Welcome

ЗА ПАРИЧНАТА СИСТЕМА

ОТКЪС ОТ "ПОСЛЕДНАТА НАДЕЖДА" НА ВИССАРИОН

Въвеждайки във вашите взаимоотношения, в качеството им на определени удобства, някои условни ценности, прераснали с времето в понятието парични единици, противостоящият на вашето развитие извънземен разум след известно време, когато действията, свързани с паричните единици тръгнали по устойчиво русло и човекът вече започнал да изпитва постоянна зависимост от наличието на все по-голямо количество от тези условни ценности, предприел целенасочени усилия по въвеждането на точно разчетена парично-финансова система.

Тя била призвана да стане подобие на надежден синджир с многочислени скъпоценни нашийници, сложени от една страна на шията на всички човешки общества, а от друга страна, привързана към забития от някого в земята “прът”;

Това като цяло било призвано да възпрепятства истинското развитие и формирането на човешката цивилизация.

Първа крачка в реализацията на тази програма трябвало да стане усилието по въвеждане във вашата жизнена дейност на определени, конкретно изразени правила, което след много години неизбежно щяло да доведе до цялостно завъртане на условните ценности, от които задължително робски щяло да зависи цялото човечество, в пълна зависимост от действията на тясна група хора.

От техните егоистични тясно-примитивни духовни качества щяло да зависи в определена степен благоденствието на голямо множество представители на човечеството.

Това конкретно правило непременно трябвало да бъде въведено само на равнище, като че е дадено от Бога, тъй като само тогава изпълнението на даденото правило можело да стане национална заинтересованост.

И тогава успехът на това мероприятие щял да придобие реална твърда основа.

Но такова правило, в даденият случай подразбиращо своеобразна лихварска система, не трябвало да бъде въвеждано като нещо удобно в жизнеустройството на даденото общество

То трябвало да бъде въведено по такъв начин, че с течение на дълъг период от време, независимо от трудностите и измененията на всички външни условия от научно­технически характер, винаги да се възприема като единствено надеждно своебразно свръхоръжие, само с помощта на което могат да бъдат победени и поробени всички “неизбрани”.

Към това число трябвало да се отнесе цялото човечество, с изключение на един, по възможност малоброен, народ.

Дадената догма за особената избраност на народа трябвало в тази програма също да играе ключова роля, твърдата вяра в която била способна да направи човека необичайно упорит в постигането на набелязаната цел.

А за реализацията на дадената програма оставало да се намери народ, който още нямал силно, стройно вероучение и егоизмът на който би бил силно уязвен, но който не трябвало да има вътрешно влечение към развитието на занаятите, изкуството и науката, а го влечала търговията, като главна жизнена привързаност.

И тъй като тези качества в този период от време ярко се проявили сред скитническите племена, то там и трябвало да се открие търсеното.

Само че за възможностите на извънземния разум такова търсене не можело да представлява някаква особена трудност.

Трудно можело да бъде само търсенето на човек, който достойно да изпълни възложеното му и в съзнанието на когото да се прокара канал за постъпването в него на необходимата информация.

Тези въпроси били лесно разрешени.

И Моисей се изкачил на планината Хорив, което е представено в Стария Завет.

…………………………………………………………………………………

Но тъй като извеждането на израилтяните станало не по естествени закономерни процеси, Великият Отец Небесен не бил променил отрано характера на превъплъщенията, отменяйки въплъщаването в тела на този народ само на неимоверно разрасналите се егоисти.

Ето защо, именно те, които още се нуждаели от строго възпитание, внезапно били освободени.

И с велики трудности, именно с това се наложило да се сблъска Мойсей.

Когато ненормалното изобилно проявление на дивия егоизъм на вървящите с него е трябвало да бъде потушено с жестоки закони и сила.

Извънземният разум също забелязъл тези обстоятелства на извънредна сложност, и оценяйки ги били предприети усилия да се създаде нещо като карантина за времето, през което трябвало да напуснат живота в плът няколко поколения.

А оттогава, откакто израилският народ променил формата на своята жизнена дейност, Великият Бог продължавал въплъщаването на свои деца в тези тела по обичайния принцип, невземайки предвид тази игра.

Ето защо само след определен период от време, даденото общество придобило привичния уровен на устойчивост, с който израилският народ можел да се движи напред към своята цел.

Но през този период пред Мойсей била Синайската планина и много още други събития, в които той послушно увековечавал идващите от високо стройни познания и закони, на основата на които се раждало силно вероучение с обезателни за дадения случай подчертавания на особената избраност на израилския народ.

Това гарантирало за дълъг период от време голямо упорство в изпълнение на заложената програма.

Преди всичко силно потиснатия в периода на робството егоизъм, който вътре и така си оставал велик, започнал да се превръща в благодатна почва за подобен посев.

В този период редом с многото правила и закони, била удачно въведена лихварската система, за послушното внедрение на която се обещавали благословии над всевъзможните волности по отношение на другите народи.

Така се зараждала основата на поредното вероучение, където даже само текстът се предавал и послушно запаметявал от Мойсей по начин, от който при съответното му прочитане можело да се извлече информация за бъдещето на човечеството.

Даже и в този случай, извънземният свят не минал без “дрънкулки”.

Защото възможността отрано да се прогнозират най-вероятните събития в развитието на това или онова общество изцяло е достъпна за равнището на развитие на тези, които се стараят да бъдат опекуни на човешката цивилизация, преследвайки своя интерес.

Необходимостта да се въведе догмата за особената избраност на народа се свеждала до това, че проявявайки своята национална убеденост, израилтяните несъзнателно да включат невидимата за човека закономерност от Света на материята, свързана с това: при всяко съприкосновение на израилтянин с представителите на другите общества, от страна на тези представители да възниква несъзнателна неприязън и агресия по отношение на народа на Израел.

Това било необходимо, за да могат израилтяните дълго време постоянно да чувстват своята обособеност и още по-упорито да изпълняват предписаното им от различните закони на вероучението.

Това щяло да им позволи постоянно да чувстват помежду си вътрешно единство, което означавало, че изпълнението на програмата ще бъде дълговечно.

Извънземният разум, прозирайки вероятното бъдеще, знаел, че именно във връзка с тези приведени в действие закономерности, народът на Израил, отново за благото на изпълнението на програмата, ще се разпръсне по целия свят,

За да може въведената система благоприятно да се разпространи навсякъде, където може да достигне макар и един юдей.

Дълбоко намиращата се в неговото съзнание идеология от въведеното вероучение ще насочва усилията му в това направление, в което той ще вижда своя принос, водещ мнимо към неизбежна победа на неговия народ над всички останали представители на човечеството.