ДЕСЕТИ ЛИСТ: ОТДАЛЕЧАВАНЕ

1 – Без да напуска своето Лхоан /жилище, буквално: трап/, мъдрият познава хората.
2 – Вярно е словото ми: всички хора познава той, без да излиза от себе си.
3 – А те не са честити.
4 – Нямат Кхоан-Кхоаи /щастие/, защото напускат често своето Кхоан.
5 – Той познава тао /въртенето/на Инг /слънцето/.
6 – Отдалечава се, но знае дреболиите.
7 – И по този начин не върви, но стига.
8 – Не вижда, но знае имената /на неща и същества/. Не работи, но произвежда.


1 – Кхоан: трап; учениците на таоизма живели в дълбоки трапове из планини и джунгли, където с поглед към звездите, минавали установените от ритуала часове на съзерцание; от трапа ученикът можел да излиза само тогава, когато трябвало да напътствува някого; неговите последователи му пускали в трапа ориз и кратунка с вода; когато го напускали, за да слушат друг учител, умирал от глад. Тук "трап" означава "затваряне в себе си".

4 – Кхоан-кхоаи: "постоянна среда", непроменливо настроение на мир и посветеност.

5 – "...тао на Инг": централното учение на съкровения таоизъм се нарича "Въртене на Небето"; то разкрива: 1/ движението на Слънцето (пътя на Безусловното); 2/ движението на Луната (пътя на Мировите Отражения); 3/ въртежа на Планетите (пътя на Окултните Йерархии във Вселената); 4/ въртежа на Зодиакалните Съзвездия (пътя на Тройните Елементи); 5/ движението на Постоянните Звезди (пътя на Първообразите); 6/ движението на Променливите Звезди и Кометите (пътя на Мистичните Редове); 7/ въртежа на Млечния Път и Мъглявините (пътя на токовите мрежи и влияния във Вселената).

7 – "... не върви, но стига": осъществява в себе си вечните норми, за да ги види осъществени вън от себе си – път на окултно действие.


ЕДИНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ВЪРВЕЖ

  1 – Който изучава, уголемява.
  2 – Който следи ТАО, напредва.
  3 – Стига до Тикх /целта/.
  4 – Напредва, напредва, напредва.
  5 – И тъй – додето стигне да не действува.
  6 – Но онзи, който не действува, не е бездействен.
  7 – Грижи се за хората.
  8 – Пази ги от беда.
  9 – Близо са често бедите.
10 – А без действие би ли запазил от беда някого?
11 – Пак питам аз: кого би запазил от беда?


1 – изучава: следи висшите Отражения и начертанията на Мировата Памет; уголемява: става съсредоточие на магични вихри, влиза в магичната верига, приема магични пръстени.

3 – Тикх: морален закон за всяка от степените на Ученичеството.

4 – "Напредва, напредва, напредва": осъществява тройните императиви – морал, езотерично постигане, магично могъщество.

6 – "... не действува": не участва във външните събития, освобождава се от Карма – в един ограничен смисъл; – "... не е бездействен": движи вътрешните пружини на събитията, създава връзки с търсещите, подлага на изпитание, чертае мрежа от обстоятелства, неизбежни за народа, който му е поверен, с една дума – ръководи.

8 – беда: гибел, лява пътека, отделност.

9 – беди: метежни настроения, атмосфера на престъпни наклонности, изстъпления, произволия, тирания.

10 – действие: известни норми, които улесняват пътя на ръководене, необходими като сведения на Учителя; в древния Китай имаше книга, донесена от Север, при първото нашествие на жълтите към Изтока, съдържаща точно формулирани необходимите правила; тази книга се нарича "Книга на Действието"; разделя се на четири свитъка: I: Книга за Царете; II: Книга за Съветниците; III: Книга за Пазителите /на богатствата/; IV: Книга за робите.


ДВАНАДЕСЕТИ ЛИСТ: СТРОГОСТ

  1 – За съвършения говорят мислите ми.
  2 – Няма болка съвършеният:
  3 – болките на всички родове са негови болки.
  4 – Добър ли си, добър е /с тебе/.
  5 – Лош ли си, тегли /бремето на/ лошавината /поради тебе/.
  6 – Не си ли искрен, искрен е с тебе.
  7 – Ето искреното те.
  8 – Ето искреното те, – казвам аз; – ето нарастващата добродетел.
  9 – Между хората живее /съвършеният/.
10 – Претегля поколения в Куан-Кхи-Там /Везните на Сърцето ми/.
11 – Как /ви изглежда това/?
12 – Тъй /е казано/:
13 – Всички го пазят в светлината на окото и в звука на ухото си.
14 – Съвършеният е Хои /баща/.
15 – Който е Хои, той е пръв отпечатък на служенето на ТАО.
16 – Пръв той е получил печата на Вечния.
17 – Затова е образец.
18 – Вижте го, чуйте го, следвайте го.
19 – И как ще го следвате, щом не сте го разбрали?
20 – ТАО /говори тъй/.
21 – За ТАО /е нужно това разбиране/.


2 – болка: морален недостатък.

3 – родове: касти.

4 – те: отношение; навик: начин на говорене.

11 – Куан-Кхи-Там: горните две крила /златно-жълто и златно-пурпурно/ на причинния носител.

13 – светлина на окото: действие; – звук на ухото: настроение.

15 – Хои: Хиерофант; Баща на езотеричното Предание; Пазител на Мистерии.

16 – Печат на Вечния: Златната Осмолъчна Звезда, вписана в Кръг; в центъра й има изобразено зърно от хлебно дърво и отворено око.

17 – образец: тип на една каста, подраса или раса; тип на нашата раса, напр. Ной е Хиерофантът на Атлантската Червена Традиция.

21 – За ТАО: за да стигнеш до постигане на ТАО.


ТРИНАДЕСЕТИ ЛИСТ: СЧУПВАНЕ

  1 – На едно дете – осем мъртъвци.
  2 – Предричат десет раждания, има само три.
  3 – /Хората/ раждат /деца/:
  4 – при най-малко допиране – ето ги мъртви.
  5 – Ражда десет, остават три.
  6 – Защо това зло?
  7 – И как Бат /осем/ става До /десет/, как До /десет/ става Хеу /три/, как Хеу /три/ става Синх /обратно три/?
  8 – Днес хората желаят да творят и притежават.
  9 – Който прилежно слуша ТАО, може да създава и живее.
10 – Вървейки по пътя /тао/, не се обръща нито за минута към тигъра /въжделението/.
11 – Който отива на бран без оръжия, доста е един миг /на опасност/ – и не знае, къде да се скрие – и пада пронизан; умира – и не може да го спаси никой.
12 – Защото що е Дот /мигът/?
13 – Дот е лъжата на тао.
14 – Дот не води към ТАО.
15 – Ноктите на тигъра не могат да се счупят.
16 – А той не се извръща към тигъра – казано е – когато върви из пътя /тао/.
17 – Войнът не може да счупи лезвието на меча си.
18 – Откъде това зло?
19 – А? /Фу-Ха-Ко/.
20 – Следвайки ТАО, няма смърт за него на земята.
21 – Затова Бат става До, До става Хеу, Хеу става Синх:
22 – по реда на обратно произвеждащите
23 – и обратно производимите.
24 – Както червеят става какавида, а какавидата – пеперуда.
25 – По ВЕЧНИЯ ЗАКОН /става това/.


1 – дете: Ученик до Първото Посвещение; – Мъртъвци: установени точки, на брой осем, в които трябва да се осъществи хода на централния звезден ток.

2 – десет раждания: осъществяване на десетте сфери на архетипния свят, – осъществяване, наложително за принадлежащите към Космическите Йерархии, но не задължително за Боговете, за Посветените, ръководещи чрез прераждане на хората земята; – три: осъществяване на трите сфери от архетипния свят, – осъществяване наложително за Боговете и за Учениците им.

3 – От този стих следва един паралел на земното осъществяване с осъществяването на архетиповете, като се вземе за основа началото, че всеки човек носи един от вечните архетипни скелети.

7 – Излага се началото на ВЕЛИКАТА МАГИЧНА ОПЕРАЦИЯ: създаването на ВЪТРЕШНИТЕ ЧИСЛА.

19 – Фу-Ха-Ко: смисълът е : "Замисли се!"


ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ВЕН-ВАНГ

  1 – Слушайте: ето ВЕЛИКОТО ОЗНАЧЕНИЕ:
  2 – ТАО ПРОИЗВЕЖДА:
  3 – ТЕ СЛИВА:
  4 – СЪЩЕСТВАТА СЕ ОБРАЗУВАТ:
  5 – СЪЩЕСТВАТА СТАВАТ СРЕДСТВА.
  6 – Същества, неща, форми, образи, пътища, жици, стъпала: ето порожденията на СРЕДСТВОТО.
  7 – Съществата почитат ТАО.
  8 – Съществата служат на ТЕ.
  9 – Защото ТАО е почитаем.
10 – Защото ТЕ заслужава служене
11 – Никой /друг/: само те /са обожаеми/.
12 – Ето защо ТАО произвежда;
13 – слива;
14- поражда;
15 – съгласува;
16 – образува;
17 – узаконява;
18 – храни;
19 – запазва;
20 – повдига;
21 – закриля.
22 – ТАО произвежда съществата.
23 – Но не ги гледа като предмети /на собственост/.
24 – Действува.
25 – Но не присвоява резултат.
26 – ТАО е велико.
27 – Но не печели нито Мои /ново съставно начало/, нито Тан /нов съставен признак/.
28 – Това е /за което е мъчно да се говори/ СЪКРОВЕНОТО ТЕ.


1 – ВЕЛИКОТО ОЗНАЧЕНИЕ – основната и начална формула в ритуала на Лао-Тзеу /Лао-Дзъ/. В коптската версия, която е предадена йероглифно, но не буквално, стои: ТАО – САТАМЕНТ: ТЕ – ЕНСАМЕНТ: УС АРИЕУШ – НУХ – РАОШ: УС АРИЕУШ – НУХ – ТЕХИЕНТ.

2 – ПРОИЗВЕЖДА: разбива едното; излъчва.

3 – СЛИВА: стълпява; събира, както фокусът събира пръснати лъчи.

6 – Същества: всичко, което има архетипен скелет; – неща: всичко, лишено от архетипен скелет; – форми: обвивки на скелета; – образи: математически стилизации на скелета; – пътища: образуващи, формиращи лъчи; – жици: отразени, вторични лъчи; – стъпала: закони.

12 – произвежда: излъчва навън и навътре – право и косвено.

13 – слива: приема, претегля, съдържа.

14 – поражда: дава сила на прорастване.

15 – съгласува: уравновесява.

16 – образува: въплътява, облича скелета с атоми

17 –узаконява: указва границите на известно стъпало.

18 – храни: пронизва с живот.

19 – запазва: след разпадането на атомите, обличащи един скелет, събира около скелета нови атоми.

20 – повдига: устремява към себе си.

21 – закриля: храни скелета с токовете на Звездната Светлина /Великия Магичен Двигател/.


ПЕТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ПЪРВОРОДНО

  1 – Първичното начало на съществата: ето Майката на съществата.
  2 – Майката е образ, образуване, образуващо и образец.
  3 – Образ: линейно сечение.
  4 – Образуване: разкриване на вътрешния скелет във форма.
  5 – Образуващо: проявяващо начало.
  6 – Образец: скелет по който кристализират видимите скелети.
  7 – Не е ли /правдиво това/?
  8 – Който знае Майката, иска да знае и децата.
  9 – Който знае Началото, иска да знае и следствията.
10 – Който знае децата, почита Майката.
11 – А Майката го закриля.
12 – Тъй род по род и век по век минава.
13 – Тъй род по род и век по век умира.
14 – Идва, отива си. Но не спира.
15 – И нищо не престава от набелязаното /Горе/.
16 – Препълнено и небутнато остава.
17 – Затваряш своето Мон /Врата, Уста/, за да бъдеш траен.
18 – Траен до смърт.
19 – Траен отвъд смъртта.
20 – Траен до ново влизане /в живота/.
21 – Отваряш /сърцето си/ на прилежанието; равняваш се с обстоятелствата; надделяваш случките на беда и възторг.
22 – Защо? – /пита мълчащият/.
23 – Гласът на строгия:
24 – Гласът на строгия из черни катакомби /разнася вест/:
25 – За да нямаш нужда от помощ.
26 – До гроб.
27 – Отвъд гроба.
28 – До нова люлка.
29 – Който познава най-тънкото е ясен.
30 – Права реч /мълвят устните ми/:
31 – Водите на Първата Светлина бучат в душата му.
32 – Който пази добротата, е силен.
33 – Който се стреми към блясъка на ТАО, върти се около Куанг /Звездният Блясък/ и Минх /Дневния Блясък/.
34 – Радостна е участта на праведния: чуйте мълчаливци:
35 – На Небесна Дъга е подобен:
36 – На Дъга, уравновесяваща Дъжда и светлината:
37 – на Дъга, която пои Слънцето с Вода и Земните Щерни – с Лъчи.
38 – Да не оставяш никога тази яснота /значи/: да търсиш вечно ТАО.
39 – Който търси ТАО, има ТАО.
40 – Защото ТАО не е стежание /имане/.


1 – Майката: Първообразуващата линия.

2 – Образ: първоформа; – образуване: съединяване на творящите, прободните и отразените лъчи; – образуващо: трояко действуващо начало – съединяващо, разединяващо /предишните строежи, чиито отломки събира в нов агрегат/, запазващо /токовете да минават по целия скелет и да скрепяват атомите, свързани около него/; образец: ритъм /при движението на токовете, пронизващи целият скелет, се получава слабо доловим интервал, отделящ всяка една нова токова вълна от старата; през този интервал атомите се насочват към разединяване, но новата вълна отново ги прибира; това е ритъм – той съществува навред, където един ток трябва да прибере атомите и да ги поддържа скрепени около една централна точка: в моралния, физическия и метафизическия свят/.

8 – децата: производните линии.

9 – следствията: формите.

10 – почита: подражава; за да създадеш своя вътрешен свят, необходимо е точно и правдиво да осъществиш духа на съзиждащите, разрушаващите и запазващите закони на Вселената; нужно е – да "почиташ" Първообразуващата Линия на Творението, Творческата Спирала.

11 – закриля: Творящото Начало помага на себесъзиждащия да проникне във вечните и наложителни норми на творчеството.

12 – род: раса; век: цикъл.

15 – "набелязаното Горе": Мировия План.

16 – препълнено: осъществено и даже преосъществено; във всяка раса не само се осъществява идеалът на настоящата раса, но се реализира и най-малко половината от идеала на идната раса; небутната: неизменено по начало начертание, което е изпълнено.

17 – "Затварящ своето Мон..." – съсредоточаващ се.

23 – строгият: Хиерофантът.

29 – ясен: способен проводник, озарен, буквално: тънък.

30 – права: принадлежаща на Традицията.

31 – "Водите на Първата Светлина", токовете на Звездната Светлина; защото "FIAT LUX!" означава момента, когато Великият Магичен Двигател влиза в своята творческа роля.

35 – Небесна Дъга: Млечният Път, образ на Великия Магичен Двигател; Млечният Път има седем области, отговарящи на седемте Гънки на Червената Змия; тези Седем Области се бележат със Седем Съзвездия: Лира, Голямо Куче, Лебедов Кръст, Касиопея, Орион, Южен Кръст, и Пегасов Квадрат.

36 – Дъжд: Пасивен Полюс; Светлина: Активен Полюс.

37 – Слънцето: Активният Фокус на Звездната Светлина; Земните Щерни: Пасивният фокус на Звездната Светлина; Вода: пасивни, лунни токове; лъчи: активни, слънчеви токове.


ШЕСТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ПЕСЕН

  1 – Да, да; за Него /ТАО/ пеят рапсоди и свирачи
  2 – когато проникват в мрежестата тайна на звуково заплитане и разплитане.
  3 – Да, да: за Нея /ТЕ/ пеят танцьорки и флейтистки
  4 – когато потъват в лъчистата сянка на заплитане и разплитане на движения.
  5 – На тях е свещеното движение и олтарният звук.
  6 – На тях /принадлежи/.
  7 – Когато ръководиш оногова, който знае и познава великото ТАО, ти го почиташ и великото ТАО го благославя като първороден син.
  8 – Народът го чества и слуша.
  9 – Думата му е те за поданици и подчинени.
10 – Да желаеш добив без труд;
11 – или да чакаш плод от неорана нива;
12 – да искаш сила от мършаво тяло;
13 – или да пренебрегнеш светите азбучни начертания;
14 – да дириш постоянна печалба;
15 – или да пиеш, да ядеш, да пееш, да разказваш, да танцуваш, да желаеш увеличаване на благата, да вършиш зло и кражба, да плачеш, да се прехласваш, да копнееш, да сглобяваш, да разнищваш, да се раждаш, да мреш:
16 – истина, истина ви казвам: не е ТАО това.
17 – Вярно /е моето/ слово: не е, не е ТАО това.


1 – рапсоди: носители на езотерично предание; свирачи: разпространители на магическо предание.

3 – танцьорки: носители на мистични истини; флейтистки: разпространители на окултни истини.

5 – свещено движение: магичен жест; олтарен звук: магическо заклинание.

7 – почиташ: уважаваш Божественото Начало в него; благославя: узаконява неговото начинание като служител на Вечната Правда; Първороден Син: бъдещ тип на каста, раса или цикъл.

8 – чества: почита Божественото Начало в него; слуша: работи по негови указания за издигане и облагородяване на другите.


СЕДЕМНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ТАНЦ

  1 – Който действува силно, няма нужда от помощ.
  2 – Който знае да запазва, не може да губи.
  3 – Децата и децата на децата му не ще пресекнат никога.
  4 – Вярно и искрено е ТЕ на онзи, що пази своя ум, душа и дух.
  5 – Преизобилно е ТЕ на този, що пази добре своето огнище, род и племе.
  6 – Трайно е ТЕ на този, що пази добре своята родина, чест и земя.
  7 – Едно с Вселената е ТЕ на този, що пази добре /бдително/ всички хора.
  8 – Но защо не се нуждае от подслон праведният?
  9 – И защо силният няма нужда от помощ?
10 – Като се наблюдавам, опознавам другите;
11 – като гледам своя род, опознавам идното си потомство;
12 – като оглеждам племето си, опознавам народите;
13 – като се взирам в родината си, опознавам земята;
14 – а като изучавам хората, опознавам Невидимите.
15 – И как познаваме ние? – Като пазим това /за което става дума по-нататък/.


1 – силно: по предначертание; буквално – по пратеничество, по пълномощие от горе, по мисия.

2 – да запазва: да крие преданието.

3 – "не ще пресекнат": не ще се върнат към светския живот.

4 – искрено е : допуска за познание и постигане своите съкровенни тайни.

14 – Невидимите: принадлежащите към Невидимите Йерархии на Вселената – онези, които св. Дионисий Ареопагит изброява в своята книга "За Небесната Йерархия" /De Hierarchia Caelostis/.

15 – "като пазим": като проникваме в съкровения смисъл на предметните думи, като ги изпитваме върху себе си и после ги прилагаме върху другите.


ОСЕМНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ЗАКРИЛА

  1 – Който пази те за своите Сиш-Ту /малки деца/, отровните змии ще го щадят: него и децата му;
  2 – хищните зверове не ще го нападат: него и децата му;
  3 – хапливите животни ще го отминават с трепет: него и децата му.
  4 – Вярно е словото ми: чест и щастие ще бъде ручеят /на живота му/.
  5 – Не ще създаде злина: не ще унаследят злина децата му – и децата на неговите деца – до сетно потомство.
  6 – Мършави са костите им:
  7 – меки са жилите им;
  8 – но праведни и чисти са сърцата им: на него и на децата му.
  9 – Могъщи и добри ще бъдат:
10 – бързоумни, подвижни, лекосърдечни, дълбокодушни, огнеоки, вихросърдечни;
11 – те са съвършени и смели;
12 – мирни и кротки:
13 – тихи и смели.
14 – защото да знаеш мира е /все едно/ да знаеш упорната работа;
15 – да знаеш упорната работа е – да бъдеш в яснота;
16 – външните порождения не ще те заставят да узнаеш.
17 – Когато духът заповядва на душата – съскането на неговата заповед е силата.
18 – Най-здравото може да изгние.
19 – Най-мощното да стане хлабаво.
20 – Най-напрегнатото – да отслабне.
21 – Не е това, не е това ТАО: това не е още ТАО.


1 – "Който пази те": който не скрива Мистериите от Учениците, без да гледа, към коя степен принадлежат те.

4 – ручей: карма, съдба, участ.

5 – злина: кармична връзка със злодеец.

13 – мир: всепребиеаваща тишина, – "неизменна среда" – според Мен-Тзеу /Мен-Дзъ/.

16 – външни порождения: кармични сплитания; външни събития: отношения и предмети от външния свят.

17 – заповед: морален усет.

19 – да стане хлабаво: да отхвърли своята функция.


ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: МНОГОЧИСЛЕНОСТ

  1 – Който знае, не говори.
  2 – Който говори, не знае.
  3 – Той си затваря устата, затваря си вратата /на слуха – ушите/.
  4 – Затворен /заспал/, той мисли деятелно.
  5 – Отваря сърцето си.
  6 – Събира своите /вътрешни и съкровени/ светлини.
  7 – Меси се с /външните/ мрачини.
  8 – От тук излиза словото на верния:
  9 – ХОА КХИ КУАНГ – ДОНГ КХИ КАУ:
10 – Събираш светлото – събира те тъмното.
11 – И стига до най-съкровени дълбини.
12 – Без приятели;
13 – без врагове;
14 – без добив;
15 – без загуби;
16 – без възторзи;
17 – без беди;
18 – без почести;
19 – без самоунижения.
20 – А на всички прави добро.


1 – Който знае Преданието, не говори пред външни.

2 – Който говори с умуване и съображения, не знае Преданието.

3 – Мислите, изложени в този стих и следващите, се отнасят до онзи, който е Посветен в Тайното Предание.

4 – Затворен: стигнал до висше съзерцание /на изток има две степени – Патанджали ги набелязва в своите "Афоризми по Йога" – Дхиана и Самадхи/. "Мисли деятелно": работи с осъществяващо постигане.

5 – "Отваря сърцето си": разкрива своя причинен носител, за да възприеме и предаде чрез низходящи трепети на другите носители Божественото Влияние.

6 – "Сбира своите вътрешни и съкровени светлини": предава чрез окултно отпечатване и набелязва чрез фиксиране на ритъма и характера на трептенията – онова, което е възприел горе – на своите носители, за да го направи после достояние на съзнателния си живот и да го осъществи.

7 – "Меси се с външни мрачини": предава движението на съвършеното състояние на хората, които ръководи; сравни: "И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана" /Йоан 1:5/.

11 – "... най-съкровени дълбини": сравни: "А на нас Бог откри това чрез Духът, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини" /1 Кор. 2:10/.

Предишна страница Съдържание Следваща страница