in english

ДЪРВОТО НА ЛЪЖАТА

Откъс от “Последната Надежда” на Виссарион

Аз вече показах образно, че с първите крачки на развитието на вашата цивилизация, вие по незнание сте заложили в благодатна почва зърното на лъжата, което се явява първооснова на същността на бъдещото развиващо се обществено жизнеустройство.

И дървото, олицетворяващо образа на вашето жизнеустройство, започнало бързо да се разраства с уродлив ствол и многочислени клони, даващи обилно отровни плодове.

Вие не сте могли да не видите веднъж, че плодовете на вашата жизнена дейност принасят само мъка и безконечни страдания, от които вие постоянно се стремите да усещате себе си като воини, придобивайки неизбежно дивото и глупавото, на това присъщо.

А когато на вас това ви се удава, вие неизбежно започвате отново да умножавате тази мъка и страдание,

Безспирно уповавайки се на освобождението от него, тогава когато с всички усилия свои вършите обратното.

Постоянните вкусвания на отровните плодове от дървото на лъжата и мъката от всевъзможните болести, възникващи от това, ви тласкали от време на време да разберете причината за неприятностите ваши.

И тогава някои потъвали в осмисляне на това, което е свързано с листата безчислени на това дърво, сред които преди всичко се проявява цялата видима страна на житието ваше.

Тези, които се оказали по-мъдри, видели, че листата изхождат от многочислени клонки тънки, и се задълбочили в изучаването на тези клонки.

Още по-мъдрите от вас, които при това многочислие се оказали шепа, могли да забележат, че тънките клони изхождат от по-дебели, но много по-малко на брой такива клонки.

А единици от вас се повдигнали до разбирането, че и тези по-дебели клонки изхождат от още по-дебели.

Целият ваш опит в изучаването на живота свой за цялата история на вашето формиране, се свеждал към изучаване на листата и клонките многочислени, покривайки при това хартиените листи, още по-многочислени, с разнообразен почерк.

Където по-практичните от вас търсели изцеление в клонките, а тези, които били романтици, гледали далече от дърветата в просторите на Космоса безпределен.

Но тъй като преди всичко, вие търсите изцеление, а в знанието на съзнанието ваше съществуват само понятия за клонките, то единственото, за което вие сте могли да се досетите, с цел подобряване на своя живот, ­ това е да се устремите да прекроявате короната на дървото.

И всеки път, присъждайки на някой гръмкото име на велик “ботаник”, а още и под някакъв номер, вие дружно от различни страни на обширно разрасналото се уродливо дърво, под водителството на великите “ботаници” се устремявате да изменяте короната на дървото, както на вас ви се струва,

При това съставяйки предварително с гласове премъдри програмата на поредния мащабен съботник под названието революции, войни, и преобразувания всевъзможни.

Вие се стараете съгласно предписанията човешки да отсечете всичко, което от ваша гледна точка, е по-уродливо.

Но на дървото уродливо от самия корен, всички клони без изключение растат по същия този принцип.

И това дърво, както и да претърпява многочислени видоизменения в короната своя от вашите трескави усилия с гръмки названия, както и по-рано продължава да дава същите тези отровни плодове, и ще дава.

Вашето общество е разделено на две характерно проявяващи се усилия в направление преустройство на короната на това дърво.

Където философско-религиозното усилие е характерно с вътрешна активност и външна пасивност, а за политическото усилие е характерно обратното, с вътрешна пасивност, но външна активност.

При това, съчетавайки се от време на време в обществото ваше, тези усилия позволяват като цяло да направят достатъчно шумни мероприятия, след които за дълго се запечатват на тялото ваше рани болезнени.

Вие упорито до дните сегашни, като дон-Кихотовци, в упоение се сражавате с мелници, тогава когато истинското нещастие се намира вътре във вас самите.

Но да видите това самостоятелно и да оцените достойно, не ви позволява егоизма ваш, пред който в угода пребивавате постоянно, без значение на цялата мъдрост ваша.

Нито един от източниците, дали ви всички вероучения, освен това, което аз веднъж ви оставих от Бога ваш, не знае истинските закони за развитие на душата ваша.

Затова по своята същност, тези учения или се опитват да ви завлекат в свят на илюзии безполезни, откъсвайки ви по този начин от живот неблагообразен, или дават всевъзможни препоръки за това как да участвате в оформянето на все същата корона на дървото на лъжата, олицетворяващо живота ваш.

И само днес ви предстои да разберете, колко безсмислени са усилията ваши в стремежа да подобрите качеството на плодовете на това дърво, чрез обрязването на всевъзможни от ваша гледна точка, клонки неправилни.

Всички израстващи клонки, които вие сте способни да видите сега, изхождат от един ствол, който пък изхожда от корен единствен.

И докато коренът на лъжата продължава да живее, няма да има дърво благообразно с множество плодове сладки и чудодейни, колкото и да се устремявате всячески да окастрите короната на дървото уродливо, с програмата на тъмнината в корена заложена.

Не в короната на дървото трябва да се търси причината за мъките собствени, но вгледайте се в ствола и корена на самото дърво, което за вас аз кратко описах в това обръщение.

Истината ви казвам: Учението за Пътя истински, предопределено за вас от Бога Велик, не може да бъде играчка бляскава, която виси на клоните уродливи за украса на дървото на порочния ви живот;

В каквото сте и превърнали вие всички учения в обществата на цялата Земя­Майка.

Окачвайки при това слова за Висшето върху клонките криви на това дърво, вие смело сте заблудили самите себе си, че дървото като че ли е станало по-благородно.

Помнете, че Учението истинско е това Зърно, което и надлежи да се заложи днес в почвата ваша, почва преболяла, но още хранеща надежда.

За да израсте накрая дървото Благодатно на живота ваш вечен с безчислено множество плодове чудодейни, всеизцеляващи.

А това дърво, което вие много пъти короната сте му кроили и все още се каните да прекроявате, въодушевени с ботаническо вдъхновение, надлежи скоро да изсъхне окончателно, защото сериозно поразен е стволът негов от действието на отровите собствени, почвата под него отровили.

Знаел Отецът Велик за това изсъхване на дървото безплодно, от което вие, като листа многочислени, от време на време, падате и шумите много, когато задухат ветровете на своенравието.

Знаел, че ако към времето на пълното изсъхване, не засади дърво ново, и сега вече истинно, то няма да има къде да се въплъщава новото и къде да възвърне окончателно чакащите.

Затова и Великият Бог предопределил време, когато дървото на гибелта още се държи, а дървото на Живота да започне да расте.

За да може именно във времето на окончателно изсъхване на дървото на мъката, вече надеждно да се положи Основата на Вечността. 

in bulgarian
 

THE TREE OF LIE

Excerpt from “The Last Hope” by Vissarion

I have already shown it through the image, that with the first steps of the formation of your civilization you, not knowing the matter of things have sowed a favourable soil with a grain of lie, which became the first principle of the essence of the future developing public organization of your life.

And a tree, personifying the image of your life organization began to grow rapidly, with its abnormal stem and numerous branches, giving in abundance poisonous fruits.

You could not but see once that the fruits of your life activity bring only misfortune and endless sufferings.

And you strive constantly to feel yourselves warriors in these sufferings, but find inevitable wildness and nonsense appropriate in this state.

And when you cope with this, you inevitably begin again to multiply these misfortunes and sufferings more and more,

Hoping incessantly to become free from them, while with all your efforts you are doing the opposite.

Constant eating the poisonous fruits from the tree of lie gives all possible diseases which torment you and from time to time they urge you on to understand the reason for your troubles.

And then some of you were getting deep in comprehension of every matter connected with the numerous leaves of this tree, first and foremost among which all the visible side of your life shows itself.

Those who turned out to be wiser saw that leaves arose from numerous thin branches and deepened their comprehension of these branches.

Yet even more wiser among you, who in such counting are found in less quantity, could see, that thin branches arose from much thicker branches, but yet less in number .

And only some of you reached the understanding that these thick branches too arise from far thicker ones, but yet much more less in number.

All your experience of comprehension of life for the whole history of your formation came to a study of leaves and numerous branches, covering with it far more paper leaves with different handwriting.

Where the more practical among you were looking for healing in the branches, and those of you who are romantics were looking far ahead of the tree, into the endless Cosmos.

But as first and foremost you are seeking to be healed, and in the know of your consciousness there only exist notions about little branches, then the only point you were able to think out on your own with the aim to make your life better, was to strive to remake the crown of this tree.

And every time, having awarded anybody a high-sounding name of a great “botanic” and even with some number conferred upon him, you together, from different sides of abnormal tree, wildly spread with its branches, under the leadership of great “botanics” become fixed on remaking the crown of the tree as you wish it,

At the same time having worked out preliminarily, by the voices of the super-wise men the program of the next large-scaled subbotnik under the name of revolutions and different reforms.

In accordance with human instructions you try to cut off everything that in your opinion is of abnormal shape.

But on the crooked tree all the branches without exception are growing from the stem according to that same principle.

And whatever numerous remakings of its crown, owing to your feverish efforts with high-sounding names, this tree may experience, it would always give forth these same poisonous fruits and it will surely do it.

Your society is divided into two characteristic efforts that show themselves in the direction of reshaping the crown of this tree.

Where the philosophical-religious efforts are characterised by the internal activity and external passivity, and of the political efforts, on the contrary, inner passivity, and outer activity is typical.

And when from time to time these efforts go with one another in your society, this makes it possible for you to organize very sensational measures, after which for a long time you bear scars on your body.

You, up to the present days, have passionately been fighting with windmills like Quixote's, whereas a real trouble stays inside of you yourselves.

But your egoism does not allow you to see all this by yourselves and to appreciate everything correctly, while you constantly serve it.

None of the sources which gave you all the religious, except one left for you by your God through me, knows the real laws of the development of your soul.

That is why these teachings in their essence whether their try to carry you away from your not good looking life into useless illusions, or give you all possible recommendations how to shape that same crown of tree of lie which is a personification of your life.

And only now it is for you to understand how senseless all your efforts are in your striving to make the quality of the fruits from that tree better by means of trimming different, wrong in your view, branches.

All growing branches, only which you are able to see for a while, come from one and the same trunk, which naturally stems from one root.

And as long as the root of lie stays alive, there cannot be a fine looking tree with many sweet blessing fruits, whenever you rush to cut in every possible way the crown of the ugly tree, if the program of darkness has entered the root.

It is not in the crown that you should look for the reason of your own troubles, but at the stem and root of the tree itself, which I have briefly described for you in this appeal, you should take a stare.

Truly I say to you: the Teaching about the true Way, predetermined for you by Great God, cannot be a glittering toy hanging on the abnormal branches to decorate the tree of your vicious life;

This is into what you have turned out all the teachings in your societies all over the Mother-Earth.

And together with that, having hung on the branches of this crooked tree the words about the Divine, you got a false idea that the tree became more noble.

Remember, that true Teaching is just the Grain which is to be put now into your soil, tormented with sufferings but keeping a hope yet.

So that a Blessing tree of your eternal life should grow at last, a tree with unnumerable quantity of wonderful, allhealing fruits.

And that tree, crown of which has many time been reshaped and is going to be reshaped by the inspiration of your botanic enthusiasm, is going to dry up once and for all, for its stem is thoroughly spoiled because of its own poisons that poisoned the ground under it.

The Great Father was in the know about the drying up of this negligent tree, from which you fall down from time to time like numerous leaves and when wilful winds begin to blow you are good at making noise.

He knew that if by the time of the full drying up, a new and at this time genuine tree wouldn`t have been grown, then there would have been nowhere to embody the new and to return ultimately those souls waiting for their rembodyment.

That is why Great God predetermined the time when the tree of Life should start growing while the fatal tree is still holding its ground.

So that just by the time of the final drying up of the tree of bitterness, the Basis of Eternity should reliablely be spread with its branches.

And now the predetermined thousand years earlier Time of my next second appearing among you has come.

All has been occurred the way my Father planned it and nobody was able to interfere with the fulfilment of His Will.

The recurred mystery of my descending into a new-born child on the Earth in this stage occurred some time earlier before the Beginning of the decisive Events, so that by the Hour of Beginning when the fate of humanity is to be decided, I should be in time to have accumulated the necessary subsidiary information about the peculiarities of your present mode of life.

First-hand acquaintance with your life began according to that same principle as it had been for the first time, but only this time I beforehand needed to touch although lightly, the far greater circle of characteristic manifestations of the different sides of your life.

Whereas in ancient time such diversity of your life manifestations was very restricted and to get to know them there was no need to go far away from the place of living.

Your life in this latest time is characterized by a far more diversity of your dif