ВТОРА ЧАСТ

КНИГА ЗА СВОЙСТВОТО


ПЪРВИ ЛИСТ: ТЕ

  1 – Те, което е те, не е те, което е ТЕ; Те, което не е те, е те, което е ТЕ.
  2 – Малкото те не е ТЕ.
  3 – Великото те също не е ТЕ.
  4 – Великото те не е ТЕ, но чрез него се стига до ТЕ.
  5 – Малкото те не е ТЕ, но тъй само се стига до ТЕ.
  6 – И ето блясъците на различие между те и ТЕ:
  7 – Великото ТЕ не се изявява, защото не иска да се изяви.
  8 – Съвършеният, който има ТЕ, има и те, но не разчита на него.
  9 – Защото подобна е Мъдростта на дъжд, който роси.
10 – Едрите капки идват след буря; дребните капки падат след безветрие.
11 – Едрите сливат земния прах в топчета кал; дребните оросяват кълновете на полските цветя.
12 – Той разкрива справедливост, говори странни истини, действува по предчувствие, знае по спомен.
13 – Но не разчита на своята правда, защото я дължи на света.
14 – Човек хвърля мрежи на щедрост около съвършения, но той не спъва крак в плетениците на безмислена щедрост и меко благодушие.
15 – А укрива и облекчава. Мълчи и помага. Вдига и не говори: Помни името ми!
16 – Помни името ми! – Нима има име безименният?
17 – И към този човек – към човека с мрежите – съвършеният губи тао, но печели те.
18 – Изгубил те, пази благочестието; изгубил благочестието, пази правдата; изгубил правдата, пази успеха на потомството; изгубил те към потомството, той жъне за вековете и сее за безчислени периоди. Мъдрият /прави това/.
19 – Що е потомство? – пита мъдрият и се умисля.
20 – Що е потомство, ако не произвеждане? – пита мъдрия и се вглъбява.
21 – И наистина: що е потомство?
22 – Вярно е: нима потомството не е произвеждане?
23 – А произвеждането – слушах на младини – е начало на Злото.
24 – Това е тайната, поверена на ония, които извеки знаеха ТАО: първи те я разкриха нам, през дните на младостта, когато беше голямо слънцето и хората бяха /също/ големи.
25 – И тъй – обяснено е – светият се привързва към великото /те/, а не към малкото /те/.
26 – Почива в истината и страни от лъжа.
27 – Затова отхвърля онова и приема това.


1 – Те: свойство; добродетел; мъдрост; Мистерия; аркана; окултен ключ; Летопис на Света; Мирова Памет; вътрешна страна на магична формула.

6 – "... между те и те" – между добродетелта и магичната формула.

8 – "... който има ТЕ, има и те" – който има Мистерията, има и добродетелта, като път към Посвещението, но не се гордее с нея.

10 – Буря: изпитание; формено Ученичество; предверие; – безветрие: духовна жажда; смътно търсене на Вътрешното; разбиване на скрижали и преоценяване на стари и нови ценности.

11 – Топчета кал: преобразуване на носителите; окултна операция от страна на Учителя над телата на Ученика; магичен пост и приготовление; – полски цветя: образуване на центрове за съсредоточена окултна работа; развитие на центровете: пъпки в телата; магична верига, магични вихри и магични пръстени.

12 – "... по предчувствие" – по вътрешен усет, вечен глас, налагащ да се постъпва тъй, както висшата етика говори; този глас са веленията на Учителя, бдящ над своя Ученик; той сменя сухата и лъжовна примитивна способност, наречена "съвест" – един рудимент в моралния живот, морален инстинкт, натрупана минала опитност – нещо, което в пътя трябва да се откъсне и хвърли като свойствено на личността.

14 – "... мрежи на щедрост": лични и материални услуги, с които търсещият си въобразява, че ще се свърже с Учителя.

15 – "... укрива и облекчава": въздействува невидимо и насочва към търсещия тежките събития на Карма, които ще го приведат разбит пред Учителя.

17 – "... губи тао, но печели те": ако разбие личния му живот и прегради пътя, що го дели от него, той печели свойствата, скрити в тоя човек и те стават негови; сравни с едно правило на Патанджали: "Чрез пранайма над съвършения придобиваш свойствата на съвършен.Чрез пранайма над злодееца
добиваш склонности на злодеец. Но ако съвършен извърши пранайма над злодеец, той може да спечели само добрите му свойства /смелост, начинание, воля/..."

23 – Злото: отделността; формата; образът; измамата.

24 – Епохата на първите лемурийски школи.

25 – "... великото те": арканата; – "малкото те": преходното свойство.


ВТОРИ ЛИСТ: ПЕЧАЛБА

  1 – Човекът, който пази ТЕ, печели нещо.
  2 – И що печели човекът, който пази ТЕ?
  3 – Инг, за да стигне съвършенство, си усвоява чистота.
  4 – Янг, за да стане единство, си усвоява мир.
  5 – Тхан-Ки, за да стане съвършенство, си усвоява свръхчувствено
и свръхмисловно познание.
  6 – Но що печели човекът, който пази ТЕ?
  7 – Липсата, за да стигне съвършенство, си усвоява пълнота.
  8 – Съществата, за да стигнат съвършенство, влизат в потока на формите /раждат се/.
  9 – Царете, за да стигнат единство, желаят справедливи люде.
10 – И всичко това е наистина единство.
11 – Но що печели човекът, който пази ТЕ?
12 – Небето без чистота би бучало в разруха.
13 – Земята без мир би охкала в руини.
14 – Тхан – Ки без вътрешно познание би пъшкала в разпадане.
15 – Липсата без пълнота би въздишала в отричане.
16 – Съществата без живот биха стенали в разрушение.
17 – Царете без правота биха плакали в проваляне.
18 – Но що печели човекът, който пази ТЕ?
19 – Истина ви казвам, много печели той.
20 – Защото обладаващият ТЕ обладава и тао към ТЕ и те на ТЕ.
21 – А обладаващият ТЕ има и ТАО.
22 – ТЕ говори тъй.
23 – Ето защо великите смятат тиен като корен на злото.
24 – Князете използват малките като помощници.
25 – А царете действуват законно и нелицемерно /когато имат ТЕ/
26 – И присъствието на тиен е присъствие на крадец.
27 – Защото дето се яви тиен, крадци се явяват подире му.
28 – И не изглежда ли вярно?
29 – Така се ражда дцу.
30 – Но дцу не е ТЕ, а само води към ТЕ.
31 – Води към ТЕ само истинското ДЦУ.
32 – Защото дцу, което е дцу, не е дцу, което е ДЦУ; ДЦУ, което не е дцу, което е Дцу.
33 – Който желае правота и добро, върви към ТЕ.
34 – Вярно е словото ми: подобен е на адамант, падащ от небето като огнен метеор.
35 Слова на ТЕ.


5 – Тхан-Ки: душата, онзи елемент от личността, който държи среда на равновесие между волята и постигането.

20 – Обладаващият СВОЙСТВОТО обладава и пътя към ДОБРОДЕТЕЛТА, към МЪДРОСТТА, както и арканата на ВЕЛИКАТА МИСТЕРИЯ.

23 – Тиен: парите, разменният метал; учение за окултно развитие, което се дава срещу скъпа цена;


ТРЕТИ ЛИСТ: ДВИЖЕНИЕ

1 – Кръгът: ето движението на ТАО.
2 – Нека /хората/ използват ТАО.
3 – Хората и нещата се раждат.
4 – Родени, те изчезват.


1 – Според "И – Ким" /книга на Фо – Хи, цар от древната "Бяла Династия"/ Кръгът се състои от осем прави; така предаден, той представя Двойния Кръст на елементите. Кръгът е движение на ТАО, понеже в Двойния Кръст се съчетава творящата и разрушаваща пътека на Проявеното, а съсредоточието набелязва Промисъла.


ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ: ПОЧИТ

  1 – Великите мъдреци чакат ТАО.
  2 – Те следват онова, което се отнася до него.
  3 – Малките мъдреци чакат ТАО.
  4 – Те го мислят почтително, както се мисли мъртвец.
  5 – Последните мъдреци чакат ТАО.
  6 – Те го мислят състрадателно, както се мисли младенец.
  7 – Не мислят за следване ТАО.
  8 – Затова говорят много.
  9 – Ясно познаващият ТАО е подобен на благовоние.
10 – Бързо следващият ТАО е подобен на залез.
11 – Лишеният от ТАО е подобен на несъществуваща празнота.
12 – Великото ТЕ е бездна.
13 – Великата чистота е уста;
14 – която заповядва.
15 – Съвършеното ТЕ е без граница.
16 – Силното ТЕ е безкрайно уголемяване.
17 – Скромният и праведният е силен като мнозина заедно.
18 – А той е сам.
19 – Но има ТАО.
20 – Прилича на квадрат без ръбове;
21 – на корен без край;
22 – на глас без звук;
23 – на безкраен образ без сянка.
24 – Защото ТАО блести.
25 – ТАО блести със своето име.
26 – Който върви по ТАО, върви с пълна сила.


20 – Квадрат без ръбове: според "Вайи – Киий" /книга на Иеон – Тао – Ииен от династията Соми/ ТАО в своята творяща работа действува по два сечащи се кръстовидни скелета; ако те се разгледат като проекция на творяща, от вътре изхождаща сила, ще се види ясно, че "Квадратът без ръбове" е куб, а тези осем кръстосани линии са съединителните на вътрешните върхове и на плоскостните среди. Иначе – названието "Квадрат без ръбове" е име на пирамидалното сплитане в човека.


ПЕТИ ЛИСТ: РАВНОВЕСИЕ

  1 – Съкровена реч мълвят устата ми: слово за зачатъка на светлината.
  2 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ казва:
  3 – ТАО създаде Единния.
  4 – Единния създаде Двете /Действие и Състояние/.
  5 – Двете създадоха Трите.
  6 – Трите създадоха многото.
  7 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ казва:
  8 – Всички имат АМ, обвиващо ДВОНГ.
  9 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ казва:
10 – Като произвежда Двете Начала, Кхи носи Равновесие.
11 – Наистина, Равновесие носи Кхи чрез АМ и ДВОНГ Вътре:
12 – АМ и ДВОНГ Вътре /в човека/ се наричат БАО и ЧАТ.
13 – Противниците на това са върху границата /на отричането/.
14 – И са лишени от корен.
15 – Един от Царете говори тъй.
16 – Конг говори тъй.
17 – Похитителите все пак имат печалба.
18 – Имат онова, което са похитили.
19 – Може би, спечелено, ще го запазят те.
20 – Това е Съвършеното Таи /Опит/.
21 – Тъй постъпват /хората/.
22 – А тъй учим /ние/:
23 – Насилниците не могат спечели /почетна/ смърт.
24 – Нашият глас:
25 – Нека бащите наставляват в това синовете си и синовете на своите
синове.
26 – Защото Фу /бащата/ е родител и роден.
27 – А Гиао-Фу е Фу-Гиао.
28 – Без грешка /е това/.
29 – Не сте ли чули?
30 – Гиао-Фу роди Седмина.
31 – А Фу-Гиао роди Седем по Седем.
32 – Седем по Седем правят Четири:
33 – казва ВЕЛИКОТО УЧЕНИЕ.
34 – Четири: ТАО и Трите Родени.
35 – ТАО и Трите Родени са Едно, Три и Четири.
36 – Едно и Три и Четири правят Две.
37 – А като произвежда Двете Начала, Кхи носи Равновесие.
38 – Тъй рече Мъдрият.


8 – Ам: страдателно начало; – Двонг: деятелно начало.

12 – Бао: обвивка; – Чат: носител, проводник.

16 – "Един от царете..." – Конг – Фу – Дзъ.

20 – Таи: изпитание; преживелица.

27 – Гиао-Фу: родител, баща, създател; – Фу-Гиао: роден, син, създание.

36 – Едно и Три и Четири: Едното Непроявено, Тройното проявено и Четворното Творящо /Елементите/ правят Две – защото: 1+3+4=8; а Осморката при Фо-Хи означава Създанието и се бележи с двойния преплетен кръст: двойната полярност на Елементите, което при Фо-Хи се нарича Двойка.


ШЕСТИ ЛИСТ: ИЗБИРАНЕ

  1 – Ясно е определено от Тиен-Ха /хората/:
  2 – Заповядващият е силен.
  3 – Заповядващият е силен, – извеки се говори – заповядващият е силен.
  4 – Прониква онова, що му не принадлежи, дето няма Гиан-Кан.
  5 – Гиан Кан /входът/ е праг на мъдрия.
  6 – Защото входът е жилище.
  7 – И който има вход, има –къде да живее.
  8 – Врата в полето: празна и самотна врата в полето – истина ви казвам – е жилище.
  9 – Заповядващият е силен: но да заповядваш – това е тежък добив.
10 – Малцина могат го понесе.


4 – 8 – "Гиан-Кан" означава буквално праг между двете входни колони в пагодата или жилището; мистично означава реципиендрат /влизане в Ученичество/.


СЕДМИ ЛИСТ: КРЕПОСТ

  1 – На Великата крепост липсва засада.
  2 – Великата крепост няма нужда да затваря бойници;
  3 – нито да склапя железни стени с прозирища;
  4 – нито да затъмнява тайнствени скривалища.
  5 – Мъдрият има печалба: печалба записана /като пребиваваща/.
  6 – И не е ли тъй?
  7 – Истина ви казвам: тъй е:
  8 – не трябва да моли печалби от Инг мъдрецът.
  9 – Правдив, тъй изпълва до излишък.
10 – Празен /от желания/, той може да се въздържи.
11 – Да ръководиш тясно е назначение на вътрешността /адитума/.
12 – Действуване побеждава студенината.
13 – Бездействие /неподвижност/ побеждава топлината.
14 – Чистотата и мирът създават прави /хора/.


1 – Велика Крепост: Храм на Посвещение.

2 – Бойница: изолиране на учението от готовите.

3 – Прозираща: използване на обществения живот и благата му с развитие на скрити сили.

11 – "Да ръководиш тясно..." – указание на Осиновяването: магична операция над издигнат Ученик, с която се узаконява между посветените последния, като мисионер на някой от Учителите, готов винаги, до края на вековете, да се въплътява, за да му служи като предан изпълнител. – "Вътрешността" означава втория свитък от магичния ритуал на Лао Дзъ, докосващ съкровените магични операции, извършвани от маг само в присъствието на двама магове – свидетели.


ОСМИ ЛИСТ: ПРИБЛИЖАВАНЕ

  1 – Благовоние на дъждовна роса /е мъдрият/.
  2 – Доброто име дава достъп.
  3 – Познанието на истината дава уголемяване.
  4 – Печалбата и загубата дават беда.
  5 – Затова: остави онова, което най-жадно обичаш.
  6 – Слова на безумец ли са това?
  7 – Слова на безумец,- говориш ти.
 
8 – Нима наподобяват те шепота на безумни уста?
  9 – Не слова на безумие, не шепот на духовна липса: речи на обучен мъдрец.
10 – Който печели много, губи много.
11 – Който пази много, изпуска много.
12 – И никога не казва: Стига!
13 – Кога ли би казал: Стига! – онзи, който сам не стига на живота?
14 – Доста работи той.
15 – Не съм никак работил – /казва/.
16 – Защото нищо нямам.
17 – И върви дълго.
18 – А ето: това са дела на безумец, отричащ ТАО.


1 – Роса: права линия – в смисъла, който й придава Лайбниц.

2 – Име: счупена линия – в смисъла, който й придават розенкройцерите.

3 – Познание: овала – в смисъла, който й придава Питагор.

4 – Печалба: жест; – загуба: слово; – беда: магична операция – "обръщане на полюсите".

13 – "...сам не стига на живота": лишен е от посветеността и от "воля към живот".

14 – "...върви дълго" – цитират се иронично думи от "Йи Кинг" /Книга на Промените/. Там е казано: "Ши-Хоанг-Ти, Великият Цар обходи Вселената, за да дири из подземията книги, които знаещите от минали династии грижливо пазеха. Той вървя твърде дълго. Не намери нищо. Да, да: нищо не намери Великият Цар Ши-Хоанг-Ти, макар че вървя дълго. Много дълго вървя: безкрай
години вървя Великият Цар, за да разбере, че мъдростта не се тули в подземия и съкровени пещери. Но той нищо не разбра. И дойде при него мъдрец окъсан и му каза: Царю, на дясната ти длан има написано всичко, което безчислени книги разкриват: защо ти са книги? – Тъй каза окъсаният мъдрец на Ши-Коанг-Ти. Това е записано, защото е било: дано е сън и не се сбъдва вече."


ДЕВЕТИ ЛИСТ: ДОСТА

  1 – ТАО е сянка.
  2 – Но как може да бъде сянка най-голямата светлина?
  3 – Когато хората имат ТАО, стъпките на стадо коне са две само.
  4 – Когато нямат ТАО, да упрекваш конете, значи да будиш гняв.
  5 – Защото Та /гневът/ е пламък.
  6 – Пламъкът е образ на коня.
  7 – Небесният кон съска и се зъби: съска и пръхти: съска и отхвърля огън с копитото си.
  8 – Не е голямо престъпление съзаклятието.
  9 – А от съзаклятие по-голямо престъпление няма.
10 – Опакото не е мъчно, ако го познаваш /добре/.
11- Нито изгнанието е тежко, ако желаеш добив.
12 – Който знае да има доста, доста има.


1 – ТАО в човека е сянка на ТАО във Вселената.

3 – Който има познание на Безусловното, в множествеността вижда само Едното.

4 – Който няма познание на Безусловното, дири причината на своето невежество вън от себе си – и по този начин стига до суетни афекти.

5 – Та: избухване. – Пламък: струя на Змиевидната Сила във Вселената.

6 – Сравни библейския мит за отнасянето на пророк Илия от Огнена Колесница, впрегната в Пламенни Коне. Една от питагорейските сентенции гласи: "Започни с обучението за обяздване на коне и свърши с ловкостта да свириш на седемструнна арфа". Ясно е, че "обяздване на коне" означава овладяване на Fohat и на Leps Lucis, а "свирене на седемструнна арфа", подразбира способност да се работи съзнателно в седемте области на Вселената. Паметен е един стих на Хезиод: "Коне червени вихром полетяха – когато Нептун тризъбеца заби – във вълните кръв на мрачен Хелеспонт." Нептун бе владетел на Десния Полюс на Огъня и се носеше от Коне с Огнена Грива. Също при Омир: "И той изписа с ловкост далновидна – коне по щита: хиляди коне – развихрили крила в лазурни бездни – потънали във огнена мъгла".

12 – Който е доволен /защото знае, че онова, което има, му е достатъчно/, наистина има доста /защото е свикнал да живее с малко/.

Предишна страница Съдържание Следваща страница