УСТАВ НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „РОЗОВА ЗОРА”

с. Славянин, община Братя Даскалови, област Стара Загора

 

Глава 1  Основаване на дружеството

Между подписалите настоящия устави и всички онези, които се присъединяват към него впоследствие, се основава настоящата кооперация, с капитал и състав неограничени под наименованието „Розова Зора”, която ще действува в района на  Тракия и ще има седалище село Славянин, община Стара Загора.

 

Глава 2  Цел

Целта на кооперацията е да спомага за подобряване благосъстоянието на своите членове и да създава по този начин условия за изграждане на нови ценностни модели на живот. Кооперацията се разграничава от чисто комерсиално съществуване. Съществуването й е оправдано само при условия, че се създават новите ценностни модели на живот чрез нейната дейност. Тоест, съществуването й е оправдано само при условия, че се спазват долуупоменатите правила. Без съблюдаване на етика и добродетели, не може да има кооперация. В кооперацията има създаден Съвет по етика и разрешаване на морално етични казуси.

 

„Човекът, на когото Господ е дал богатство и благословил с разум - правилно и разумно да го употребява, е особено отличен и надарен от него.

Той гледа на богатството си с удоволствие, защото то му дава средства да върши добро.

Той защищава бедния, когато е обиден, той не позволява на силния да потиска слабия.

Той се стреми да открива достойните за съжаление; разучава нуждите им и ги облекчава с внимание и справедливост.

Той съди и награждава по заслуги, той насърчава изобретателността и свободно закриля всяко полезно намерение.

Той основава грамадни предприятия, които обогатяват страната му и дават работа на мнозина.

Той разработва нови планове за процъфтяване на изкуствата.

Той гледа на излишека от своята трапеза като принадлежаща на бедните, които го окръжават, и не ги лишава от тия излишеци.”

Извадки от напътствията на Аменхотеп IV – частица от Моралният кодекс на Вселената

 

Глава 3  Средства

За постигане на целта си, кооперацията използва следните средства:

Занимава се с отглеждане на маслодайни и земеделски култури, в частност – роза и лавандула, от пшеничните култури – лимец.

Развива производство на розов цвят, розова вода, розово масло и съответните базирани на тях продукти.

Открива кооперативни поделения, като екомагазинчета, хлебарници, бакалници и пр.

Предприема всичко, което може да помогне за самообразованието на своите работници чрез образователни курсове и програми.

 

Глава 4 Членове на кооперацията

Член на кооперацията може да бъде всеки, който купува нужните му предмети за потребление от участниците в кооперацията.

Който купува дял в кооперативната собственост или влиза в кооперацията със свое дялово участие.

Който иска да се запише за член на кооперацията, дава писмено заявление до управителния съвет.

 

Глава 5 Права и задължения на членовете

Всеки член на кооперацията е длъжен да запише поне един дял. Той е отговорен само в размера на внесения капитал.

Всеки член има право да внася предложения, да прави запитвания, да гласува, да се ползва от взаимоспомагателните средства, както и от помощ вид осигуряване в случай на болест и старост.

Всеки член е длъжен да остане поне две години след записването си.

Ако някой член на кооперацията работи против интересите на самата кооперация, управителният съвет го изключва с общо решение.

Изплащането на дяловете се извършва след изтичане на търговската година.

 

Глава 6 Приходи и имущество

Приходите на кооперацията се състоят от печалбите на започнатите инициативи, производства, екомагазини, подаръци, завещания и  прочие.

Чистата печалба, която остава  след приспадане на дружествените разноски се разпределя както следва: 10 % запазен капитал, 10 % взаимоспомагателна каса, 5 % разпространение на идеята, 5 % централен магазин, 70 % разпределение  между членовете, пропорционално на дяловото им участие.

Загубите ако има такива се покриват от запазения капитал. Ако обаче той се окаже недостатъчен, те се разпределят също според дяловото участие.

За получаване на печалбите управителният съвет обявява 3 месечен срок. Непотърсените в този срок печалби остават към запазения капитал.

 

Глава 7 Управление

Дружеството се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и  Проверителен съвет

 

Глава 8 Общо събрание

Общите събрания биват редовни и извънредни и се свикват от Управителния съвет чрез председателя, който ги председателства. Редовното събрание свиква управителен съвет след изтичането на всяка година в мястото, което е седалище на Кооперацията, не по-късно от три месеца на идущата година. Извънредно събрание се свиква от управителен съвет или проверителен съвет, само когато е  потребно. Ако управителният съвет не свика редовното събрание в определения срок, тогава 10 дни след изтичане на този срок, това извършва проверителния съвет. Извънредно събрание се свиква безотлагателно, когато една десета от членовете поискат това. Това искане се поднася на Управителния съвет писмено с подписи на ония, които желаят свикването на събрание. Всяко събрание се занимава с въпросите предварително поставени на дневен ред. Редовното събрание се счита за законно, колкото и членове да присъстват, но събранието трябва да бъде признато за редовно. Събранието се занимава със следните въпроси: преглед на сметките, баланса, разпределението на печалбите и загубите, изменение на устава, избор на управителен и проверителен съвет, разтуряне на дружеството.

 

Глава 9 Управителен съвет

Състои се от седем члена, от които един е председател, един – секретар, един – касиер и един – подкасиер. Първият управителен съвет се избира изцяло, на края на първата година от него излизат трима члена, определяни от жребий, за да бъдат заменени с новоизбрани. На края на втората година излизат и останалите за да бъдат заменени с други и тъй върви всяка година. По-старите се заменят от новоизбрани.

Управителният съвет ръководи делата на кооперацията. Той назначава и уволнява служащите на дружеството. Управителният съвет се събира на редовни заседания всяка седмица и на извънредни, когато стане нужда. Съветът тогава се свиква от председателя или от трима от членовете. След съобщаване на всички членове от съвета, заседанието се счита за законно, колкото и членове да присъстват.

 

Глава 10 Длъжности на председателя, секретаря, касиера и подкасиера

Председателят представлява дружеството сам пред всички учреждения и със секретаря подписва всеки един документ на кооперацията така: председател……секретар……

Всички документи с които дружеството влиза в задължения трябва да бъдат преподписани и от касиера. Секретарят държи протоколите на общите събрания и на заседанията на управителния съвет води дружествената кореспонденция, пази дружествените книги. Касиерът води точно дружествените сметки. Касиерът може да възложи част от работите си на подкасиера.

 

Глава 11 Проверителен съвет

Проверителният съвет се състои от шестима членове,избирани и преизбирани както управителния съвет, по същата схема. Проверителният съвет е длъжен да контролира кооперативните заведения, управителния съвет и служащите. Всеки член на проверителния съвет е длъжен да направи справка, щом му се доложи за някаква нередност от страна някого от дружеството. Болшинството от проверителния съвет, при забелязване на значителни нередности в дружествените работи, е длъжно веднага да свика общо събрание за да изложи пред него съответните нередности.

 

Глава 12 Служащи

Длъжностите и правата на служащите се определят от Управителния съвет или от Правилника. Главните служащи участват в заседанията на дружеството и на управителния съвет.

 

Глава 13 Кооперативно осигуряване /вън от държавното осигуряване/

 

Глава 13 Общи разпореждания

 

Дружеството, тоест Кооперацията има свой печат с надпис на дружеството, дружеството има свой празник, който се празнува на….дружеството има свое знаме, което е…..Настоящият устав може да бъде изменян, освен членовете, които касаят базовите основополагащи структури.

 

Настоящият устав е приет окончателно от Учредителното общо събрание на ……………………

Подписи на учредителните членове:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

ПРИТУРКА  - ЗАЩО НИ Е НУЖНА КООПЕРАЦИЯТА

 

Въпрос:

Защо кооперацията се явява единствения възможен начин за оцеляване на съсипаната досега икономика?  Защо  е нужна сега кооперативната форма? Може ли без кооперация да правим свое производство и да се опитваме да оцеляваме поединично в условията на еднолични фирми.

 

Отговор:

Централизирано се извършва деструктуриране на икономиката и това се върши на държавно равнище. Цели министерства извършват с действията си погрешно насочване на обществената инициатива. Илюзия е да се смята, че при напредващата глобализация, извършвана по погрешен начин, само в материален план, семейните и едноличните фирми ще бъдат пожалени. Целта на глобализацията е да останат малко на брой елитарни макрофирми, които да поддържат контрола, който в своя краен стадий трябва да наподобява управление от върха на пирамидата. Всевиждащо око! Контрол и подчинение! При жестокия вариант на глобализация не се допуска създаване на средна класа. Допуска се само разширен административен апарат и малко на брой свърхмощни интернационални малко  на брой сдружения. Няколко банки, управлявани от една Частна, няколко свръхмощни интернационални холдинги във всеки един отрасъл и тотален контрол.

Някои все още допускат, че могат да се измъкнат от разрушителната стратегия, но поединично това би било невъзможно, само в съвместни общи колективни структури е спасението. Някои заявяват, че в страна като България, общата собственост „кучетата я яли”, тоест че и даже кооперативната собственост няма никакво бъдеще поради често случващи се неразбирателства и конфликти на свръхиндивидуализираните българи. Казваме, че ако човек е останал сам, вятърът който се задава в икономиката, ще помете малките лодки и единствено средният тип гемии могат да оцелеят. Нито суперлайнерите в стил Титаник, нито малките лодчици ще могат да преминат прага на 2012-2013 години.  По средата между свръхгигантите и малките лодки и яхти, остават кооперативните форми, средният тип гемии, съчетаващи гъвкаво управление и обединен импулс на екипажа.

 

Взаимното доверие, това е горивото на тези гемии, наречени кооперации, които ще оцелеят за в бъдеще от вятъра на постглобализацията. Да се създава взаимно доверие в кооперациите, това е изходът за оцеляване на нацията икономически и физически. Едноличните собственици, ЕООД-та, едноличните търговци ще бъдат принудени да се преструктурират и да изберат формата за оцеляване, която в случая е най-адекватна да бъде кооперацията. Земеделска или производствена.

Даже и спестяванията на най-силните еднолични търговци могат да свършат, но средствата на обединената взаимоспомагателна каса, присъща форма на кооперацията, имат по-голяма вероятност да надживеят фалита на големите банки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице.

 

Подпомагане и насърчаване от държавата

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Държавата може да подпомага и насърчава кооперациите в тяхната дейност при условия и по ред, определени в съответните специални закони.

 

Глава втора.
КООПЕРАЦИИ

Раздел I.
Учредяване

Ред за учредяване

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.).

(3) Уставът на кооперацията урежда:

1. наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност;

2. условията за приемане на членове, техните права и задължения;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) органите на кооперацията и техните права и задължения;

4. реда за вземане на решения;

5. размера на встъпителната и дяловата вноска;

5а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) реда за предоставяне на земеделска земя за обработване и на земя от горския фонд за ползване след съгласуване със съответното държавно лесничейство;

6. реда за разпределяне на печалбата и загубите;

7. видовете фондове и дивиденти и начина за определяне на техния размер;

8. реда за разпореждане с имуществото на кооперацията;

9. основанията и реда за прекратяване на членството.

(4) В устава могат да се уреждат трудови и осигурителни отношения между член-кооператорите и кооперацията в съответствие с действащото трудово и социално законодателство.

(5) В устава могат да се уредят и други въпроси, доколкото не са уредени в закона.

(6) Протоколът от учредителното събрание на кооперацията и уставът се подписват от учредителите.

 

Вписване

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кооперацията се вписва в търговския регистър по заявление на управителния съвет, към което се прилагат:

1. преписи от протокола на учредителното събрание и от устава;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) декларации от председателя на кооперацията и от членовете на управителния и контролния съвет, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;

4. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) свидетелство за съдимост на председателя и на членовете на управителния и контролния съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) На вписване в регистъра подлежат данните по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3 (само органите), както и:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) името и единният граждански номер на председателя на кооперацията;

2. размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) При сливане и при вливане на кооперации новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1 се вписват в търговския регистър, след като бъде представено съответното разрешение, издадено от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително, съгласно Закона за защита на конкуренцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Председателят на кооперацията е длъжен да поиска вписване в регистъра на промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от решението на общото събрание.