Welcome 

ФРАНКМАСОНСТВОTO

И НОВИЯT СВЕТОВЕН РЕД

 

Франкмасонското Учение за Бог

 Повече от век, от 1717 год.насам, от както франкмасонството съществува, множество автори са писали по този въпрос, срещу обществото на франкмасоните, утвърждаващи, че тяхната организация е създадена против християнството, както и има автори, които представят светлите цели, към които франкмасонството или т.нар. “свободни зидари”се стремят. Много автори стигат до твърдения, че франкмасонството е свързано с Антихриста. Други пък горещо го защитават, като намират, че то е християнско и не противоречащо на Свещеното Писание.

Къде е истината за всичко това, кое е право и кое невярно!

Вместо да се опираме на твърдения на бивши масони, ние предпочитаме да отидем право в целта, като изследваме източниците, публикувани от издателите на масонска литература. Можем да изследваме написаното от водачите на франкмасонското учение като: Алберт Пайк, Норман Фредерик Деклифърд, Ледбитър, Корнелиус Агрипа, Уитън Дейвис, Делоурънс, Йозеф Енимозър, Гудуин, Керси Грейвс, Алберт Макей, Сър Уолтър Скот, Уорд, Масонската Свещена Библия от Дънтън Лодж, Кинг Джеймс версия, 1924 Филаделфия

Ние просто ще сравним какво говорят масонските авторитети, като го сравним с написаното в Библията.

“Докато всички тези вери и религиозни учения претендират да бъдат единствено от Истината, масонството в същото време вкарва в съзнанието на хората старата доктрина, че “Бог е Един” – Алберт Пайк, Морал и догми, стр.576, Наставления към 26 степен

“Бог според виждането на Питагор е бил само Един.” – Алберт Пайк, “Морал и догми”, стр.667, из “Напътствия към 27 степен”.

Франкмасоните постоянно повтарят, че никой не може да стане масон, без преди това да се приобщи към вярата в Бог или Върховното Същество. Изграждайки върху това свое твърдение цялото си учение, масоните твърдят, че масонството е съвместимо с Библията или Християнството. Нищо не може да бъде повече от Истината!

Апостол Яков казва в Гл.2:19 “Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят.”

А сега, нека приложим това твърдение на апостол Яков към нашата дискусия с франкмасоните: “Вие франкмасоните, вярвате, че има един Бог, и добре правите, но дяволите също вярват и треперят, следователно тяхната вяра в един Бог, не ги спасява.” Защо? Защото идването на Исус Христос и неговото сключване на нов договор, променя всичко. Сега вече, вярата в един Бог, сама по себе си, не ви спасява.

“Цялата власт на небето и на земята, ми е дадена.” Матей 28:18

С други думи, Отецът Бог е предоставил цялата власт и сила в ръцете на Исус Христос, след Неговата смърт и възкресение.

Аз съм Пътят, Истината и Животът, никой не идва при Отец ми освен чрез мен.”

Това твърдение също потвърждава гореказаното.

Новият Завет в Библията, ясно потвърждават тази Истина, че Исус Христос е Господ, и че всичката власт му е дадена, включително и силата по време на Последния съд.

Спасителят – Месия идва в човешка плът. /Йоан 1:14/ “И Словото стана плът и пребиваваше между нас.”

Всеки,който отказва да повярва в това е, от Антихриста. Франкмасонството отказва да признае, че Исус Христос е Месия, дошъл в плът и кръв като човек между хората.

Относно изучаването върху Бога, и неговото проявление, нека се спрем върху противоречивото схващане за бога на франкмасоните, комуто те служат.

Алберт Пайк заявява на стр.321, Поучения за 26 степен: “Луцифер, носителят на Светлината!

Луцифер, Син на Утринта! Това ли е този, който носи Светлината!” На стр.567 Пайк нарича Луцифер “Ангел на Светлината”. Франкмасоните учат, че Сатана и Луцифер не са едно и също същество. Сатана е злият Бог, отрицанието на Йяхве, докато Луцифер е чудесният Бот, носителят на Светлина, Богът на който франкмасоните се кланят.

Като резюмираме всичко можем да направим следните изводи относно франкмасонството:

  1. Учението на франкмасоните не е съобразено с Библейското учение.
  2. Тяхното учение за много богове е същото като Луциферианските мистерии. Библията ги осъжда, а Бог наказва тези, които ги практикуват.
  3. Алберт Пайк учи, че франкмасоните от 30-32 степен трябва да твърдят, че Луцифер е единственият комуто служат. Но, Пайк говори втори път за Луцифер в своите “Морал и догма” като Ангелът на Светлината комуто служат.
  4. Сатанистът Антон Лавей твърди, че сатанинския ритуал и масонския ритуал са идентични.
  5. Беше показано как учението на франкмасоните напълно се покрива с библейския израз “ силите на Антихриста”.

Ако всичко казано дотук не ви е убедило, че франкмасонството е Луциферианско учение, то тогава нека остане това, че сте били поне предупредени с това.