КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ШКОЛАТА ДЕИР, ПРЕПОДАВАЩА

 МЕТОДИТЕ ОТ КНИГИТЕ НА ДИМИТРИЙ ВЕРЕШЧАГИН

Отговори на често задавани въпроси .

         Школа за умения по ДЕИР.

 

Какво представлява Школата за умения по Далечнонасочено /по-нататъшно/

 Енерго-Информационно Развитие /ДЕИР/ !

Школата за умения по ДЕИР е основана месец януари 1999 г. като поставя пред себе си задачата за увеличение социалните успехи на слушателите. Всички методики на школата се базират на разработките на Дмитрий Сергеевич Верещагин на основата на достиженията на интерфейсната психология и преди това са били част от отбранителната програма на бившия СССР; те са изложени в достъпна форма в пособия, публикувани в Интернет страница на школата.

            Школата се занимава със разпространението на методики за енерго-информационно взаимодействие с окръжаващия свят тук влизат умения за усещане на полето, контрол над собствената енергетика, защита от външни въздействия, програма за достигане на цели, похвати за въздействие на окръжаващите, методи за усилване на интуицията и творческите способности, техники за постигане на успех, подобряване на харизмата и много друго.

            Уменията, придобивани в Школата, са полезни както във всекидневния живот, така намират значимо приложение и в психологита, медицината, педагогиката, бизнеса и политиката.

            Знанието това е единствената надежна сила.

 

Самообучение на уменията по ДЕИР !

            Основната задача на Интернет страницата това е самообучението и оказване на помощ в усъвършенстване на енерго-информационните умения. В нея са публикувани пособия с методики, изложени са разшифровките по семинарите, тук могат да бъдат задавани въпроси на преподаватели и сътрудници, опитни в използването на техниките. Разбира се, най-добър резултат дава обучението при наличие на личен контакт но този, които има воля за самостоятелно обучение, който върви по пътя на саморазвитието, който знае, че е способен на повече той е достоен и да зададе въпрос и да получи отговор и помощ. Тук търсещият ще се окаже сред другите търсещи.

            Знаейки изминатия от някого път, ще се предвижиш по-далеч от него.

 

Как се провеждат семинарите?

            Обучението по авторските методики се провежда на няколко етапа или степени. Всяка от тях има собствена задача, и всички техники, усвоявани в нея, са изложени в съответните пособия. Най-кратко, същността на първа степен това са енергетическите упражнения, отстраняване на поражения и защита; на втора програми за достигане на удача, ефективност, успех и отстраняване на пречещите карми; на  трета управление вниманието на човека и четене на мисли; на четвърта повишаване на енергетиката, интуицията и творчеството; на пета (състояща се от три етапа) управление на случайностите, емоциите, техники за създаване на интерес, техники за създаване на социални структури. Заниманията на всяка степен се базират на уменията от предшестващата, затова обучението е линейно.

            Крайните умения от всяка степен са самодостатъчни т.е. те могат да се използват без да се усвояват уменията на последващите степени. Сесиите се провеждат примерно един път в месеца.

            Всеки път се състои от последователни крачки.

 

Кой провежда семинарите?

            Семинарите се провеждат от методисти-преподаватели, положили в централния офис на Школата в СанктПетербург за всяка степен поотделно изпит, удостоверяващ знаенето на материала и на енергетическите техники на работа, който изпит съответства на изискваното ниво на преподаване, и след преминаването на определен стаж. Изпитите се провеждат от Комисия, състояща се от членовете на Големият Методоло-гически съвет на Школата и старши преподаватели. Освен това от методистите се изисква един път на половин година полагането на квалификационни изпити за потвърждаване на преподавателското ниво.

            Ние всички сме достойни за най-доброто затова ние допускаме към  работата най-добрите.

 

Какво представляват клубовете по ДЕИР?

 

            Не всички материали и техники  е възмождо да се преподадат по време на сесиите. Винаги може и често просто е необходимо да се провеждат затвърдяващи уменията семинари, да се усили енергетиката на човека и да се повиши нивото на неговата защитеност за да може той успешно да усвои следващата степен.

            Подробно описание на клубните занятия може да намерите на страницата в раздел Материали.

            Освен това, Школата смята за свой дълг да осигурява постоянно присъствие по градове на компетентни в отговора на неотложни въпроси хора. Клубовете действат постоянно.

            Усъвършенстването това е постоянен процес.

 

Кой провежда занятията в клубовете по ДЕИР?

 

Занятията се провеждат от асистенти, консултанти и старши консултанти, положили изпит за съответното ниво и преминали стаж, а така също преминали подтвърждаващи квалификационни изпити. За всяко клубно занаятие или семинар се изисква съответното ниво на специалиста. Освен това, част от сътрудниците са ауторизирани за провеждане на семинари на института за внедряване на умения по ДЕИР.

Предаването на знания е отговорно занятие, то не може да бъде доверявано на случайни хора.

 

Какво представлява  програмата на института за внедряване на умения по ДЕИР?

            Клубните семинари са многа важни и нужни, но все пак те са само поддържка. Освен тях, съществуват така наречените авторски семинари, посветени на такива въпроси като, повишаване на харизмата, отсраняване на вътрешни блокировки,  почистване на канала на гръбначния стълб, тренировки за повишаване на благосъстоянието, разширяване на съзнанието и други. Те просто не могат да бъдат проведени в рамките на сесиите, те не влизат в основната програма и се провеждат факултетивно. Тези семинари заедно с други допълнителни занаятия съставляват програмата на института за внедряване на умения по ДЕИР в рамките на направленията за развитието на ДЕИР.

            Познанието е безкрайно.

 

Научни изследвания на Школата по ДЕИР !

            Школата провежда изследвания съвместно с Международната Академия по Информатика и Развитието на Високи Технологии /МАИРВТ/. Целта на изследванията разработката на достоверна система за мониторинг на психоенергетическия статус на човека.

 

            Теорията и съответните  феномени въобще всичко е изложено в пособията, но от някои неща през цялото време все  се интересуват

 

Енерго-информационика каква е тази наука?

 

            Енергоинформациониката се основава на достиженията на науката интерфейсна психология. Нашите школи сътрудничат с МАИРВТ и Московския университет по социология. Освен това, нашия опит се потвърждава от обективни изследвания, публикувани в старницата на Школата.

            Практиката е критерии за истината. Всико се проверява от логиката и на практика.

 

Защо картината, описвана от школата, често е различна от преподнасяната от източните дисциплини като йога, например?

Защото, ние имаме работа със западния тип човек а енергетиката на човека зависи от условията на неговия живот. Освен това, ние работиме само с това, което може да се провери на  практика и то непосредствено в усещанията а в източните концепции има много добавено за красота и митичност. И целта при нас е друга използване на възможностите за социални цели. Енергетиката е обратна страна на собственото си приложение.

            На всеки един етап на обучението се указва най-същественото за целите на обучение. Няма необходимост от усложнения нали и двигателят с вътрешно горене, изучаван в училище, категорически се отличава от двигателя на Мерцедес.

А принципът е един и същ.

            Това, което за руснака е добре, за немеца е смъртоносно.

 

Защо усещанията в школата по ДЕИР се наричат често енергия?

            Защото усещанията са енергия за нашето съзнание, то съществува, преработвайки тях.

Аз чувствам, значи мисля. Аз мисля, значи съществувам.

 

Какво представлява ефирното тяло?

            Това е съвокупност от обикновени за човека усещания, проекция но отделена от физическото тяло.

Усещанията това е енергията на нашето съзнание, способна да доставя информация при тяхната проекция навън.

Ефирното тяло това са нашите усещания.

 

Как да си обясним биополето, ако физически не го откриваме?

            Ръката усеща тялото, изменението на влажността, потока на въздуха, вибрациите, изменението на осветеността, цветовете, магнитното и електрическото поле а така също и проекцията на запланирани усещания, като пред-докосване. Всичко това създава отличен канал за приемане на информация.

            Най-главното е че полето може да бъде почувствано и да проверим усещанията си опитно. Да се обяснява това повече е излишно, така както е излишно да се обяснява вкусът на протокала  с помощта на химията.

 

По какъв начин това поле може да въздейства на други?

            Предавайки усещанията на другите. Така действат и картините, и думите, и музиката.

Усещанията на едно съзнание се предават на друго.

 

Как да обясним аурата?

            На изображението, доставяно от очите, се наслагва проекцията, създавана от мозъка. Както остатъчия образ на слънцето, ако вие към него сте погледнали,  може да се насложи върху екрана на телевизора. Разликата след непродължителни тренировки се възприема като аура.

            Аурата това е информация от подпрагови сигнали, насложени от мозъка върху изображението.

 

Как да обясним централните потоци, каква е тази енергия?

Централните потоци това е вътрешно усещане на съзнанието, включващо неговите основни състояния. Те се направляват от възели на усещането чакри. Като енергия ние ги възприемаме защото те лесно се предават от съзнание на съзнание.

Централните потоци това са усещания и те са главния източник на енергия за съзнанието.

 

Как да обясним съществуването на телепатия?

            Предадената по сензорно-проективни канали информация се реконструктуира в съзнанието в усещания, пренастройващи контекста на мислене на приемащия човек възниква реконструктуирана мисъл.

            Хората често дават отговор на неизказани мисли един на друг или едновременно изговарят една и съща фраза.

 

Какво е душата?

            Има външен свят това е външна даденост, има съзнание, но има и вътрешна даденост, известна на нас като виртуално пространство или матрица на душата. Тя не притежава съзнание но променя състоянието на съзнанието при предвижване на вниманието в нея.

            Душата това е вътрешна даденост, достъпна за нашето съзнание.

 

 

Какво е това астрал, ментал и прочие?

            Това е предвижването на една от компонентите на нашия разум, емоционална или логическа, във виртуалното пространство. Нашето съзнание има няколко съставляващи и всяка от тях може да предизвиква отделни усещания, понякога много по явно, когато другите компоненти не пречат. Но въпреки че тези усещания могат да са по-явни, те са в по-малка степен достоверни затова е по-добре да се учим да възприемаме пълния спектър.

            Те са само част от възприятията -  цялото дава повече информация.

 

Какво са същностите и съществата, които понякога се срещат при астралните и ментални пътешествия?

          Това са самостоятелни енергоинформационни конструкции,  понякога създадени като самостоятелни от самия човек, понякога принадлежащи към елементите на колективното безсъзнателно. Важното е да помним, че те винаги имат свои собствени интереси: енергия, стабилност или размножение. Даже и безкористно предоставяната информация променя слушащия, произвеждаща в него желателни за говорещия промени.

            Започвайки разговор със сфинкса, трябва да знаете цената на разговора.

 

Защо така наричаната обратна реинкарнация не дава достоверна информация?

            Защото душата не съхранява информация за събитията тя съжранява информация за състоянията на съзнанието. А картините, получавани при такава процедура това е просто набор от картинки, които съзнанието с помощта на въображението подбира по отпечатъците на състоянията, като че ли ги илюстрира. На едно и също състояние могат да съответстват огромно количество възпоминания, техният избор се определя от подсъзнанието, ръководено от своите предположения (например, да изглеждаш по-важен), затова и се получава красиво самоизмама.

            Самоизмамата е красива и увлекателна но изкуството се състои в това да намериш в нея частици истина.

 

Разтварят ли се чакрите и тяхната структура после преминаване на четвърта степен?

 

            Физически не, структурно да. Плътността на ефирното тяло нараства до плътността на чакрите, и с тях се случва това, което става с капки от масило, заляти от мастилено петно.  По силата на това събитие чакралните структури загубват способността си за самостоятелен енергообмен и не могат без допънително енергетическо подхранване да осъществяват външен енергообмен. За това, за да работи чакрата навън, е необходимо тя да бъде по-мощна от обкръжаващото я тяло. Съответствено, разтварянето на чакрите дава много по-съвършенна защита, отколкото защитната обвивка.

            Чакрите изчезват така както изчезват праговете на реката, когато се повдигне нивото на водата.

 

Какво е точката аз съм и защо нейното преместване извиква измемение на състоянието на съзнанието?

            Точката, по-вярно областта аз съм това е собствено самоотразяваща се област на съзнанието. Т.е. самото съзнание без механизмите на съзнание. Нейното преместване предизвиква преместване относно обективния мир, матрицата на душата и съответствено изменение на състояние на съзнанието.

            Ние виждаме света относително центъра на своето съзнание. Преместете центъра в друга област и всичко ще се измени.

 

Какво са механизмите на съзнанието?

            Механизмите на съзнанието това са анализатори, формиращи образите, логиката, паметта и емоционалните структури. Те сработват по заявка на съзнанието и въвеждат в него информация, която в него до изпълнението на заявката не е имало. Ние тъкмо що не сме помнили как се казва президента - но изведнъж си спомняме, ние не мислим, колко ще бъде пет плюс три, но можем да го пресметнем, ние не сме оценявали в даден момент своето отношение към наркотиците, но едва помисляйки за тях, усещаме невъзприемчивостта си. Това са структури, външни по отношение на съзнанието, и резултатите от тяхната работа се наблюдава непосредствено от областта аз съм.

            Механизмите на съзнанието това са монитори на компютри, които непрекъснато се наблюдават от центъра на нашето съзнание, областта аз съм.

 

Какво са световните течения и защо хората се сблъскват с тях по-различен начин?

            Световните течения това са процесите във външния свят. Те имат свои причини, следствия и закони, и следвателно са подчинени на определен порядък. Всеки човек, от своя страна, е също структура с определен порядък и затова в процеса на живота той взаимодейства по различен начин със световните течения.  Възникват открити пътища, затворени пътища и черни полоси.

            Не може да влезете два пъти в една и съща река. Различни хора, влизащи във водата, влизат в различни реки.

 

Защо защитната обвивка не обхваща допълнителните чакри,  например тези на дланите?

            Защото тези чакри не поглъщат енергия те работят само на излъчване. Съхранявайки чист източника на енергия главния енергетически канал ние осигуряваме снабдяването на нашето тяло с чиста енергия.

            Няма смисъл да пречистваме водата в реката, ако нейните извори са нечисти. Очистете изворите и реката ще стане чиста сама.

 

Школата има свои принципи и мнения, които често молят да уточним !

На кого и за какво са необходими тези умения?

         Нужни са на тези, които са почувствали в това необходимост.  На когото е нужно да стане по-силен, по-находчив, по мобилен. Който иска да направи повече, изразходвайки по-малко усилия. Който иска повече да успее в своя живот и да влезе в съприкосновение с неведомото. В краен случай, рано или късно това е нужно на всеки.

            Няма безполезно знание, има не готово към това съзнание. Сполуката се усмихва на подготвения разум.

 

Защо в школата се подчертава, че не се дават рекомендации какво е добро и какво е лошо?

            Защото с приказката какво е добро и какво е зло се започва управлението на хората, а това е именно и истинското зло. С приказката какво е добро и какво е зло започват сектите и насилието. Научните методи са независими от моралните инструкции. За морал ние не говорим за да избегнем упавлението и причиняването на зло.

            Всичките злини в света са били извършени от хора, които някой е убедил, че те вършат добро.

 

Защо е опасен и вреден чуждия морал?

            Защото, поведението на човека на базово ниво се определя от морално-етическите  категории. Например, вас неочаквано, но много силно ви изплашат в тъмния вход вие ще извикате, ще се отдръпнете,  и ще отблъснете или ударите изпалшилият ви? Вашият избор зависи не само от силата на вашето изплашване той зависи и от това как вие се отнасяте към агресията. Т. е. добро и зло този  избор се извършва преди логическото осъзнаване на проблема. А това означава, че морално-етическите категории са мощно средство за управление на другите.  И в това отношение те именно се използват и то само като средство за управление и следовтелно, те са опасни.

Внедрените в съзнанието чужди морално-етически категории не са извеждат из личния опит на човека и затова те не му диктуват избор, адвекатен на набелязаните от него действия и ситуации и на желания от него резултат. Действията не водят до желаните резултати настъпва синдрома на лъжливата карма. Затова това е вредно.

            Само сам човекът може да избере своя път. Чуждият път води само към загуби.

Защо защитната обвивка помага да се живее?

 

            Обвивката защитава от еграгорите, които направляват мисълта на човека, използвайки го за своите цели като източник на енергия. После прекратяването на тяхното влияние се освобождава разума на човека, време и енергия, за достигане на собствени, и само на собствени цели. Освен това, обвивката работи като филтър, прекъсвайки всички неприятни подсъзнателни въздействия, така се появява възможност да получаваме от живота най-доброто. И, накрая, в психологически плн обвивката възстановява границите на човешката личност със всички благотворни последствия за нея от това.

            Домът започва от стените и вратата, която може да затворите.

 

Защо Школата смята, че егрегорите са лошо нещо, когато навсякъде се носят призиви да им се подчиняваме?

            Еграгорът е добър и полезен само после когато вие се научите да се защитавате от него. Иначе той подчинява човека. Еграгорите имат собствени интереси. Това е енерго-информационен паразит.  И докато човек не е защитен, той ще бъде за еграгора просто източник на енергия /храна/.

            Без независимост няма нито добро нито полза. Това се отнася и за отношенията ни с еграгорите.

 

Но ако изтичането на енергия, прекъснато от обвивката, е необходимо за роднините ни?

             Тук много зависи от ситуацията. Първо, ако това действително е необходимо, например ако родственикът е стар, болен или млад и забира повече енергия, отколкото би искало подсъзнанието, то може да се усилят отношенията, като се преусмисли ситуацията на искреност, или просто съзнателно да се даде необходимата поддържка, в това число и да се използва обекта. Ако физическият статус на човека позволява да съществува без тази поддържка, то по-добре е , разбира се, да му се помогне да премине на самостоятелен източник на подхранване.

            Ако обичаш и държиш на човека, то винаги можеш да му подариш енергия.

 

Чудесата на месиите и прочие изцелението, възкресението и така нататък отношението на школата?

            Достоверни наблюдения няма но безспорни опровер-жения има. Твърде много заинтересовани в извършването на фалшификации личности разпространяват сведения. Нищто не изключваме, но и за нищо да съдим достоверно сега не можем.

            Да си спомним изречението на Хитлер ако евреи нямаше, то би следвало да ги измислим.

Науката се занимава с факти а не със слухове.

 

Аз се стремя към духовност а вашите техники са насочени към земни цели!

 

            Силата на духа преди всичко се проявява в собствените големи възможности и големи деяния, а не в празното словословие. Говорещият за духовност е далеч от нея. За чувстващият целият свят е пронизан от присъствието на висши логика и разум. Ние обучаваме да усещаш, а към духовността човек дохожда сам.

            За обладаващият духовност няма смисъл да разсъждава за нея и да се гордее с нея. Духовността просто или я има, или нея я няма.

 

Как такъв път може да води, например, към Бога?

            Ако нашият свят е бил създаден, то всеки път води към неговия създател. Ние помагаме за придобиване на полезни умения, облекчаващи пътя на човека. Но ние даваме само методите човекът следва сам своят път.

            За да се изкачите на върха, трябва да се изкачвате крачка по крачка. По-високо не е някъде в делечината. То е около нас.

 

Възможно ли е пълноцелно общуване със същности от по-финните планове, тяхното разбиране?

            Не ние само можем да чуем това, което принципиално е запланирано от нашето съзнание, а след това го пречупваме относително неговите собсъвени задачи. Колкото по далече от нас по развитие е същността, толково е по малко разбирането ни. От друга страна, колкото е по-развито съзнанието на питащия, толкова той по-добре разбира своя събеседник. Но колкото е по-близко съзнанието към обитателят на по-финните планове, толкова повече неговите цели се отличават от тези на човека. И толкова е по-безполезна за човека тази информация. В действителност, човек получава полза само от информация, която е използваема по-нататък в неговия собствен свят. И още нещо, в тези същности се крие опасност те преследват собствени цели и много често тези цели подразбират причиняването вреда на човека.

            За съжаление, много хора общувайки със същности от по-финните планове, разпостраняват въз основата на този факт дезинформация, която представят като истина от последна инстанция. С това те си поставят за цел да  индуцират и да използват другите но да бъде различена такава дезинформация е невероятно просто: същностите от по-финните планове никога не говорят нито за задачите  нито за човешките пътища както човек няма да води диалог и няма да съумее да съобщи на амебата  смисъла на нейния живот в термините на нейните ценности.

            Достоверната информация от по-финните планове е безполезна за човека, а недостоверната вредна.

 

Защо Школата често говори за индукция и се бори с нея?

            Индукцията това е въвеждането в съзнанието на човека измислици и изводи, не съответстващи на неговия личен опит и не произтичаши от него. Тя се използва за управлението на другите и затова класата хора, живеещи за сметка на този похват, се наричат индуктури. Те са твърде много сред ясновидците, отстранителите на  карма, вестителите за идването на Христос, тълкуватели на волята на космоса и прочие.

В най-добрия случай индукцията води до загуба на време и пари с епизодите на лъжливата карма, а в най-лошия   до истинската карма, до енергоинформационни поражения и загуба на смисъла на живота, заменен от спасяването от собствената си сянка.

За да получите отговор трябва да попитате. Отговор без въпрос е нужен на говорящият, не на вас.

 

Защо Школата отрича, че кармата ние определена отгоре?

            Защото кармата в съвременното значение на тази дума няма никакво отношение към определянето отгоре.

Последователността  от еднотипни негативни събития няма  лесно е обяснима с наличието  на стереотипни реакции за вина в човека и  изчезва с отстраняването на този комплекс.

Следователно, хипотезата за определянето на кармата ни отгоре не издържа проверката на бръснача на Окам. Освен това, върващият по този начин само влошава своя живот, защото той нищо не прави за нейното отстраняване.

            В същност, ако вие сте християнин, то следва да ви предупредя, че реинкарнацията напълно противоречи на християнството, тъй като отрича покаянието крайъгалният камък на християнството.

            Не привличай същности свръх необходимото. Човек се сблъсква само с това, което може да постигне а значи с това, с което може да се справи, а значи, няма нужда да се позовава на отмъщението на небесата.

 

На вкус и на цвят няма приятели и редът за провеждане на занятията също понякога предизвиква въпроси!

 

Какви цели преследва школата?

Използването на психологически и биоенергетически умения и навици за целите на социалната адаптация на човека. Изследване на феномените на интерфейсната психология (психология на общуването) и тяното приложение в обществената практика (живота).

            Целите на медицината са доброто на човека.

            Целите на психологията са доброто на човешката личност.

 

 

 

Какви са далечните резултати на обучението?

През школата преминаха хиляди първите занимания се състояха преди повече от три години. Всички, преминали обучение, подобриха своя социален статус до желаемото от тях ниво и придобиха нестандартно и ярко възприемане на света. Те са доволни.

            Вкусът на ябалката можете да узнаете, само като я пробвате.

 

Защо всичко се дава на степени, зашо не се прескачат степени, защо знанията са закрити?

            Всичките методики са публикувани в книги, намиращи се  в посевместна продажба, в методически ръководства и в Интернет страница. Но да се прескача не е разрешено, защото по този начин не е възможно да се обеспечи качество.

            Който иска всичко веднага, не постига нищо.

 

Защо школата не се самофинансира от други източници, като се преподава безплатно?

            За да не се разпиляваме. А и въобще, и за траспорт и прехрана са необходими средства, и дори може да се смята чудо че дори в градовете на загуба семинарите се провеждат без прекъсване. Освен това съществува и понятието дълг ако човек нещо получи, но нищо не даде в замяна, той натрупва дълг. Дългът се изплаща с неизвестно какво. Заплащането с пари снема дълга.

Ако два заека  преследваш, ни един не ще хванеш.

Безплато е само сиренцето в мишеловките.

 

Защо школата обучава как да си помогнеш сам, а не просто помага?

            Помощта прави човека зависим, и той  се озовава в опасно положение, тъй като е подложен на манипулация извън. Човекът трябва да се чувства свободен и следователно, той трябва да може да си помогне сам.

            Защото, давайки на човека риба, ти ще го нахраниш един ден; научавайки човека да лови риба ти ще му осигуриш прехраната за цял живот.

 

Защо не всичко се дава при преминаването по степени, а част от семинарите се провеждат в клубовете в рамките на програмите на института за внедряване на уменията по ДЕИР?

            Защото, в степените са заложени твърди и конкретни задачи. Допълнителните техники не влизат в основния курс при съвместяване те биха снизили качеството на обучение. Затова допълнителните похвати са застъпени във факултативните, незадължителни програми.

            Мухите отделно, и котлетите отделно.

 

Защо достъпа до клубовете е по степени? Те какво, закрити ли са?

            Не, те са напълно свободни за посещаване. Достъпът  по степени е въведен, тъй като  усвояваните в клубовете техники се основават на получените навици и терминология в степените а ограниченията са за това, че хората не владеещи базовите навици да не пречат на заниманията на останалите.

 

На заниманията са малко впечатляващите неща?

 

            За да се забавлявате с фокуси е по-добре да посетите цирка или шоуто на Коперфилд. Ние обучаваме с постепенна методика вас самите. Зрелищността не се е поставяла като цел, и обучавме при това с невидими похвати.  А външния ефект това се предлага в театралното.

            Не всичко, което блести, е злато.

Мъдрият действа невпечатлявайки.

 

Защо школата не прилага абстрактни упражнения, например медитация?

            Защото, да се предвижваш в нещо, трябва да живееш в него. А най-добре от всичко помага да живеем нашият конкретен живот. Нашите методи са предназначени именно за него. Използване на конкретни технологии в ежедневния живот ни учи да чувстваме голямото зад малкото, висшето зад елементарното.

            По-сложното е скрито зад простото.

Не намериш ли наблизо, не ще намериш и надалеч.

 

Защо не се допускат деца за преминаване по степените на ДЕИР?  Те не трябва ли да се занимават с биоенергетика?

            Те могат но могат да се занимават с всичко, освен със защити и техники водещи до дълбочинни промени на собствената им личност като отстраняване на карми, постановка на програми, изпълнение на програми за увереност в себе си. Техниките за дълбочинни промени не са желателни, защото децата още не са формирани като личности в големия свят и не могат да оценят рационалността на промените. Защита, възпрепястваща  да се възприемат негативите, пречи  на груповото възпитание и на формирането на социални личности.

            Човека го правят човек себеподобните му и тяхната подкрепа, и тяхното порицание.

 

Защо школата не се занимава с лечителство?

            Школата си е поставила социални задачи ние предлагаме обучение как да се използват енерго-информационни техники. Медицината трябва да се осъществява на съвременна медицинска база. Това са различни цели. Независимо от това, че определени техники на школата могат да се използват за лекуване, ние ги използваме само в екстренни случаи и предпочитаме да научим човека да помага сам на себе си. В такъв случай той няма да попада под зависимостта на лекуващия и няма да се окаже в затруднително положение, когато лечителят не е под ръка.

            Ние носим отговорност за тези, които обучаваме и не трябва да правим хората зависими от нас.

Съмнения разбира се винаги има, и те се пораждат от митове, разбирания, мировъзрения!

 

Преподавателят не проивежда внушително впечатление?

            Обучението е по модули и преподавателят е абсалютно компетентен в предаването на усвояваните умения и навици, което е проверено от изпитна комисия. Пред него е поставена конкретна задача и той не може да се отклонява на фокуси, раскази  или да се отклонява от програмата.

            Обучението, това е резултат от съвместните усилия на учителя и ученика. Всеки от тях влага своето.          

 

Как могат да помогнат в живота техниките от трета степен, нима е нужно всички наоколо да програмираме?

            Въздействието на намеренията, телепатията, управлението на вниманието и използването на конструкции освен обикновените напълно разбираеми преимущества имат още едно расширяват каналите за общуване. Вие получавате възможност по-пълно да довеждате вашите мисли до събеседника и да осещате неговия вътрешен свят.

            Информираност и находчивост това са най-добрите оръжия.

Възможностите на биоенергетиката са илюзии !

            Обаче резултатите са конкретни, типични и повторяеми. Изчезването на негативните въздействия, изпълнението на програми по хода на провеждане на семинара, объркването даже на познатите стихове. А още, например, вижте статията за ефективността на енергопоста в Интернет.

            Ние си поставяме социални цели, а общуването между хората това е създаването в съзнанието на друг илюзиите на собствените мисли.

 

Някакви си незначителни и смешни резултати от упражненията бихме искали нещо по-голямо и по сериозно !

            Главното е, че в упражненията резултатът е налице. Всяка голяма цел е съчетание от малки цели. Например, за да станеш президент, е нужно много но това се образува от уменията да мислиш, четеш, говориш и ходиш. Програмите позволяват да се доближиш до целите, управлението на вниманието и конструкциите да осъществиш въздействие, интуицията да предогадаеш. Крайният резулат е целта.

Божественното пеене започва с произнасянето на звуци.

            Телевизорът това е съчетание на електричество, открито при потръпването на крачето на жаба, на кинескопа, създаден на основата на слабото светене на окисите на бария при облъчване, на приемането на радиовълни, открити по спичането на железни стружки при разреждането на мълния, и на смяната на кадрите, забелязано по преливането на сменящи се картинки.

            Всеки необикновен резултат е съчетание от обикновени резултати.

 

Всичко това е твърде сложно за бързо използване?

 

            В действителност не защото навиците бързо влизат в подсъзнанието. А по-нататък всичко става по-просто дори отколкото да водиш разговор все пак за да разговаряме ние трябва да изучим няколко десетки звуци и хиляди думи, а така също и граматическите правила.

            Разчетите как да се кара велосипед е твърде сложна задача за съзнанието. Но навиците са елементарни.

 

Сега навсякъде има секти не е ли секта и школата?

            Не първо, в школата не говорят за вяра, защото тя е лично чувство за всеки един. Второ, не говорят за добро и зло и не предлагат начина по който да живеем. В школата няма гуру и няма подчинени. Всичките методи са публикувани в книги и в Интернет страница. В школата не предлагат помощ, а те учат как да си помогнеш сам. Обучаващият е независим, в това число и от школата.

         Нямащият знания губи, имащият печели. Всичко е просто.

 

Понякога възникват тоталитарни структури не се ли отнася към тях и школата?

            Не. В школата има сътрудници, към които се предевяват общоприети за образователни структури изисквания в частност, спазване на учебната програма. Слушателите не се отнасят към сътрудниците и никакви изисквания, освен усвояването на знания към тях не се прдевяват. Както на курсове за изучаване на чуждестранен език.

Не си създавайте кумири.

Човек трябва да се подчинява само на себе си.

 

Защо в школата не се използва стандартен научен речник?

            Научен речник ли - просто използвания в Школат речник  не е речник по физика и химия. Това е психологическа и обединена терминология, описваща по най-добър начин изучаваните явления.

Думите това са само средство за описване на реалността. То трябва да е удобно и точно.

 

Някои говорят, че биоенергетиката не е угодна на Бога !

            На Бога не е угодно обръщането към мистическите сили. Но Бог сам е дал на човека неговите собствени възможности. Биоенергетиката присъства във всеки един по рождение значи тя е от Бога. Ние само развиваме това, което ни е по рождение както от способността да произнасяма звуци ние развиваме осъзната реч.

            Бог няма други ръце, освен твоите. Който прави човека слаб, отслабва Бога, т.е. той е против Бога.

 

Магията е по-силна от биоенергетиката !

Осъществяващият магическо въздействие е по-силен в началото на въздействието, защото той привлича външни сили. Обаче след това, когато въздействието е регистрирано от усещанията, той е по-слаб защото биоенергетикът е способен гъвкаво да променя своето въздействие в резултат на обратната връзка чрез усещанията си, а занимаващият се с магия е принуден да теоретизира и отново да подбира подходящи условия. И доколкото той не е трениран в собствените си сили, то той проиграва.

            Слабото и гъвкавото расте, силното и твърдото загива. Външната защита може да се оприличи на нежива броня. А нищо неживо не ще устои срещу живо въздействие.

Няма абсалютно оръжие срещу жив противник.

 

Биоенергетика- това е все пак магия (бяла, черна)?

Магията, както бялата, така и черната това е обръщане към външните сили. Ние обучаваме човека да се ползва от собствената си сила и не се нуждаем от мистика. Въобще така говорят тези, които нищо не разбират и не умеят нищо в дадената област.

Само невежи могат да сбъркат направеното със собствени ръце с полученото от неизвестно кого.

 

Нима е добро да програмираш другите?

Това е по-добре, отколкото да позволяваш да програмират самия теб. А само познаването на механизма за въздействие позволява да му се противопоставиш и да предпазиш близките си в нашия век на посевместно зомбиране.

            Доброто трябва да е с ръце а злото се стреми да насади слабост стоене - без ръце.

 

А истина ли е, че вие говорите че съвестта е вредна?

Не е истина. Съвестта е най-необходимото нещо за човека. Собствена съвест, възникнала на собствени морално-етически убеждения. Ако на човека се опитват да внушат чужди убеждения и да насадят чужда съвест, то при него това довежда до тежки последствия под формата на безпричинно чувство за вина и хроническо недостигане на целите карма, истинска или лъжлива. Само сам човек може да осъди себе си.

Ние говорим за това, че чуждото морално-етическо програмиране е вредно.

            Човекът това е неговата съвест пред лицето на вечността. Никой трети не е в правото да се вмъква в тази тайна. Вмъкналият се убива смисъла.

Неоргинално. Нищо ново. Мишмаш от известно !

 

            Да, светът е един, и всяка наука говори за едно и също. Системата от умения и навици на ДЕИР е система с конкретни задачи. Просто различни системи от знания са ефективни за различни цели.

            Нищо не е ново под луната. Един човек, един свят. Но от приличащи си ръце излизат различни скулптури.

 

Искам чудо !  Без да се напрягам !

            Или ти ще го направиш сам или ще го получиш от някого.  Но кой ще ти даде чудо, когато ти нищо не можеш сам? Как ти ще разпознаеш чудото, когато ти сам не знаеш, какво е това?  А ако на теб са дали чудо, то с какво ще заплатиш за него?

            Чуждите чудеса са безполезни за човека и не се дават безплатно. Собствените чудеса се създават със знания и труд.

 

Няма никакви полета !

            И това е вярно. Особено във физически смисъл. Това са нашите усещания.  И полето това са само нашите усещания.

            Има усещания и това е всичко, което прониква в нашето съзнание. Една от разновидностите на усещанията се нарича поле.

 

Защитата прекъсва енергетическите връзки. С роднините също?

            Защитата възпрепятства неравнопоставения енергообмен, неприятен за вашето собствено подсъзнание. При нормални, напълно устройващи вас отношения, никакво нарушение на енергообмена не се случва.

            При хармонични взаимоотношения защитата не се отразява на енергообмена в семейството. А при нехармонични отначало се хармонизира енергообмена а след това отношенията.

 

Как школата по ДЕИР се отнася към религията и вярата?

            Вярата това е лична работа на всякиго. Школата не се занимава с недоказуеми материи и няма влечение към мистиката. Следователно, тя няма отношение към религията и теми и тезиси, издигани от нейни представители поради тяхната пълна ненаучност и непроверяемост. Освен това, светът оказва на повечото от религиите влияние не напразно в Библията е упоменато, че има храм на небето, а има и храм на земята.

Вярата това е морална категория и към предмета на науката няма отношение.

            Науката е несъвместима с коя и да е религия науката не обсъжда религиозни постулати, не ги оценява и не претендира за оценки.

 

По мое мнение вие се занимавате с мистика !

            Школата изследва усещанията на човека, психологическите проекции и механиката на съзнанието на човека. Всичко това се проверява с усещанията, логиката и експериментите.

Ние всъщност развенчаваме мистиката.

            В науката няма място за мистиката. Има обективна реалност, дадена ни в усещанията, и проверяващ усещанията ни експеримент.

 

            Вие говорите, че защитната обвивка е абсалютна защита. А на мен ми казаха ..

            Това точна е опит за индукция. В собственото си тяло човекът е по-силен от всяко външно въздействие. Обвивката защитава от всичко, което е нежелателно за подсъзнанието това е средство за защита на подсъзнанието. Но ако вие съзнателно или несъзнателно се откривате за някакъв раздразнител, то може да възникне и неприятна връзка.

Индукцията е именно насочена на това, че човек сам да се разкрие иначе, сами преценете, за какво му е на него да говори нещо?

Значи се получава, че без думи нищо не излиза.

Не е нужно и да се слуша всичко подред.

Защита от глупостта, особено от собствената, засега не е измислена.

 

            Това е малка част от всички възможни въпроси но отговорите на останалите винаги можете да научите от форумите, на страниците на пособията, и от организатора във вашия град. Школата ДЕИР в наше време е единствената, даваща ефективни умения и навици по енергоинформатика и биоенергетика, лишени от мистика и притежаващи  еднозначна ефективност.