СЛЕДГОВОР ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ИЗДАТЕЛ

към Третото издание на Протоколите на Ционските мъдреци

 

НЕОБХОДИМ СЛЕДГОВОР ЗА РАЗБИРАНЕ ПРОБЛЕМА ЗА ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ, ПРОБЛЕМ НА БЛИЗКИЯТ ИЗТОК, ПРОБЛЕМ ПРЕВЪРНАЛ СЕ В ПРОБЛЕМ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО

 

МОЙСЕЙ, ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ И ЗАЩО ДНЕС Е ТОЛКОВА ВАЖНА ТЕМАТА ЗА БЛИЗКИЯТ ИЗТОК

Настоящият текст е откъс от книгата „Полет към светлината”

Вечерта на този ден, в който се навършиха точно 40 години от излизането от Египет, Мойсей пак отиде зад завесата на своята палатка и отново се обърна към Бога. А когато познатият му вече образ се появи над ковчега, той му се поклони и каза:

–Господи! Днес се навършиха точно 40 години, откакто скитаме из пустинята. Почти всички, които излязоха заедно с мен от Египет, измряха. Сега еврейският народ се състои само от млади хора, които не са живели в робство, не са страхливи и са готови да воюват, за да завладеят обещаната от теб земя.

–Сега, дай ни молим те, твоята благословия, защото ние отдавна обикаляме край границите на Ханаан, на онази земя, от която излязоха нашите бащи, която е нашият блян, онази земя, която очакваме да получим в наследство от Теб.

–Обещай ни, молим Те, Своята подкрепа и оттук нататък, така както си ни я давал навсякъде дотук, защото в тази страна живеят 31 народа и ние ще можем да я завладеем само с твоята помощ. Обещай ни това, молим те, защото то ще вдъхне вяра в нашия народ и той ще тръгне тогава напред.

Когато спря да говори, Мойсей впери очи в небесния образ и зачака неговия отговор.

Но за голямо негово учудване за пръв път образът не проговори. Той само гледаше и мълчеше…

След като измина така известно време, Мойсей наруши тишината и каза:

–Господи, Господи! Моля те! Говори!

–Добре! Кажи ми, Мойсей! Какво ще направите с онези народи, които ще победите?

–Какво ли? – отговори Мойсей – Онова, което правят всички с победените народи, ще ги поразим с острието на нашия меч.

–Защо?

–Защото трябва да владеем тяхната земя!

А не си ли помислил, че и тези народи са мои деца и че те също като вас имат право на живот?

Като чу тези думи, Мойсей се слиса.

–Но нали сме твой избран народ, Господи? Нали ти ни изведе от Египет, за да ни отведеш в обещаната земя?

–Да! Аз ви избрах за свой народ. Но трябва ли моят народ да бъде жесток грабител като другите народи? Нима моят народ не трябва да бъде образец на небесните народи, пример за земните народи, онова, върху което трябва да се изгради голямото семейство на земните народи?

–А какъв трябва да бъде твоят народ, за да ти хареса, за да стане подобен на небесните народи, за които не знаем много неща?

–Казах ти още преди, че той трябва да стане свещен народ, че трябва да развие в себе си онези качества, които притежават небесните народи. Това не може да стане изведнъж. За неговото подготвяне да върви по този небесен път аз ти дадох много напътствия, заповеди и закони. Много от тях ти предаде правилно, но едновременно  с тях ти даде на своя народ и много свои собствени заповеди и закони. Естествено е, че и ти трябва да имаш свое собствено творчество. Лошото е обаче това, че ти много често нарушаваше моята заповед. “Не лъжи!” Макар и с най-добри намерения, ти често представяше твоите заповеди и закони за мои. Лошото е това, че ти не можеш да предвидиш вредните последствия от твоите чисто човешки мъдрости. А аз ти казах вече, че човешката мъдрост трябва да бъде отражение на небесната, която е по-съвършена. За тази ти грешка е виновно знанието, придобито от някои египетски жреци, които нямаха понятие от онова, което беше известно на твоя дядо фараонът Сенурсет I, когото народът право наричаше Хе-пер-ка-Ра, а това значи: “Този, чийто глас говори истината”. Този фараон беше истински светец. Онова, което ти научи от него и от твоята майка, заедно с онова, което ти дадох и аз, трябваше да стане основата на възпитанието на еврейския народ. Онова, което ти дадоха те, е същото като моето, защото иде от един и същи небесен извор. Аз те подкрепих в твоите планове, но ти не можа да надраснеш границите на твоя човешки свят с неговите преходни ежедневни нужди и желания. Дълго чаках да се зароди в теб жаждата за нещо по-висше, нещо по-красиво, което все още не съществува тук на Земята, нещо, което може да се намери само горе, отвъд звездите.

–Господи! – не се стърпя Мойсей – А защо ти самият не ми го каза?

–Не беше ли ти вече казано то от твоя дядо и от твоята майка? И малко ли неща ти казах аз за Небесното Царство? Не ти ли казах, че онова, което е горе, трябва да слезе и долу. Ти обаче по много причини още не си надрасъл напълно земното.

Затова ти създаде за твоя народ един лъжлив образ за мен. Образ, който всъщност е отражение на самия теб. Ти ме обрисува като гневлив, ревнив и отмъстителен човек. Ти, който още не си разбрал и повярвал, че моята едничка същност е любовта. Затова в бъдеще ще дойде сред твоя народ един друг, по-голям и ще прогласи на всички народи благата вест, че няма по-велико нещо от любовта, че е дошло времето и на земята да се изгради Небесното Царство.

–Прости, Господи! Прости!  Съгреших! Съгреших поради незнание и неразбиране! – простена Мойсей.

–Простено ти е вече, сине мой! Аз виждам добрите ти намерения, виждам големите ти усилия, които полагаш вече толкова много години. Виждам ги и ги оценявам. За тях ти ще получиш своята награда. Ти си вече на 120 години. Скоро ще дойде и краят на твоето изхабено вече от трудния  живот тяло. Ще дойдеш тогава и ти в нашия Небесен Дом, там, където ще видиш, ще чуеш и ще научиш много чудни за теб неща, които ще ти помогнат да влезеш в небесния свят. Там ще се срещнеш и с твоя дядо, и с твоята майка, които отново ще ти помогнат да вървиш по небесния път.

След тези думи на Бога в палатката настъпи тишина. Мойсей дълго мълча. Най-после обаче се осмели да проговори отново.

–Прости, Господи! – каза той – Ти каза, че обещаната от Теб земя не е Ханаан. А къде е тя тогава? Къде трябва да я търсим?

–Мойсей, Мойсей! Четиридесет години вече те водя из нея заедно с твоя народ и още ли не си разбрал къде е тя?

–Как, нима това е пустинята? Пустинята? – извика изуменият човек. –Нима пустинята е обещаната от теб земя?

–Да! – отговори Бог. – Да! Пустинята е обещаната от мен земя.

–Но как така, Господи? Нали ти си този, който е обещал на моите прадеди земя, в която ще тече мед и масло?

–Да! Обещал съм тази земя. Но тя ще стане такава тогава, когато вие я създадете, когато вие я превърнете в цъфтяща градина.

–Но как може да стане това, Господи? Нали тук има само пясък? – запита зашеметеният Мойсей.

–А ти забрави ли, че твоят народ живее в тази пустиня вече четиридесет години? И че не ви липсват нито хляба, нито водата?

–Но как ще я превърнем в градина? И защо трябва да стане това, когато толкова близо до нас се намира цветущият Ханаан?

–Как ще стане това, ще ви кажа аз! А в Ханаан не трябва да отивате, защото там живеят тридесет и един народа. Тук в пустинята вие ще изградите отново онзи рай, който в началото на времената създадохме за вас ние, синовете на Албигоя. И също като нас, които, когато дойдохме от небето, заварихме Земята неустроена и пуста и я устроихме и заселихме, така и вие, избраният от мен народ, трябва да превърнете пустинята в Рай, за което ще ви помогна аз.

–О, Господи! Тежка е тази задача! Не зная как ще погледне моят народ на нея! – каза с въздишка Мойсей.

–Зная! Но от това зависи неговото бъдеще. Той или ще се издигне в небесата, или ще се провали в преизподнята. Или ще стане благословение на човечеството, или ще си създаде хилядолетни страдания, за които сега още няма представа.

–Не зная, Господи! Не зная как ще постъпи и той, и аз!

–Добре! Мисли тогава! Знай, само, че аз имам време да чакам, но ти – не. Твоят край е близък. Освен това внимавай да не би да се вслушаш в гласа на владетеля на злото, на Сатана, който е създателят на земните противоречия. Аз те оставям свободно да вземеш своето решение. Постъпките ти ще говорят вместо теб.

След тези думи образът изчезна.

Потънал в мисли, изпълнен с най-противоречиви намерения, Мойсей излезе от палатката си. Първото нещо, което се представи пред очите му, беше гледката на безкрайната пустиня от бял пясък, безкрайните дюни, които горещият вятър бавно преместваше. Все по на изток и по на изток редките ниски скалисти планини и многобройните палатки на неговия народ, пред вратите на които стояха хора с втренчени в него очи, чакащи неговите заповеди.

–Какво? Какво да правя? – започна да си шепне той. –Пустинята или Ханаан?…

–Не ставай глупак! – дочу той внезапно някакъв насмешлив глас. – Не ставай глупак! В мига, в който кажеш на твоя народ, че ще останете в тази пустиня, твоите собствени хора ще те убият с камъни. Забрави ли, че няколко пъти вече срещу теб имаше бунтове и че трябваше да избиваш хиляди и хиляди твои хора? Рай! Рай от тази пустиня! Ха,ха,ха!…

Мойсей се огледа наоколо си. Чий беше този глас? Чий?

Наоколо обаче нямаше никой. Само горещият вятър изви зловещо и повтори същите думи:

–Рай! Рай! Ха,ха,ха!…

Три дни и три нощи преседя Мойсей в своята палатка. Три дни и три нощи не излезе от нея. А на четвъртия ден сутринта, когато излезе навън, даде нареждане да се изпратят съгледвачи в Ханаан.

Вечерта обаче, когато отново отиде зад завесата и се опита да се свърже с Небесния Дом, над ковчега не се появи познатият му образ. И не се появи той не само тази вечер, но никога вече от този ден нататък…

Откъс от книгата Полет към Светлината

 

 

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРОТОКОЛИТЕ И ПОНЯТИЕТО ЗА „ОТРИЦАТЕЛНА ЖЪТВА”

 

Бел. от изд. Настоящата информация не е за тези, които се страхуват, че ще загубят хляба си и работата си, за тези, които се съмняват. Тя е за тези, които проверяват собственоръчно нещата и не се боят от истината, искат да я научат.

 

 

ОТРИЦАТЕЛНАТА ЖЪТВА – ЦЕЛ НА ГЛОБАЛИЗМА И ДНЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОТ СТРАНА ДЕЙСТВАЩИТЕ ИЛЮМИНАТИ

 

Защо работите в България продължават

да продължават да продължават да не вървят!

И КАК МОГАТ ДА ТРЪГНАТ!

 

Отговор:

Населението е простодушно и наивно, народът прост, и силата която амбициозно изпълнява своята завоевателска програма над този народ, подплътена с огромно количество капитали и пари, все успява. Населението се държи под контрол чрез състояние на тотална бедност, и шоу зрелищни спектакли. В епицентъра на лостовете на това режисирано действие в наши дни седят банките и медиите и продажните политици. Банките са в ръцете на международния капитал и международното правителство. Един кръг от високопосветени, считащи себе си за богоизбрани, се осмелява да решава съдбините на тази част от човечеството включително българите. Те искат да преразпределят териториите, да запазят територията на България като своя обетована земя. Населението на България, естествено не им е нужно освен за целите да бъде обслужващ слугински персонал. Туристическа дестинация, никаква икономика, никакво производство, сфера на услугите, това е предначертанието за България според глобалистките планове. Нещо повече! Експлоатиране на населението на тази страна, подготвянето му за обслужващ проституиращ персонал на силните на деня. Докато българите не разберат това, и не се уверят в неговата истинност, ще ги брули големият вятър. Ще каже някой, ами какво от това, че сме разбрали! Отговорът е: Няма да съдействате и няма да участвате и няма да танцувате като гювендии, когато ви поробват. Българите трябва поне един единствен път, да заявят своето стоп, на тази абсурдна завоевателна кампания, която се разразява над тях. Трябва да престанат да се покланят и сервилничат на Силните на деня. Защото са предопределени за нещо, което ги прави уникални за развитието на човечеството.

Мълчаливата съпротива е един от начините за бързо измъкване от ситуацията. Вторият начин е тоталното изгонване на няколкото чужди банки и медии от страната. Завземането на икономиката в силни и здрави български ръце. Чужденците и техните продажни възпитаници, трябва да се отстранят от управлението на страната.

Простодушните чалга и денс спектакли трябва да бъдат заменени от интелектуални  и културни предавания по радио и телевизия. Младите българи трябва да се съcтезават не по маймунщина и еротични танци, а по съзидателност и добротворчество. Лесно е, всеки срещу заплащане, да може да демонстрира маймунската си и животинска природа.

САМО КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ОСЪЗНАЯТ КАК СА БИЛИ  ВПРЕГНАТИ В РОЛЯТА СИ НА ПЛАСТМАСОВИ КУКЛИ ВЪРХУ СЦЕНАТА НА ГЛОЛИСТКОТО ПЪПЕТ ШОУ, САМО ТОГАВА ТЕ ЩЕ ВЪЗНЕВИДЯТ СВОЕТО РОБСТВО. Ако не го възневидят, те са осъдени и ще изчезнат като народ.

 

Факти от 2009 година

Някой иска  да дестабилизра населението на тази нация чрез нискокачествена или отровна храна, чрез лекарствата и ваксините, чрез телевизионните програми от определен тип – отровна храна за тялото, интелекта и душата!

Какви ли още дестабилизаращи въздействия има върху нацията?

Кои са най-мощните по своето отровно и дестабилизаращо  въздействие?

Очевидно, на първо място, това са храните, на второ място, това са лекарствата и болничните въздействия, на трето място развращаващото въздействие на някои целенасочени по своя формат предавания – „цената на истината”, „дансинг старс”, „стани богат”, „биг брадър” и пр.  Водещите централи на тази отровна телевизионна индустрия са очевидно Нова и Битиви, а след тях куцукаща следва и БНТ.

Четвъртият дестабилизарщ фактор, това са медиите от типа на книги и вестници, издавани по определена заръка от страна на ръководния център.

 

Какво е нужно на този ръководен център! Чрез лостовете на политиката и ежедневното манипулиране на населението,  това население трябва да бъде подчинено и превърнато в безропотни слуги, а територията му отнета за нуждите на Елита. Този Елит иска да управлява всичко скъпоценно в тази страна, да притежава хубавите й жени, подземните й богатства, да командва интелектуалните й кадри, да бъде господар на това райско кътче на земята. Чрез банките, с които този управляващ Елит държи всичко материално, и на второ място, като лиши населението на страната от правото на исконен труд, като натири младото население в чужбина като гастарбайтери, превръщайки икономиката във васална, и унищожавайки производството в тази страна.

 

Факти:

България се е превърнала в една от най-неуютните страни в Европа, уютна само за крадците и имащите на разположение готови пари. Но за този, който е решил в тази страна нещо да произведе и осъществи, елатe ни вижте, ветровете го обгрижват и продухват за да изчезне от сцената на дръзналите нещо да извършат. Законодателството е в бедствено положение.  Самите закони, обслужвани от цял един обществен отрасъл с общото име Право, всъщност де факто, са се разположили в полосата на понятието Криво. Младите хора искат да следват Право, но в течение на времето осъзнават нелепостта на това понятие, и ако не бъдат зомбирани, осъзнават как правото е станало криво. Те се примиряват и стават послушни слуги на  главните силови плановици за бъдещето на тази страна. Състаряващо се население, бягащо от нейната територия младо население, съсипване на опита на всеки да осъществи своя проект, заради който е роден тука на земята може би.

 

България не произвежда сега почти нищо, освен ревюта, шоу дансинг състезания, кухи фолклорни програми, демонстрации на външни културни ценности – флиртуване с такива понятия като орфизъм, богомилство, и пр., ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВСИЧКИ ТЕ ВПРЕГНАТИ В ГЛОБАЛИСТКАТА НАСОКА.

На тепсия се предоставя на поробителя с банките и парите всичко най, най, най. И този поробител вместо да се впечатли и респектира от богатството на културни традиции и ценности по тези земи, той само подбира и разсипнически използва каймака от това натрупване на ценности. Все за своята програма наречена Отрицателна жътва! Да! Поробителят е хитър и безмилостен, той се опитва да спечели от цялата тази игра. За него всичко е Игра, а България е в тази игра, само една обикновена карта. Левски, Ботев, това са все идеалистични конструкции, които той ги е  отстранил със силата на парите си. Някои даже ги  е опаковал в музея като експонати на революционен романтизъм.

 

Със силата на парите, богоизбраните господари искат да притежават всичко и да направят българите зависими от тях. Роби!

„Сървайвър”, това е пример за това, как господарите искат да се разпореждат със своите роби гладиатори. Това телевизионно шоу е пример за онова, с което настройват днес младите хора на България.

Населението е като упоено. То седи пред телевизорите и наблюдава или едното танцово шоу, или другото, с демонстрацията на певческите способности на нацията. Всъщност и при двете, става предлагане на жива плът, тоест таланти, които да обслужват публиката в нощните заведения на Елита.

Хората които танцуват и пеят, го правят в повечето случаи заради пари, а има и една част от абсолютна глупост и неосведоменост за това , което сега се излага като факти. Гладиатори, но всъщност те са роби. Отврат лъха от предаванията на телевизионния „Сървайвър”, както и от „Цената на истината”. Не се свършват никога глупаците и винаги се избират между желаещите, от най, най-глупавото и бездарното.

Целта е нацията да се постави на колене. Да се съсипе нейния реален ценностен потенциал чрез материален недоимък, и най-най-глупавите, и най-бездарните да се пропускват в определянето на мнението на журито.

Колко пари се наливат за да се организират тези шоу спектакли, а в същото време колко мъничко пари се искат за да се държи в състояние на просвета тази нация.

За истински книги не се отпускат никакви пари, но за буламачите на глобализма се финансират щедро издателите, които се съгласят да участват.

 

Изходът е в осъзнаването на ситуацията, такава каквато е тя, и да се разбере, че в този опит да се дестабилизира икономика и разврати нацията, всичките са роби, освен Елита. Всичките биват използвани. И борчетата, и чалга певиците, и шоу актьорите, и водещите на форматните предавания, и премиера, и главата на държавата. Всички до един биват употребени.

Отдолу стои само едно нещо: Голямата заблуда и голямата лъжа, с която се водят за носа от кукловодите всичките тези кукли играчи и евтини актьори и актриси..

Колкото до тези от тях, които се опитват да обиграят Елита, да, те се опитват да трансформират с информацията която му дават и самия Елит. Но, но! Доколко обаче Елитът ще се поддаде на тяхната схема на излагане на ценности, стрелящи в сърцето на отделни единици от Елита. И най-вече, доколко и самият Елит има въобще сърце за да бъде култивиран и облагороден. В повечето случаи, Елитът се възползва господарски от предоставеното му доверие, предоставената му информация, и отбирайки от царските  ябълки най-атрактивните, той като свиня на кладенчова вода, продължава да изпълнява своите глобалистки планове за господство и надмощие.

 

Всичко било само една игра! Ето в това седи голямата заблуда. Ако куклата Фънки знаеше как й се радват тия, които очакват рибата в тигана. Ех! Но за нея, очевидно и самият тиган и пърженето на хората като риба в него, представлява една игра. Даже и  убийстата за тези играчи, представляват част от Играта. Но, за тези кукловоди, нека повторим: Целта е от тази игра да се извоюва по-голяма отрицателна жътва и когато го кажеш това на бедните употребявани актьори  актриси, чак тогава те започват да мислят.

ОТРИЦАТЕЛНА ЖЪТВА! Съсипване на тези народи, в които има максимален шанс за положителна жътва! Това е алфата и омегата на причините поради които, в Българите работите на този народ не вървят от толкова години. Докато този народ не осъзнае, цялата тази режисура, той ще продължава да бъде като пушечно месо в ръцете на Господарите.

Докато няма осъзнаване на ситуацията в която е затънало човечеството и в частност нашия български народ, не може да се спре разрухата, която очаква хората вследствие на Прехода.

Вместо осъзнаване обаче, сега хората са се разделили на две групи, първата, която участва безропотно, продавайки себе си на Глобалното шоу, и която под претекста, че животът е само един и при това е една игра, тя изпълнява безропотно всичките детайли от Плана на Елита. Тези хора винаги  гласуват в избора си за Плава на Елита. И другата част, която пък, знаещи за Плана и неговата Цел, се опитва да надхитри и обиграе, предоставяйки напълно съзнателно информации на самия Елит.

 

Фактите за днешната ситуация, защо се стигна дотука и докога ще продължава, кой е центърът, от който всичко това се режисира

 

Кой е центърът и откъде идва тази усърдна програма, всичко в България, да се възпрепятства, и да се държи под тотален контрол икономиката на тази страна?

Кой е центърът на това и коя група от какви хора седи в него! По народност какви са и защо толкова усърдно се опитват да завоюват България?

 

Факти: Дребничко и евтино хитруване от страна на банките и лихвените операции от типа на това, че един превод пътува 2 дни от една банка в друга, че се задържат

 нарочно суми вместо оперативно да циркулират в кръвообръщението на нацията,  за да могат да се умножават чрез изкуствено високо поддържаните лихвени проценти. Докато това хитруване продължи да съществува в общественото ни съзнание като Андрешко Героя, никога не може да се развива тази нация. Винаги на върха сега седи хитрият и т.нар. най-предприемчивият в своята гяволия, тоест който умее да излъже по най-умел начин без да бъде хванат. Това е истината за изкарването на пари в тази страна. Факт!

 

 

Факт и то голяма величина за дознание на високите хитреци:

Когато Върховният космически център нареди на Бялата ложа да извърши добро в размер на пет единици, ако тя извърши добро в размер на шест единици, деятелите на тази йерархия възрастват в своето развитие. Спечелват с други думи. В случай пък, че извършат добро в по-малко от пет единици, те губя съответно в ранг. Когато от Космическият център в изпълнение на кармичния закон, наредят на съществата от лявата ложа да упражнят депресивно въздействие в размер на осем единици, а те злоупотребят с властта си и извършат такова в размер на девет единици, то единицата в повече ще остане в техен собствен пасив, а ако извършената работа е в размер на седем единици, съществата от тази йерархия ще се повдигнат с известна степен.

 

 

След тези глобални факти на управлението на планетата, нека си зададем въпроса – откъде идва тази неистова усърдност на тези същества да изпълняват до такава степен строго Кармичния закон, и толкова да се стараят да свършат своята деволюционна работа в страна като България. Не е тайна че главните представители на ложата на тъмнината се опитват да окупират България и да я поставят в своя зависимост. И тъй като това вече не им се удава от десетилетия, тука сега се хвърлят неимоверно огромни количества пари и всякакви средства.

 

Последното им изобретение бе шоу телевизията всяка вечер с която държат в зомби контрол населението на страната. Да, вярно е, че танцуват и пеят, но това са модели по които танцуващите и пеещите са принудени да се покланят на Мамона и разврата. Такава е зададената форма, тоест  форматът на предаването е спуснат отгоре и той се изпълнява дословно и с тези мощни изобретения на Братята на сянката се прави опит да се покори нацията. Икономиката е разрушена, а населението седи пред телевизорите и следи песните и танците на развилнялата се върхушка от зомбирани и поробени изцяло българи, даващи всичко за да излезнат на сцената и да се покажат. Впрегната е по невероятен начин безумната жажда на българина да се покаже и да прояви своята амбиция. Амбицията е оседлана по невероятен начин. Вижте облеклата, вижте поклоните пред Сатанаил, на всичко са готови бедните хорица, само и само да се измъкнат от сивотата в която нацията е потопена нарочно.

Спектакълът с песните и танците е дяволско изобретение, защото отгоре наистина се вижда че населението долу се намира в еуфория, но НЕ СЕ ОТЧИТА ПРЕДИ ТОВА ВЗЕТИЯ ДОПИНГ И ДРОГА, КАКТО И НАСИЛИЕТО ОТ СТРАНА НА ПАРИТЕ НАЛЯТИ В ПОРЕДНИТЕ ШОУ ПРОГРАМИ И ПРЕДАВНИЯ.

 

….

 

 

 

 

 

ИСТИНАТА ЗА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ЦЕНТЪРЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, ГЕНОЦИДЪТ НАД БЪЛГАРИТЕ И АПАТИЯТА НАЛЕГНАЛА ТОЗИ НАРОД, ВОДАЧИТЕ НА ТОЗИ НАРОД, ДУХОВНИ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ, ЕВРОСЪЮЗЪТ КАТО ЦЕНТЪР НА НОВИЯ СВЕТОВЕН „РЕД” ИЛИ БЕЗПОРЯДЪК

Рано или късно, някой трябва да каже истината за днешното състояние на България. С недомлъвки, с метода на зариване главата на щрауса в пясъка, с напъни за позитивно мислене, с недоглеждане и изкривена тенденциозна диагностика на днешното състояние на икономиката, политиката и вътрешната инфраструктура на България, няма как да се оправи положението на тази страна и този народ.

Само когато се направи строг анализ и точен разчет на действията, поради които работите в България продължават да продължават да не вървят, може нещо да почне да се изправя в това пренебрегвано поле на анализ на реалната ситуация.

Ако продължават българите да не виждат, че отнякъде нещо наистина работи срещу тях, че има някакъв център, който наистина полага усилия, чрез които се дестабилизира цялостно държавата, икономиката, политиката и всичко останало, то тази сила ще продължи да сее разрушения. Защо не се вгледат българите в пулта на управление на държавата. Колко българи, а не чужденци българи седят на този пулт, вярно ли е, че държавата се управлява отвън, чрез подставени лица, по чужд сценарий! Вярно ли е това! Защо държавата се намира в ръцете на сили, които я използват с всичките й лостове за да се облагодетелстват самите те и да я подчинят на чужди фактори, които имат интерес от подчинението на целия народ и от самата политика на геноцид, която се води спрямо този народ. Има ли център, от който се движи този разрушителен сценарий, и ако има, кой е той, и може ли да се прекрати неговата дейност!

Защо българите са толкова наивни да продължават да мислят, че Европейският съюз се явява разрешение на техните проблеми в държавата? Нима този център, който подчинява държавата и я превръща в свой лост за осъществяване на разрушителния си план спрямо цялото човечество и българския народ в частност, е толкова слаб и нищожен, та да не седи над структура каквато се явява самият Европейски съюз. Каква илюзия, да се подценява противника и да се смята, че може да се обиграе силата, която няколко века изгражда старателно със силата на принудата и огромното количество пари, чрез помощта на цялото международно банкерско съсловие, своя разрушителен план. Каква илюзия да се смята, че ако не забелязваме този разрушителен план, той може би няма да се осъществи! С розовите очила на наивните и простодушни българи, с напъните за демокрация и седесета, с напъните за царизъм и силна ръка, с хитростта на тройната коалиция и подставения президент, със силата на науката за образите, бяха внимателно манипулирани и изграждани в обществото онези насоки, които бяха удобни на този управляващ център. Народът се втурва в посоката, която е угодна на центъра. А самият народ храни надежда, въпреки, че цялата мъдрост и интуиция на този народ го предупреждава, „абе, толкова ли сте глупави и хамави, аман от глупост!”

Трябва ли да се изпие абсолютно до капка цялата горчива чаша, или може би, най-накрая българският народ ще прогледне, защото той е мъдър народ, и ще каже „стоп на разрухата”, която му готвят!

Трябва да се кажи просто и ясно: „Не искаме да участваме в това шоу, в този жалък сценарий, просто не искаме! Та това е толкова просто! Никой от Центърът не може да принуди цял един народ, когато този народ извика на всеослушание: „Не искаме!”Подчинението на народа се извършва с неговото съгласие, чрез невежеството и манипулиране на общественото мнение. Не заявяването на това, означава Съгласие и съучастие в сценария - Шоу денс спектакъл, създаващ тотален безпорядък, и после „Ред от Хаоса!”

В отговорността пред Бога оттук нататък, първо място ще имат духовните интелектуални българи, тези които пишат книгите и заблуждават с някои от тях народа. Които се опитват да спестяват истината и които заради получени пари и облаги прикриват истинската аналитична ситуация в България. На второ място ще носят отговорност религиозните българи, свещеници и всякакви религиозни общности седящи и пребиваващи в тази страна. Те виждат ситуацията, но нищо не предприемат и затуй ще носят отговорност пред Бога. На трето място ще носят отговорност политическите и административните работници. Те се облагодетелстват от сегашното си положение в рамките на държавата и успяват да заграбят онова, което могат да достигнат.

Безспорно най-високата отговорност се пада на близките подчинени на Управляващият център, който очевидно не седи в България и от който се режисира цялата медийна, банкова и политическа стратегия над българите.

Колкото до самият Център, той е съставен от хора, които студенокръвни или не, със сърца или не, с интелект безспорно, ядрото на този център ще бъде принудено да осъзнае Закона за Баланса, който гласи, че този който нарушава Баланса на Силите, даже и когато се кълне във вярност на Великият Архитект, винаги получава червени точки, с които го предупреждават отначало, а после отстраняват.

Време за размисъл! Дай Бог да се вразумят тези сили и да оставят Българите да си гледат работата и да се раждат в тази страна нейните чада, предопределени от Бога! И този, който се осмелява да развращава новото младо поколение, което сам Бог е определил за тази страна, отново казваме, нарушава Волята на Бога! Време е за вразумяване защото Бог може да реши просто ей така: Да няма нито Управляващ център, нито територия за завоюване, ако така се продължава!

Територия наречена България, или според плана на Центъра - Еврия, без истински българи по Дух, а не просто българи по плът, на Господа не е нужна! Амин!