РЕЛИГИЯ НА “НЕ–МАТРИЦАТА”

Модел 1 – християнски модел (Христос – Син Божи, Спасителят и синът във всеки един, който е разбудил и изградил вътрешния си човек като син на Великият Небесен Отец).

Непривързване към личностни авторитети, следване на водача като наставник, над всичко е Отецът. Богът Син. Господ. Богът на милосърдието и състраданието. За който говорят и Кришна, и Буда, и Исус. Проявлението Му се нарича Слово Божие. И То носи Истина. Истината не изисква привързване. Истината се проявява вътрешно.

Свобода и Независимост – вътрешни състояния

Водачествостадото е винаги водено от непризвани водачи – затова е стадо, а тези непризвани водачи поддържат стадния инстинкт в него. В момента на появата на истински водач, стадото престава да съществува и се превръща в група от люде, които съвместно се движат.

Самостоятелно вземане на решение. Самостоятелно мислене.

ИНИЦИАТИВАСЛЕДВАНЕ СОБСТВЕНО ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

Система на икономическа независимост.

Следване на Вътрешния глас, интуицията, Сърцето, според предначертанието.

Ако не е открито предначертанието, и човек не може да разпознае вътрешния си глас, то той може поне да не се привързва сляпо по буквата.

Царство на душата – да мислят самостоятелно, да имат инициатива, да изпълняват всяко едно нещо по повелята на сърцето си.

Индивидуалността се подчинява на колектива, само когато този колектив стане едно цяло едно Единно семейство.

Ако това не е постигнато, подчиняването пред волята на колектива управляван от който и да е, се превръща във вид казарма или вид комунизъм-болшевизъм.

Уважение и взаимно разбирателство между отделните предначертания.

Колективът не подтиска никое предначертание и не налага на никого своята обща воля.

СИНХРОН И КООРДИНАЦИЯ

Инвидиуалност – съхранява се на общия фон на колектива, в чиято обединена структура на егрегора всяка индивидуалност блести със себе си.

Предначертанието се изпълнява, като всеки сам си го открива и следва, като сам прецени и избере дали да го подчинява на общото предначертание на колектива.

Общо предначертание на колектива няма докато не се изгради единно семейство. Дотогава има съвкупност от стремящи се да се осъществят предначертания, впрегнати в обща кауза.

Искреност и поддържане на система на прозрачни отношения, пълна откритост.

Пълно доверие и открито поставяне на всеки един проблем с анализ.

СИНХРОННИ ЛИНИИ

Взаимно уважение между предначертанията.

СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ, ЕДИНСТВЕН КРИТЕРИЙ ПЛОДОВЕ НА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА


ФИЛОСОФИЯ НА МАТРИЦАТА

Модел 2 – луцифериански модел, модел на човекът с разширено съзнание без душа и сърце (повечето религиозни и назоваващи себе си вярващи в действителност са без развито сърце, с разумно начало, което създава вярването заместител на вярата им)

Забележка: Критерий за сърдечното начало, това не е вярването, нито вярата, превърнала се във вярване, създаваща фанатизма и догматизма. Критерият за развито сърдечно начало, това е способността на сърцето да излъчва топлота, състрадание, милосърдие и обич. Фанатизмът и догматизмът са с луцифериански корен. Въпреки че Луцифер твърди, че дава свобода, всъщност той привързва по метода на силата.

Привързване за нечия личност, нечий авторитет. Авторитетът изисква привързване. Той твърди, че само той се явява истината.

Привързването е луцифериански метод. Всеки един от служителите на тази Ложа изискват да се приобщиш и привържеш към тях с някакъв ритуал.

Лозунг – “Свобода и независимост” – “свобода, равенство, братство” – “демокрация”.

Водачество – стадо и елит.

Политика и избирателна система

Медии – средства за комуникация и поддържане на “реда”- диктатура.

Твърди се, че Паричната система е благо, измислена за удобство, а не за подчинение.

Твърди се, че Банките помагат на икономиката, а без икономика не може да съществува обществото.

Вземането на решение при тази философия на Матрицата, протича под влияние на общото събрание, колектива, избрания и възприет водач.

Липса на мислене, което води до утвърждаване на система на управление на мисленето.

Следване на този, който Матрицата е поставила за водач.

Следване на водача, сляпо следване на истината, която претендира да бъде такава, следване по буквата: Трите вида следване:

“Водач, Сляпа вяра, По буквата.”

Индивидуалност – губи се в общия поток на решението на колектива, липсва единно съзнание и единно семейство.

Самобитност на нацията и културата – губи се в общия поток на глобалното развитие на човечеството.

Предначертанието на индивида се изтрива и се подменя с предначертание, удобно за матрицата и установения от нея модел на колектив.

Царство на силата – да изпълняват, да не мислят, да се подчиняват, да бъдат водени.

Лицемерие – произход и корени.

Фанатизъм – произход и корени в следването по буквата.

Догматизъм – вид макропрограмиране в обществото, дадена установка се приема за господстваща в неограничен интервал от време.

Гордост и липса на смирение, несъобразяване с волята на другите.

Егоизъм – възприет като присъща и неотменима черта на човека, издигнат в ранг на възможен алтруистичен егоизъм.

Управление в условията на матрицата – чрез система на страх и недоверие.

Неуважение на съседните предначертания, липса на синхрон, налагане и диктатура

Медитация и философстване, говорене, ритуали, хващане за ръце, кръг около масата


КЛЮЧОВИ ДУМИ И ИЗРАЗИ, КЛЮЧОВИ ХВАТКИ ЗА ОТКРИВАНЕ ВИДА НА МОДЕЛА И НЕГОВИЯ НОСИТЕЛ: Отношение ви към следните понятия:

Елит, стадо, пари, медии, политика, бизнес, глобализация, демокрация, секс, свободна любов, разкрепостени отношения, конкуренция, печалба, полза, пазар

Страх, недоверие, догма, сляпо вярване, следване по буквата, егоизъм, гордост, следване на ритуал

Единен труд, Единно семейство, хармония между разума и душата, единно съзнание, взаимопомощ, слияние, молитва, без да се иска в замяна нищо


На едно общо събрание, при сегашните временни правила, не е възможно да се установи неправилната посока в която се движи събранието от хора. Защо?

Отговор: При най-малкото докосване на болната тема, се заявява, че се говори отрицателно за някого, който ако присъства, по силата на Действащата матрица, вече се защитава, като по този начин защитава и статуквото на Матрицата. Да, тя присъства невидимо. Ако съответният човек, за който се повдига болното място като тема, не присъства или напусне събранието в момента на споменаване на болната тема, тогава се прекратява обсъждането й, под влиянието на Матрицата или пък се разглежда проблема под нейния контрол. Така се случва, почти винаги.

Ако откритото поставяне на болната тема, предизвика лицемерно и хладно разбиране, това води до прикриване на проблема. Ако последва откритото изнасяне на проблема с жар, това пък води до отнемане думата на този, който поставя проблема.

Извод: матрицата, където и да е, под какъвто и флаг да е, все е Матрица. Докато присъства на едно събрание, то тя рефлектира в неговия ход, и от там и разрешаването на проблемите.

Общината е възможна само в условия на прекратяване действието на Матрицата. В града, Тя – Матрицата е всесилна.

Тя може да не бъде толкова силна, единствено в условията на единен труд, там където хората се трудят упорито и се лее пот.

Само там, където се полагат колективно задружни усилия, всеотдайно, без да се жалят сили и средства.

Само в условията на извън града, е възможно това да се осъществи. Даже и там, обаче е възможно да се съхрани отчасти действието на Матрицата по силата на способността и за отскачане и временно въздействие в условията на постоянен приток на хора отвън, носещи й енергия и захранващи я с нови и нови енергии от града.

Матрицата се влияе от храненето, от начина на живот, от модела на взаимоотношения,

от средата, от територията, от обкръжението, от устрема в сърцата на всеки един от участниците, от мислите и чувствата на хората.

Забележка: Ако от самото събрание произлезе предложение да не се възприема понятието за Матрица или действуваща невидима отрицателна сила, то това също е дело на самата Матрица. Тя няма интерес да бъде разобличена и разкрита, затова и хитро е измислила едностранчивото повтаряне на необходимостта от позитивно мислене.

Изходът: Единен труд, Единно семейство, Единно съзнание. Само в задружни колективни усилия с единен труд под флага на Христос, може да се противостои на луциферианското направление.

Хелиопол