Welcome

МАНИФЕСТ НА РЕЛИГИЯТА НА НЕ-МАТРИЦАТА

Аз искам да се зачита правото на избор, предоставено ми от моят създател –Небесният Отец.

Аз искам да имам инициатива и да не бъда привързван от по-старшите ни братя по разум.

Аз искам да бъда свободен и необвързан.

Аз искам да имам контрол върху себе си.

Аз искам да изразявям себе си, да бъда “аз”.

Аз искам да бъда искрен.

Аз не искам да бъда манипулиран.

Аз не искам да бъда във властта на Матрицата.

Аз не искам да бъда роб на нечий авторитет.

Аз не искам да бъда лъган.

Аз не искам да бъда слуга на поредния Бог.

Аз искам да разбера, кой е моят истински създател, кой е моят Отец!

Аз искам да получа себереализация.

Аз не искам да живея повече в лъжа и лицемерие.

Аз искам да мисля самостоятелно и без външна намеса в моите планове.

Аз не искам да бъда зомбиран със средствата на модерната култура и нови високи технологии.

Аз не приемам догматизма и фанатизма и смятам, че те са израз на мисленето в Матрицата.

Хората трябва да вярват в своят Създател – Небесният Отец, Богът Син, но не като се привързват сляпо и създават вярване, а като достигнат от само себе си до истинската вяра отвътре.

Пътят на Вярата е добър само ако не създава “вярване” тоест привързване с ума.

До този момент, по пътя на Вярата е имало много случаи на вярване, привързвания, фанатизъм, догматизъм, и е вярно онова, което се констатира от някои, че именно в стремежа да се създаде религия на любовта и вярата, е имало най-много войни, омраза и конфликти.

 

Мъдростта, Разумът и Не - матрицата /Новата парадигма/
срещу
Догмата, Лъжата, Лицемерието

Има само една религия в бъдеще – Религията на Не - матрицата, на непривързването и единственото доверяване на Създателя. Един е Вашият Учител – Небесният Отец, който пребивава и във вас. Докато вие го носите – да, вярно, аз казах, богове сте! Докато го носите, само докато го носите! Докато имате връзка с Него!

Непривързване към личностни авторитети, следване на водача като наставник, над всичко е Отецът. Богът Син – Господ – Богът на милосърдието и състраданието. Богът на милосърдието, за който говорят и Кришна, и Буда, и Исус. “Ти що си Боже в мен в сърцето и душата.” Проявлението Му се нарича Слово Божие.

И То носи Истина. Истината не изисква привързване. Истината се проявява вътрешно.

Свобода и Независимост – вътрешни състояния

Водачество – стадото е винаги водено от непризвани водачи – затова е стадо, а тези непризвани водачи поддържат стадния инстинкт в него. В момента на появата на истински водач, стадото престава да съществува и се превръща в група от люде, които съвместно се движат.

Самостоятелно вземане на решение. Самостоятелно мислене.

ИНИЦИАТИВА – СЛЕДВАНЕ СОБСТВЕНО ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

Система на икономическа независимост - отърсване от сегашната парична система.

Следване на Вътрешния глас, интуицията, Сърцето, според предначертанието.

Ако не е открито предначертанието, и човек не може да разпознае вътрешния си глас, то той може поне да не се привързва сляпо по буквата.

В Царството на душата хората ще мислят самостоятелно, ще имат инициатива, ще изпълняват всяко едно нещо по повелята на сърцето си.

Индивидуалността се подчинява на колектива, само когато този колектив стане едно цяло – едно Единно семейство.

Ако това не е постигнато, подчиняването пред волята на колектива управляван от който и да е, се превръща във вид казарма или вид комунизъм-болшевизъм.

Уважение и взаимно разбирателство между отделните предначертания.

Колективът не подтиска никое предначертание и не налага на никого своята обща воля.

СИНХРОН И КООРДИНАЦИЯ

Инвидиуалност – съхранява се на общия фон на колектива, в чиято обединена структура на егрегора всяка индивидуалност блести със себе си.

Предначертанието се изпълнява, като всеки сам си го открива и следва, като сам прецени и избере дали да го подчинява на общото предначертание на колектива.

Общо предначертание на колектива няма докато не се изгради единно семейство. Дотогава има съвкупност от стремящи се да се осъществят предначертания, впрегнати в обща кауза.

Искреност и поддържане на система на прозрачни отношения, пълна откритост.

Пълно доверие и открито поставяне на всеки един проблем с анализ.

СИНХРОННИ ЛИНИИ

Взаимно уважение между предначертанията.

СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ – ЕДИНСТВЕН КРИТЕРИЙ – ПЛОДОВЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

 

 

Толерантност - търпимост на религията на нематрицата към другите религии които всички до една привързват и карат малко или повече хората да бъдат зависими

Търпимост към религията на луциферианството, илюминизма, отчитайки манипулативността й спрямо човешката природа, както и това, че това е най-древната религия на планетата прилагана до наши дни от едно съсловие считащо себе си за елитарно, търпимост към религията на Сатана основана от Антон Лавей за да привлече масите, отчитайки искрения му импулс да разобличи псевдохристиянщината, търпимост към мюсюлманската религия, основана от пророка Мохамед, дистанцирайки се от ислямския фанатизъм, търпимост към юдейството – основана от пророка Мойсей, и преодоляване на неговото заболяване – “богоизбраничество” в лицето най-вече на Талмуда.

Религията на Нематрицата свидетелства своята търпимост към Ученията на аватарите в лицето на Бабаджи, Сатия Сай Баба, цялата йерархия от техни последователи, станали известни в разпространението на Учението като Йогананда, махатма Ганди.

Религията на Нематрицата свидетелства своята толерантност и към езическите религии /викка/ отчитайки, че последните биват безмилостно използвани в манипулацията на илюминатите, и обявени за опасен противник от последователите на църквата на Сатана.

Към ученията Ню Ейдж, опитите за създаване на нова религия - екуменизъм, религията на Нематрицата се отнася снизходително и смята, че онова, което подкрепя бъдещата форма на нов Глобален Ред извън предначертанието на Небесният Отец, не може да има бъдещо съществуване. Онова, което не е от Бога, то ще си замине, като нанесе своите необходими корекции в еволюцията на човечеството. Очевидно, че чрез тези образувания, включително и религиите на Сатана, се прави опит за корегиране на някои неизбежни загнивания в утвърдилите се вече религиозни форми тук на земята. В този смисъл би трябвало да има търпимост към всяка една новопоявяваща се форма на религия тук на земята, като се има предвид казаното: Което е от Създателя, от Бога, то ще продължи напред, а което не е, то ще си угасне от само себе си, дайте му възможност да се прояви и изпита само себе си. Би трябвало също да се благодари на всеки един опит за критикуване и виждане недостатъците в коя да е от утвърдените вече религиозни форми. Корекция очевидно ще е нужна там където нещо ще може да остане за в бъдеще. Там където има догма, очевидно животът си отива. В бъдещия период ще останат тези религиозни форми, които носят способност на човека да обогатява своята сплав от качества.

Религията на Нематрицата като светоглед стои най-близо до оригиналното Послание на Спасителя преди 2000 години, също така до религията на Буда, до Учението Дзен, Учението Дао. Религията на Единната Вяра, която сега духовният водач Виссарион предлага на човечеството е основен стълб на Религията на Нематрицата като се има предвид нерелигиозната форма на представяне на Учението на Виссарион и практическата част в изграждането на майсторство в Школата на живота. Учението на Петър Дънов завещано от последния със своята 50-годишна неуморна работа като Учение водещо към изначалното християнство, се явява друг основен стълб върху който се опира Религията на Нематрицата.