ПЕТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: СТРАННИК

  1 – В древността мъдреците учеха: малцина, тайнствени, дълбоки и проницателни.
  2 – Те проникваха до опакото на нещата, като гледаха лицето и знаеха средата.
  3 – Затворени: не можеха да ги разбират.
  4 – Макар че не можеха да ги разбират, аз искам да определя облика им.
  5 – Ето ги пред взора ми:
  6 – ето ги предпазливи, като че прекосяват заледена река;
  7 – благоразумни, като че ги връхлита отвред беда;
  8 – тихи като другоземци;
  9 – смирени като благоговейни странници.
10 – Те учеха ТАО.
11 – А ние, ние приличаме на потъващи, които – заловени за ръка – се давят всички заедно.
12 – Ето ни груби като неодялан камък;
13 – празни като трапове;
14 – слаби като стъбло на смангха /тръстика/;
15 – лекомислени като жени, които продават своята топлина и милувки за злато и презрение.
16 – Ето ни като вода на разбунено езеро.
17 – Мъдрият, когато се опомни, спира вълнението на водата и я прави прозрачна.
18 – Мъдрият, когато се опомни и се скрие вътре, живее дълго, живее много дълго.
19 – Така се пази ТАО.
20 – Не трябва да го разливаш, макар, че – и да го разливаш – ти не можеш го разля.
21 – Затова мъдрият се пази и не чувствува желание за промяна.1 – 10 стихове съдържат указания на Осмината Лемурийски Учители, от които иде Преданието на таоизма.

2 стих чертае истинския път на проникване – онзи път, чиято далечна форма днес наричат аналогичен метод – съединяване на анализ и синтез. Необходимо е едно тройно взиране: да имаш "сигнатурата" на обекта, да изучаваш математическия му скелет – и да проникваш до неговата обратна проекция, и тъй да постигнеш архетипния му вид.

17 стих разкрива пътя на съсредоточаването – онова, което Патанджали в своите "Афоризми по Йога" нарича Dhyana.

19 – "... се пази ТАО". ТАО тук означава Учението за ТАО – Великата Лемурийска Традиция.


ШЕСТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: РАЗКЛОНЕНИЕ

  1 – Устременият към целта избира стръмния склон.
  2 – Всички същества създават и действуват.
  3 – Виждам ги да се съобразяват и да творят ред и закон.
  4 – Лъжа е: редът и законът не са Ред и Закон.
  5 – И ето: всичко е тъмно, тъмно.
  6 – Защото устременият към целта избира стръмния склон.
  7 – А ние избираме склонове, а не цели.
  8 – Планината за нас е мрежа от пътеки.
  9 – Далеч е от нас ТАО. ТАО е Висока Планина – без пътека.
10 – Слинът дири пътека, а сърцето – цел.
11 – Ние не ходим със сърцето, а постигаме със слиновете на нозете.
12 – Оттук великото зло.
13 – И ето: всичко е тъмно, тъмно.
14 – То се връща към своя Извор.
15 – Тъмнината е връщане към Извора.
16 – Връщането към Извора е пребиваване в мир.
17 – Пребиваването в мир е съобразяване /с Вечното/.
18 – Съобразяването е опомняне. Опомнянето е ясновидство.
19 – Ясновидството е мрежа на ТАО.
20 – Мрежа от бисер, мрежа от милост, мрежа от корали, мрежа от страдание: ето уточнение на ТАО.
21 – Ако ТАО беше вън, би ли го узнал ти?
22 – По тъмни склонове – вярно е – по тъмни склонове се стига до ТАО.
23 – Нямаш ли ясновидство, сплиташ се; нямаш ли опомняне, събаряш се; нямаш ли съобразяване, престъпничиш; нямаш ли мир, изгниваш; не бързаш ли към Извора, ще изсъхнеш от жажда.
24 – Не можеш да се съобразяваш: ти ще стигнеш до безразсъдни деяния. Сухи ланити и хлътнали очи не дават святост.
25 – Не можеш да се опомниш: ти ще тиранизираш природата; камък ще пищи под крака ти; тревата ще жили пръста ти; водата ще трови кръвта ти; въздухът ще съска около устата ти.
26 – Опомниш ли се, ти си на път към трайни придобивки.
27 – Ти си син на заслугата.
28 – Заслугата е узаконена от царя.
29 – Царят е узаконен от Небето.
30 – Небето е узаконено от ТАО.
31 – ТАО е узаконено от Вечността.
32 – Тъй пребивават народите – от род в род.18 – Ясновидството – не онова виждане и описване на феномени, така модно днес, а тънкото и дълбоко постигане на реалния образ на нещата и отношенията, проникването в архетипните, първични движения, в идейните творчески пътища и в елементите на съкровения живот.


СЕДЕМНАДЕСЕТИ ЛИСТ: СКЛОН

  1 – Знаят хората долу, че съществува великото Горе /Иинг/.
  2 – Веднъж го обичат и мислят за него.
  3 – Веднъж се боят от него.
  4 – Веднъж го почитат.
  5 – А друг път го хулят, отричат го и изричат кошунства.
  6 – Малко доверие значи недоверие.
  7 – Малко почит значи непочитане.
  8 – Малко обич значи омраза.
  9 – Трябва – ясно е – да се говори мъдро.
10 – Или – да не се говори.
11 – Лъжата сама не би желала да бъде изказвана.
12 – Защото – когато чуе себе си, изказана като истина – тя се черви.
13 – А лъжецът не се черви.
14 – Защото червенината е обикновен цвят на лицето му.
15 – Следвай Закона, ако не знаеш прелестите на ТАО.
16 – Тъй се печелят лични заслуги.
17 – Народите вкупом казват:
18 – Ние действуваме безразсъдно.
19 – Но те го казват с действието си, а не с устата си.
20 – И затова са лишени от заслуга.
21 – Мъдростта говори тъй.2 – "... го обичат" – мистичен път. – "... Мислят за него" – догматично-религиозен път.

3 – "... се боят от него" – политико-обществен път.

4 – "... го почитат" – ритуално – религиозен път.

5 – "... го хулят" – умозрителен път. – "... отричат го" – емпиричен път. – "... изричат кошунства" – път на неразличаване и на леко доверие.

6 – На фалшивото "доверие" се противопоставя Доверието – една необходима фаза в развитието на вътрешния устрем: напрегнато стремление навътре, живо търсене, духовен глад и духовна жажда.

15 – Законът – еволюционният път в живота под бремето на връзките, условностите на личния живот, тежестта и горчивината на опитността – се противопоставя на "прелестите на ТАО" – път на съкровена работа, която довежда до постигане на най-големите глъбини на Съкровения ТАО. Но Законът дава само лични заслуги, понеже неговото назначение се състои в необходимостта да доведе личността до апогей, а после – до разрушение. Ако разрушението не дойде отвътре, Законът ще го наложи.


ОСЕМНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ТОЧКА

1 – Които живеят Великото ТАО – имат правда и благородство.
2 – Като живеят различаването, те имат уважение /към другите/.
3 – Но шест без седмия са още пръчки, а не сноп.
4 – Сноп: седем свързани пръчки. Свързани с кръга на ТАО.
5 – Разбунтувано и метежно царство е позор: негови вождове са вождовете на Хоан /безразсъдните/.
6 – Народите да помнят това: да го помнят в дните на позор.4 – Сноп – Мистичен Грозд; Кабалата предава това понятие с името Седмосвещник; тамплиерите го наричат Ефод и в секретната "Книга за Храма" го описват със седем възкрилия, направени от седем метала; гностиците го назовават Престол и често го дават като символ на Небесната Плерома; Братята от Малта го бележат със седем геометрични пентакла, образуващи прочутия в страшната инквизиционна епоха Лентион, обсипан със зачервени гвоздеи. Снопът на таоизма скицира Седемте Загадки на Вратите, които са Ключове на Изпитанието. За да се разбере характера на тези Ключове, ще бъдат дадени тези загадки, както са били предавани в Мистериите на Елевзис, Делфи, Самотраки, и Крета. Някои от тях са влезли в литературата. Ето ги.

Първа Загадка: Познай Себе Си!

Втора Загадка: На Отцеубиеца и Кръвосмесителя е дадена Корона и Победа над Сфинкса.

Трета Загадка: Венецът на Увенчания върху Главата на Увенчаващия; когато Увенчаната се слее с Венеца, Увенчаващата ще отхвърли Венеца; Увенчаното трябва да пламне посред Венеца на Увенчаващото.

Четвърта Загадка: Не снемай Плочата от гроба!

Пета Загадка: Едно е; ражда Две; пеят Три; мълчат Четири; създават Пет; слушат Безброй.

Шеста Загадка: Когато гледаш – гледай тъй, както би гледал, ако знаеше че няма що да гледаш.

Седма Загадка: Сляп Син на Сляпа Царица през Царство на Слепци минава, за да върви от слепота към Слепота; – слепеят виждащите, а само Слепият Син вижда.


ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ЛИСТ: ВИХЪР

  1 – Проницателният дух на мъдреца владее заслугата и вихъра на заслугата. Той се облича в достойнство и обитава върховете на постигането. По безчислени пътища мъдрецът достига съвършенство.
  2 – Но това са дрехи на ТАО: ТАО няма дреха.
  3 – Проницателният дух на мъдреца държи милостта и веригата на милостта. По безчислени пътища мъдрецът се подчинява и благоговее.
  4 – Но това са богатствата на ТАО; ТАО няма богатство.
  5 – Проницателния дух на мъдреца носи съвършенство и короната на съвършенство. По безчислени пътища се печелят тайни.
  6 – Но това са стъпала на ТАО: ТАО няма стъпало.
  7 – Закон: Не трябва да има крадци, ни пирати.
  8 – Милост: с кражби се владеят Тайните, а пиратите влизат зад Завесата на подземни пагоди.
  9 – ТАО говори тъй; но ТАО е безмълвен; ТАО нищо не говори.
10 – Не ТАО – помазаните в ТАО вещаят това.
11 – Владее. Държи. Носи.
12 – Три неща – истина ви казвам – неизменни:
13 – Три пътя към Пътя /Тао/.
14 – Защото до Тао се стига през безчислени тао /пътища/. Но тао не е още Тао.
15 – Три неща – истина ви казвам – съкровени: няма достатъчно букви във Вселената, за да ги изясня.
16 – Затова – /не изглежда ли тъй?/ – мъдрите ги задържат: скрити вътре ги задържат мъдрите – тези три неща.
17 – Те виждат ясно скритото през листата /обвивките/.
18 – А скритата истина трябва още повече да се зарови; да се скрие съвсем.
19 – Защото ФАН КОА ТУ /Книгата на Обратите/ казва:
20 – Ще въздадеш богопочитане на Лявото, където е Сърцето;
21 – И на Дясното, защото е Ляво на Брата ти;
22 – И на Лявото на Брата ти, защото там е душата му;
23 – И ще оставиш душата на Брата ти заради духа на твоето Ляво;
24 – Че в Лявото ще те ухапе Змеят;
25 – И през раната на Ухапването ще влезе Бог.15 – ср. забележките към Четиринадесетия Лист.


Предишна страница Съдържание Следваща страница