ТРИДЕСЕТИ ЛИСТ: ТЪКАН

  1 – Заповедник и Учител на малцина, Наставник на мнозина, тъкан със злато и коприна – онзи, когото осветлява ТАО.
  2 – Не дели с никого гняв, ни пожелание: ни с войни, ни с метеж, ни със сган, ни с буря.
  3 – Верност и клетва е името на народа му: блясък на коприна.
  4 – Храсталаците (безчестните хора, плевелите) са родени от създание мира: Великите Везни ще ги претеглят.
  5 – Има – вярно е – ужасни години; но човек трябва да бъде чист; Янг няма нужда от насилие.
  6 – Храсталаците са извеки посадени: истина ви говоря: не ще се спасят те. Не ще се спасят – право е словото ми – не ще поразят ничие сърце: не ще притеснят
никого: не ще изградят кула на ничия глава: не ще се увеличат под ничий подслон.
  7 – Силният трябва да остарее.
  8 – Остарял, той се разнищва.
  9 – Разнищване е името на Великото Разрушение.
10 – А Великото Разрушение е пай на смели и плахи, на своенравни и мудни, на старци и потомци, на царе и поданници, на вождове и роби.
11 – Макар че не знаят ТАО.
12 – Но в утрото /на вековете/ не ще има вече ТАО.



1 – "Заповедник, Учител, Наставник" – имена на Древния Пазител на Лемурийската Традиция.

2 – Гняв: космичен катаклизъм; – Пожелание: вихър от токове, насочени към един народ; – воини – политически вождове; – метеж: обществена промяна, реакция, устрем под неясното влияние на Черните Ръководители; – сган: външни; – буря: прелом.

3 – Верност: помагане на еволюцията по всички пътища; – Клетва:
космичен план.

4 – Храсталаци: буквално "мякина", както се употребява в Псал.
1:4 – "Прахът от гумното".

5 – Ужасни години – изпитание.

12 – Утрото на Вековете /Еоните/: крайният миг на космичната еволюция, отдръпването на Проявеното в Лоното на Едното Непроявено.


ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЛИСТ: СЛОГ

  1 – Вождовете, на които помага, не изявяват по стъгдите своето начертание.
  2 – Слабо е словото ми, о мъдри, слабо е словото ми, о избраници на ТАО, за да изобразя ТАО; защото ТАО не е начертание.
  3 – Начертанието, което е начертание, не е начертание, което е начертанието на ТАО; Начертанието, което не е начертание, е начертанието, което е начертание на Тао.
  4 – Може би, съществата са нечестиви; но в тях пак е /скрит/ ТАО: няма място, където е /възможно съществуване/ без ТАО.
  5 – Правите почитат Лявото /защото там е Сърцето/; войните почитат Дясното /защото там е Десницата/.
  6 – Има ли Воини, не изявявай начертанията на тактиката по стъгдите;
  7 – нито из подстрехията;
  8 – нито из хижите;
  9 – нито из предградията на мрачината.
10 – Не, не, никога не – казвам ви, о благоговейни – не ги изявявайте: безполезното ще смути – крийте го. Мъчно мре онзи, който знае че го чака нож, или стрела, или топка от опнат лък.
11 – Езикът и Жлъчката са предпочитателни; но не смесвай езика с Езика и жлъчката с Жлъчката: не говори с жлъчката, не разтапяй с езика.
12 – Езикът е копринена буба.
13 – Жлъчката е бяла глина /порцелан/.
14 – Не ги смесвай, ни сменяй:
15 – словото и постигането.
16 – Владееш негодна придобивка: годна е, казваш.
17 – Убиваш, като му се усмихваш.
18 – Да, да: истина ти казвам: убиваш, като му се усмихваш.
19 – А така не можеш да бъдеш любим.
20 – Благодеянието избира Лявото: злодеянието – Дясното.
21 – Доброто се казва Сърце: злото – Десница.
22 – А ножът разделя сърце от десница;
23 – кога сърцето престане да пои десницата: и десницата – да слуша сърцето.
24 – Вождовете вземат Лявото: когато са милостиви.
25 – Вождовете вземат Дясното: когато са горди.
26 – Словото им разнася навсякъде облъхване на смърт.
27 – Червена е ръката, накапана е с нещо; нещо червено има по нея: кръв има по нея – защо не се пазиш?
28 – Тълпа избиват те – обожателите на Дясното:
29 – Те не са наша кръв /казват тези обожатели/
30 – И как може?
31 – Говори съвършеният:
32 – Как може? Как може да не бъдат една кръв онези, които с една уста пият от Слънцето?
33 – Тъмният глас на съвършения из подземни усои и студени теснини раздава зов: Елате! Елате!
34 – Инг ще ги вземе – повярвайте, о избраници: както те отричат еднокръвност, Инг ще им отрече вход в живота на Непроменената
Средина.



1 – Вождове: Посветени. – Стъгди: събрания на външни.

2 – Начертание: Завет.

4 – Всичко съдържа потенция на божественост.

5 – Лявото /Сърцето/: Образуващото – Дясното /Десницата/: Разнищващото – Лявото и Дясното са Двата Полюса на Fohat.

6 – Тактика: план на съкровена дейност.

7 – Подстрехия:външни с тайна, но без воля.

8 – Хижи: външни с воля, но с амбиция.

9 – Предместия на мрачината: склонни към феномени, към обладаване на магична сила и към окултни ефекти.

10 – "... Мъчно мре онзи..." – подчертаване трудността на изпитанието, което се сравнява с бранната смелост и с опасност от войната.

11 – Език: Пасивно Въздействие от Учителя; – Жлъчка: Активно
Въздействие от Учителя.

14 – "... Не ги смесвай" – не избирай среден път.

17 – Закон, който обяснява, как трябва да постъпва ръководещият с вътрешни, които са на прага на разрушаване на личността.

32 – "... С една уста пият от Слънцето" – подчертава се основното единство по извор и начало на Двете Традиции; между таоистите и будистите в Китай едно време е имало остри недоразбирания и взаимно отричане, стигащи често почти до фанатична вражда.

33 – Подземни Канари: Храмове на Посвещение.

34 – Непроменена Средина – по това състояние е писана цяла книга от древен китайски писател – "Постоянната Средина".


ТРИДЕСЕТ И ВТОРИ ЛИСТ: СЕМЕ

  1 – ТАО няма име.
  2 – Крехки като папирусов лист, хората не дръзват да бъдат такива каквито са /вътре в себе си/.
  3 – Ухото на царя да бъде към народа; окото му – към Бога; сърцето му тогава ще стане пламък в огнището на ТАО.
  4 – Вярно е, вярно е.
  5 – Съединени, Инг и Янг раждат Дъгата.
  6 – Народът е в мрачини: дъгата носи дъжд: дъгата спира дъжда: дъгата завършва дъждовния кръг: дъгата е синур на дъжда и липсата на дъжд /сушата/.
  7 – Законът се обновява /в съзнанието/.
  8 – Новият Закон има име.
  9 – Името е означение.
10 – Означението е завършек.
11 – И така, Законът спира, щом почне.
12 – Изказаното отрича съществуване на изказваемото.
13 – От веки /е така/.
14 – Знаят го: не го живеят.
15 – Едно лице на безличния ТАО винаги живее между хората.
16 – Както дъното на реката с голям устрем носи течението, насочено към океана.
17 – ТАО има лице, но е безличен.
18 – Слабо /е моето/ слово: ТАО няма лице.



3 – Ухо: милост; – око: проводничество; – сърце: Висша Триединност в човека; понякога – причинен носител.

5 – Дъгата е образ, често сбиращ в себе си мисълта за пътя на Седморното Посвещение.

7 – Закон: норма за дадена степен.

11 – "... спира, щом почне": Законът се дава отделно за всяка личност; опитът да се начертае норма, обща за всички, убива истинската ценност на Закона.

15 – "Едно лице..." – Милостта на Творящия Логос.

16 – Дъното: основата на Преданието; – Течението: талазът, който се прелива, под невидимо ръководство, от народ в народ.

17 – "... има лице, но е безличен" – двойното съединение на Непроявено с Проявено – Соломоновия Печат: Двойният Триъгълник с Шестте Божии Имена.

18 – Лице: "сигнатура"; сношаването с ТАО е възможно само при дълбоко сливане с Едното, а не при посредничеството на "Образ".


ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ЛИСТ: ПЯСЪК

1 – Познаващият хората е изкусен. Той познава ясно.
2 – Който може да познава хората, е силен. Силен, той може да бъде могъщ.
3 – Който знае хората, е изкусен. Който знае да се спре, е богат.
4 – Който действува с усилие, има воля към живот.
5 – Който не се пръска, е дълговечен.
6 – Който умира и остава незабравим, е безсмъртен.
7 – Който може, той има ТАО.



1 – 7 Целият лист съдържа пътищата на мага, който алхимиците наричаха с девет имена: 1/ Квадратурата на Кръга; – 2/ Всемирна Медицина; – 3/ Слънчев Магистериум; – 4/ Философско Злато; – 5/ Вечно Движение; – 6/ Велика Тайна на Небесната Течност; – 7/ Обърнат Кръст; – 8/ Изпъкнала Пентаграма; – 9/ Книга на Всички Ключове. Таоизмът също дава съответни имена на тия операции. Ето ги: 1/ Приемане; – 2/ Сглобяване; – 3/ Разнищване; – 4/ Спрягане; – 5/ Сближаване; – 6/ Трепет; – 7/ Оплодяване; – 8/ Поникване; – 9/ Изгаряне.


ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ: ЧИСЛО

1 – ТАО върви едновременно наляво и надясно. Посоките на движението му секат кръст.
2 – Ражда всички същества, а не забравя никое.
3 – Има средства за достойнство, но крие името си.
4 – Облича и кърми всички същества, но не иска да ги владее.
5 – /Хората/ не искат тъй да постъпват: /заслужава/ тъмно да остане името им за нас.
6 – Съществата вървят по ТАО, а той не иска да им заповядва, ни да се зове техен Учител или Господар.
7 – Редно е името му да се произнася с почит, защото е име, пълно с величие.
8 – Затова съвършеният не действува, а е велик: затова трябва да отстъпи животът ни пред живота на величието и да прегърнем този живот, като отхвърлим своя.



1 – Кръст: Кръстът на формирането, който от архетипния свят се отразява в света на формите, като получава постоянно своята движеща и тайнообразуваща сила от Единния Извор. Горе Кръстът е полегат: ..., А долу - прав: ...

Предишна страница Съдържание Следваща страница