ТРИДЕСЕТИ ЛИСТ: ПРИНОШЕНИЕ

  1 - Мислят се големи: подобни на онзи, който не намалява
  2 - Ако бяха наистина големи, не щяха да намалеят.
  3 - А затова намаляват; малко по малко; за дълго; завинаги.
  4 - Три ценни имаме:
  5 - скъпо ги пазим:
  6 - едно: растежът /на те/:
  7 - друго: Ту-Нгхиен /вътрешното зрение/:
  8 - трето: бягането от лидерство.
  9 - Растежът /на добродетелта/ носи сила /магична и физическа/.
10 - Вътрешното зрение носи великодушие /и скромност/.
11 - Отбягването на лидерство носи чистота на Кхи /Корена, Началото/.
12 - Са-Ту /уголемяването/ носи сила.
13 - Пазенето на вътрешното зрение носи величие.
14 - Пазенето на скромността носи първо място.
15 - След смъртта това уголемяване продължава.
16 - Има успех.
17 - Ако пазиш с усилие те /добродетелта/, Инг също те пази, като те доближава до лек растеж.


6 - "растежът на те": навлизането на Мистерията като живот.

7 - Ту-Нгхиен; същественото виждане, причинното познание - висша степен на интуицията.

8 - "бягане от лидерство": не само отхвърляне на амбицията, а и отбягване от всяка почит.

11 - Кхи: зародишите, които Ученикът трябва да приготви в настоящия живот, за да го доведат в идния до Вратите на Посвещението.

15 - "... това уголемяване продължава" - понеже опитността се кристализира и Ученикът все още работи в посоката на Учителя си.

16 - успех: зачатъци на идни способности.

17 - лек растеж: успешно развитие на окултните сили, центрове и способности.


ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЛИСТ: КХИЕН

 
1 - Изтънченият /по постигане/, който знае ловкостта, не е Кхиен-Ви-Си-Гиа /не е военнолюбив/.
  2 - Изтънченият /по воля/, който знае Тои /да управлява/, не е насилник.
  3 - Изтънченият /по действие/, който знае праведното Танг-Кхеу /добивка/, не се бори.
  4 - Изтънченият, който си служи с хората, е мек с тях.
  5 - Не се бори за свойство.
  6 - И служенето на хората носи сила.
  7 - Това е единство, подобно на единството на Инг.
  8 - Това е съвършенството на Кхо /древното съвършенство/.
  9 - Кхо-Кок /цялата древност/ се нарича то.
10 - Тао към Те е то.


1 - Кхиен-Ви-Си-Гиа: склонен към буйност; буквално: войнствен, военнолюбив.

2 - Тои: политика, администрация: така е озаглавена една от книгите на Конг-Фу-Тзеу /Дзъ/.

3 - Танг-Кхеу: резултат; преносно - развитие на окултни способности по нормален път.

5 - свойства: титли.

6 - сила: духовна заслуга.

7 - Кхо: дума, която стои над входа на Посвещение; йероглифично значи: Начало - Предание - Звезда; смисълът е : Началото създава, Преданието води, Звездата е цел на Пътя. В китайската мистика Посветеният се нарича Звезда. Някъде в Упанишадите също тъй се среща фраза като следната: "Три лъча на Звездата /Йоги/ изгряват: Брахма, Вишну, Шива".

8 - Кхо-Кок: периодът, когато е дадена за пръв път Жълтата Традиция.

9 - "Тао към Те..." - път към съвършенство.


ТРИДЕСЕТ И ВТОРИ ЛИСТ: КРАК

  1 - Пред воини така трябва да говориш:
  2 - Не искам да бъда вожд, а Кхах /да стоя настрана/.
  3 - Не смея нито да се кача пръст по-горе, нито да сляза стъпка по-долу.
  4 - Това се нарича: Хан-Во-Ханх /да бъдеш независим/.
  5 - И тъй: заповядвай, без да /изглежда, че/ заповядваш.
  6 - Подражавай на метала:
  7 - когато е разтопен, разтопените късове не се виждат.
  8 - Или - морето:
  9 - когато е тихо, капките не се виждат.
10 - Напротив: не спори;
11 - вземай без насилие;
12 - дръж се тъй, че да се видят принудени да ти дадат.
13 - Действувай, без блясък;
14 - тихо;
15 - почвай тихо: ето, това е скъпоценно Ко /механизъм, начин на действие/.
16 - Този /що действува тъй/ е по-силен от всички бранни пълчища.
17 - Голямото Суи /силната мисъл/ носи успех.


2 - Кхах: наблюдател.

4 - Хан-Во-Ханх: освобождаване от карма.

7 - 9 стихове говорят за онова състояние в духовния живот, което се нарича КРАЙНО ОСВОБОЖДАВАНЕ и се характеризира с убиване на личността /егото/.

13 - "Почвай без блясък" - вътрешна операция, ВЕЛИКОТО ДЕЛО трябва да се почне отвътре навън, като разпалваш Пламъка, а не като подражаваш на външното блещукане.

15 - Ко: оръдие; секретно правило от мистично - оперативен характер.

17 - Суи: мисловен ток, насочен към точно определен и живо начертан образ, с цел въздействие.


ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ЛИСТ: РАЗБИРАНЕ

  1 - Лесни за разбиране /са думите ми/; - лесни за прилагане.
  2 - Не ги разбират много; не ги прилагат много.
  3 - /Те казват:/ - Словото е за Тон /благородните, великите/; действието е за Еткуан /царете, мощните/; ние нищо не знаем; истина, истина: нищо не знаем ние.
  4 - Тъй казват те:
  5 - Бездействуват и мълчат:
  6 - крият се от действие и се тулят от страх да не мислят.
  7 - Затова мъдрецът знае всичко:
  8 - сърцето му е /ясно като/ адамант.
  9 - Името му е Би-Хат /всезнание/.
10 - ТАО е негов пай.
11 - ТЕ - негова участ.


3 - Тон: мандарин; Ученик от висока степен; - Еткуан: цар: Учител.

9 - Би-Хат: всепроникване; двойно знание; знание на формата /по окултна конструкция/ и на идеята /по висше постигане/.


ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ: ЗАГУБА

 
1 - Да знаеш, а да не предвиждаш: да не знаеш, когато знаят: ето загубата.
  2 - Вярно: ето загубата, голямата загуба.
  3 - Търсиш да се облекчиш. И не намираш.
  4 - Мъдрецът не търси загуба. Той облекчава претърпелите голяма загуба.


  1 - загуба: победа при изпитание.


ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ ЛИСТ: МАНОВЕНИЕ

  1 - Не се ли боиш от загуба, загубата ще дойде в своята пълнота и земята не ще те побере:
  2 - Инг ти дава това Во-Куйет /лоша участ/.
  3 - О, колко лоша участ!
  4 - Да, да: но това е участ.
  5 - Мъдрецът познава себе си:
  6 - пренебрегва участта си:
  7 - обича да не бъде велик:
  8 - той оставя това и усвоява онова.


  2 - Во-Куйет: наказание за онзи, който е дръзнал да разкрие пред външен магичен секрет.

  4 - участ: заслужена отплата.


ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ ЛИСТ: СМЕЛОСТ

 
1 - Който има смелост и дръзва, може да извърши Ксат /да убие/.
  2 - Който има смелост, а не дръзва, не ще го извърши.
  3 - Едното е полезно, другото - вредно.
  4 - Всеки знае: Инг не обича това.
  5 - Ето защо мъдрият намира това мъчно.
  6 - Гласът на Инг: мъдрият да не се бори, но да побеждава.
  7 - Гласът на Инг: мъдрият да не говори, но да бъде закрилян.
  8 - Рунг /подчинение/ се нарича това.
  9 - Гласът на Инг: мъдрият да не търси, но всичко да го намира.
10 - Гласът на Инг: неподвижен да изглежда мъдрият, но изкусно да действува.
11 - Кръгозорът /който само изглежда, че съществува/ е широк.
12 - Но никой не може да мине през него /защото вечно се отдалечава/.
13 - Нима не сте чували?
14 - На кръгозора прилича ТАО.
15 - Ти следваш ТАО, но не стигаш ТАО.


1 - Ксат: насилие; присъда; убийство.

8 - Рунг: стадият на Послушанието.

11 - Кръгозор: фиктивна линия, отделяща две степени в духовния живот.


ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ ЛИСТ: ОТПЛАТА

  1 - Който не се бои от смърт, как ще го заплашваш със смърт?
  2 - Ръководиш ли хора, които се боят от смърт, бъди внимателен
  3 - Втренчено гледай.
  4 - Проницателно се взирай.
  5 - Бъди внимателен
  6 - Можеш да ги уловиш.
  7 - Да ги убиеш.
  8 - Можеш да сториш това.
  9 - Някога убиваш скритом.
10 - Но и тебе ще убият навреме.
11 - Смъртта на виновния сменя наказанието със смърт.
12 - Истина, истина ви казвам: тъй смъртта сменя смъртта.
13 - Но мнозина ли не се боят от злодейство?
14 - Истина ви казвам: неколцина са.


12 - "... смяната на смърт със смърт": правилото на Кунг-Фу-Тзеу /Дзъ/ - "Който убие да бъде убит; който убие и умре - избавя се /от връзка в идния живот/; който убие неволно - да се осъди на самоубийство; който убие във война - да се лиши от право на Ученичество и да принася магични жертви. Защото е убиец и кървави са ръцете му."


ТРИДЕСЕТ И ОСМИ ЛИСТ: ГРАБЕЖ

  1 - Народът изгладнява, додето силните грабят и преяждат
  2 - Да, той изгладнява.
  3 - Мъчно е да се управлява народ, когато силните действуват така.
  4 - Да, мъчно е да се управлява.
  5 - Народът презира смъртта, когато е заставен да носи живот.
  6 - Да, той презира смъртта.
  7 - Не иска да живее; наистина - не иска да живее.
  8 - Но верните трябва да искат.
  9 - Да, трябва да искат да живеят.


  7 - верните: влезлите в "Потока".


ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ЛИСТ: ГЪВКАВОСТ

  1 - Догдето живее, човек е лек и гъвкав.
  2 - Умре ли, човек е твърд и корав.
  3 - Догдето растат, растенията са твърди и жилави.
  4 - Силните и коравите действуват, като мислят за смърт.
  5 - Меките и чевръстите действуват, като мислят за живот.
  6 - Затова силните и насилниците не придобиват.
  7 - Затова меките и насилваните изгубват.
  8 - Силно е дървото.
  9 - По-силен е пясъкът, който е под него.
10 - Едро е дървото.
11 - Много е дребен пясъкът, който е под него.
12 - Което е долу - става леко и крехко.
13 - /Тайна на/ империята се разкрива в тия думи.


1 - мек: хармоничен; - гъвкав: подлежащ на развитие.

2 - твърд: подлежащ на пренареждане на веществото; - корав: увличан от течения и струи, но лишен от лично начинание.

10 - пясъкът: свръзката на корена и почвата; езотерично: Млечния Път; мистично: Leps Lucis.

14 - тази тайна е изразена още в думите на Мен-Тзеу /Дзъ/: "... да бъде посветения жива мъзга между кората и сърцевината, оплодяващ сок, звездна мъглявост!..."


ЧЕТИРИДЕСЕТИ ЛИСТ: ПАЛМА

  1 - На що да оприлича човека, който следва ТАО?
  2 - Истина ви казвам: на дъга е подобен човекът, който следва ТАО.
  3 - Той следва онзи - над него.
  4 - Закриля онези - под него.
  5 - Първото е : Науонг /гледане нагоре/.
  6 - Второто е: Ку /слизане/.
  7 - Има обилие на блага.
  8 - Пази ги за онзи, комуто липсват блага.
  9 - Богатият, който следва ТАО, задържа малко, а следва всичко.
10 - Задържа - не за себе си;
11 - а за непознатия, който няма нищо; |
12 - и раздава на познати и непознати /духовни блага/.
13 - Не е такова тао на хората:
14 - Който следва ТАО, дава на онзи, който има в изобилие;
15 - а отнема на нямащия малкото, що има нямащия.
16 - Онзи богат, който дава излишъка си на народа -
17 - следва ТАО;
18 - но онзи, които дава всичко на познати и непознати -
19 - е станал едно с ТАО.
20 - Мъдрият произвежда и не задържа.
21 - Без да говори, върши дела на величие.
22 - Не слага Бат-Су /подписа си/ върху делата на своята мъдрост.


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЛИСТ: ЧУК

  1 - Тихи и слаби са като вода.
  2 - Които мислят да минат за силни и твърди, не често успяват.
  3 - Лесно е да се разбере:
  4 - слабият надвива силния:
  5 - Крехкият побеждава чевръстия.
  6 - Не знаят това;
  7 - не разбират /вътрешния смисъл на/ това;
  8 - не могат да прилагат това.
  9 - Говори съвършеният:
10 - Който е роб на знаещия,
11 - господар е на себе си;
12 - той става знаещ;
13 - и нему робуват.
14 - Говори съвършеният:
15 - Който е роб на знаещия,
16 - не се хвали;
17 - той става знаещ;
18 - и господар на хората;
19 - защото е господар на себе си.
20 - Тези слова са Фан /обрат/.
21 - Тези слова /имат вътрешен смисъл/.


10 - Основният императив в степента на Послушанието при таоизма.

20 - Фан: условна дума, означаваща, че следващото или предното изречение има магичен, мистичен и езотеричен смисъл едновременно с буквалния.


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРИ ЛИСТ: СЪГЛАСИЕ

1 - Да надвиеш голямото чувство, но да имаш още по-голямо чувство - /това мислят, че се нарича/ мир и съгласие.
2 - Святият пази лявото и не доближава до кората: живее мирно и студено: записва чувството в сърцето си: не го разгласява навън: Дясното не знае, какво чуствува Лявото: това е мир: това е съгласие.
3 - Който има ТЕ, съсредоточава се полека-лека.
4 - Защото не може да има ТЕ онзи, който има те.
5 - Понеже те, което е те, не е те, което е ТЕ; ТЕ, което не те, е те, което е ТЕ.
6 - Който няма ТЕ, се разпилява полека-лека.
7 - Защото не може да има те онзи, който има ТЕ.
8 - Който следва ТАО, не се бои: едно е с праведните.


4 - Постепенно тайната /като дълг/ ще премине в Тайна /като идея за постигане/.


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ЛИСТ: ТХУОНГ

 
1 - Управляваш ли малко царство и прави поданици, не ще взема от многото им блага.
  2 - Нека се боят от смърт и нека не напускат родината си.
  3 - Ако имат кораби, да не се качват на тях.
  4 - Ако имат броня, да не я обличат.
  5 - Нека оковат престъпниците, нека ги обезглавят: нали престъпникът ще се бои от смърт?
  6 - Сладки поданици - добра храна ще бъдат те /за БЛАГИЯ ЗАКОН/.
  7 - Добри поданици - хубава дреха ще бъдат те /за ЖЕЛЕЗНИЯТ ЗАКОН/
  8 - Тих, ще ги пазя.
  9 - Добър, ще ги водя.
10 - Нека хората, нека всички същества по Вселената
чуят ВЕЛИКАТА ЗАПОВЕД:
11 - ДО СТАРОСТ И ДО СМЪРТ ДА НЕ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ЦАРСТВО:
12 - ЗАЩОТО ГОРЕ Е ВЕЛИКОТО ЦАРСТВО:
13 - ТАО - ТЕ СЕ НАРИЧА ТО:
14 - ВЕЛИКА ЗАПОВЕД:
15 - ДА СЕ ПОМНИ ДО СТАРОСТ И ДО СМЪРТ ОТ СЪЩЕСТВА И СМЪРТНИ.


11 - Тъмният и загадъчен смисъл на ВЕЛИКАТА ЗАПОВЕД е: бъди готов да презреш онова, което се нарича дълг към общество и държава, когато исканията на последните противоречат на исканията на Вътрешната Мистична Организация.


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ:
  КРАЙ НА КРАИЩАТА - НА ЗАПОВЕДИТЕ - И НА УЧЕНИЯТА

  1 - Думите, в които вярваш, не са добри: в добрите думи никой
не вярва.
  2 - Онова, което е добро, не гърми: гърми онова, което не е добро.
  3 - Учение, което е ИСТИНСКОТО УЧЕНИЕ, не се предава: предава се онова, което не е Учение.
  4 - Мъдрецът не пази: пише, за да учи другите: той го е научил вече.
  5 - Пише, за да води другите: той е воден вече.
  6 - Тъй ТАО върху Престола на Инг изкупва хората и ги пази от ВЕЛИКАТА ГИБЕЛ.
  7 - Тъй мъдрият, който следва, действува и не се изявява.

  Последен стих:

Запомнете ВЕЛИКОТО НАЧАЛО И ВЕЛИКИЯТ КРАЙ:

ТАО - КОЕТО Е ТАО - НЕ Е ТАО - КОЕТО Е ТАО:

ТАО - КОЕТО НЕ Е ТАО - Е ТАО - КОЕТО Е ТАО:

ТЕ - КОЕТО Е ТЕ - НЕ Е ТЕ - КОЕТО Е ТЕ:

ТЕ - КОЕТО НЕ Е ТЕ - Е ТЕ - КОЕТО Е ТЕ.

Предишна страница              Съдържание
  Устна Версия