действието му до минимум и да проживее на тази планета един разумен, честен и полезен живот, без големи мъчнотии, несгоди, сътресения и страдания, както за себе си, така и   за близките си, а ако е на невероятна духовна висота – и за човечеството.

Когато Божият Син, Спасителят, слезе преди две хиляди години, Той донесе и ключа за потушаване и ликвидиране на кармата, но и до ден днешен, хората на теория го знаят, но не го прилагат на практика. Следователно резултати няма. Или ако има, са едва видими.

Формулата е кратка: за да бъдем недосегаеми от последствията на Закона: Първо, на ментално ниво – трябва да имаме само чисти мисли /мисли на обич и добронамереност /към себе си и към всички живи същества/ не говорим само за ближните. Второ, на астрално ниво – да имаме само чисти чувства и емоции /хармонична любов и доброжелателност/Трето, на физическо ниво – да имаме само чисти правилни действия, дела /любов и доброжелателност/към себе си и към всички живи същества и се подразбира, че трябва всекидневно да вършим Волята Божия и да работим безкористно за ближния си.

Сега ще говорим за най-краткия, най-бързия и най-правия път към Бога и как личността човешка може да стане недосегаема от Кармичния Закон. То е простичко нещо, но трябва да се приложи веднаж завинаги упорито, последователно, безвъзвратно, безкористно и безкомпромисно.

Спиралата на Еволюцията дава възможност за няколко вида вървене към Съвършенството, тоест Пътят към Бога.

Първият е естественият път на еволюиране, съпроводен с всички белези на Кервана, който върви неотменимо, бавно и стабилно към Целта.

Вторият е инволюционният. Това е не само зацикляне, тъпчене на едно място, но даже и завръщане към по-ниско стъпало на интелигентност.. По този начин на вървене, човек само губи. Заради душите, които вървят по него, слезе не само Христос, но слязоха преди и след Него, мнозина посветени, пророци, адепти. По-нататък ще изясним по-подробно този вървеж, но сега ще продължим с описание на другите „волюции”.

Следващият път е революционният. Той е правилен, бърз и доста кратък, но както всяка революция, този път е съпроводен с големи неволи, изпитания и страдания. Това е пътят на всички мъченици на Вярата досега. Тръгвайки по него, човек става мил на Бога, но обществото обезателно го изхвърля, защото не може грубият материализъм на хората да се вмести в идеалистичния модел на такива личности.

Последният, четвъртият път е синволюцията. Това означава светкавично или много бързо издигане в духовен и Божествен план. За този синволюционен вървеж, вече има почва. Това е „асансьорът” на човешката душа към Космоса. Бързо, леко и без сътресения. Ще ви кажем „шифърът”. Ако го изпълните, ще се убедите в думите ни. Вселената за вас ще  е като на длан, а земното кълбо – крайпътна станция. Необходимо е САМО ваша плът и кръв, ваш дух и душа да станат ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ВСЕЛЕНАТА – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА и винаги и във всички случаи, ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА да бъдат водещи. Освен това пълно себеотрицание и саможертва не само за себе си и за близките си, а за всяко разумно същество под Слънцето. Когато обикнеш Бога и ближния повече от себе си и станеш безкористен като ангел, тогава ще влезеш в „асансьора”. Това е! – Нищо  повече.

Прочетете последните десетина реда десетина пъти. Защото те не са само изключително важни, а те са същността на живота на съвременния човек, който стои пред вратите на „асансьора”. И единственият който може да го отвори и да го въведе вътре е Колективът на Светлината, чието ядро е Авангардният отряд на Светлината, който вече работи в България.

Светлината, която излъчва Авангардът е Обич към хората, Мъдрост, Сила, Знание и Словото Божие. Той ще ви научи и ще ви помогне по Пътя на Синволюцията. Не се лъжете – друг път няма! На вид Пътят към Бога изглежда труден, но няма по-лек, по-приятен и по-благороден път от него.

В момента цялото човешко общество търси този път, то фактически тъпче на едно място и се върти в добре маскиран „омагьосан кръг”.

 

Това е един планетарен селски мегдан и човечеството си мисли, че върви нанякъде, а в действителност слуша лъжепророци и чалга, играе хора, ръченици и ритуали, единствено на него. Никой не му сочи улицата – изход. А ако му сочи някаква, това е улицата, по която е влязъл в мегдана. Мнозина се лъжат и тръгват по нея, но тя ги води обратно. Това е то – инволюцията. Застой и връщане!

 

Старите Водачи са довели Кервана до тука. Разпрегнали са конете, наклали са огньовете, хапват, пийват, удрят по една ръченица и дните им минават безоблачно и според тях ползотворно и адекватно.

А това, че хората щъкат насам – натам безпосочно и неспокойно и чакат Тръгването на Кервана, не ги впечатлява много – много….

Да! Но на мегдана пристигнаха Новите Водачи. С чисто нови компаси и карти! Знаят и Изхода от мегдана и Пътят!

И вече впрягат конете!

Авангардът не може да е друго, освен Авангард!

Господи! Благослови Водещите и Водените – към Тебе!

 

                                                                                          АОС Авангарден Отряд на Светлината

 

Заб. Очаквайте подробности за инволюцията и сегашния застой на човечеството – защо  е така, кой има полза и какво казва Свещеното Писание по въпроса.